Головна Цікаво До уваги пільгових категорій населення!

До уваги пільгових категорій населення!

790

Верховною Радою України 28 грудня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втра­­тили чинність, деяких за­ко­нодавчих актів України», яким внесено до окремих за­ко­нів України зміни, згідно з якими з 1 липня 2015 року пільги на­да­ються окремим кате­горіям піль­го­виків, якщо розмір середньо­місячного сукупного доходу сі­м’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не пе­ревищує величини доходу, який дає право на податкову соці­альну пільгу (у 2015 році – 1 710 гривень).

Дія цього Порядку поширю­ється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України: «Про міліцію», «Про статус і соціаль­ний захист громадян, які пост­раж­дали внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи» (особи, які постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи, відне­се­ні до категорії 3; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чор­но­бильської катастрофи), «Про статус ветеранів війни, гаран­тії їх соціального захисту» (уча­с­ники війни; особи, на яких по­ши­рюється чинність зазначе­ного Закону), «Про освіту», Осно­вами законодавства України про охо­рону здоров’я, «Про біб­лі­отеки і бібліотечну справу», «Про жертви нацистських пере­слідувань», «Про охорону ди­тин­ства» (багато­дітні сім’ї, при­йомні сім’ї, в яких не мен­ше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше ро­ку проживають троє і більше ді­тей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклу­ван­ня), «Про соціальний захист ді­тей вій­ни», «Про культуру», Ко­дек­сом цивільного захисту Укра­їни (особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обо­в’язків).

Зазначена норма застосо­вуватиметься при наданні пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, на прид­бання твердого палива, скрап­леного газу.

На виконання зазначеного За­кону постановою Кабінету Мі­ністрів України від 4 червня 2015 р. №389 затверджено По­рядок на­дання пільг окремим катего­ріям громадян з урахуванням сере­дньо­місячного сукупного дохо­ду сім’ї.

Пільговик має право на отри­мання пільг протягом шести мі­сяців з місяця визначення від­по­відного права.

До сукупного доходу сім’ї пі­ль­говика включаються нара­хо­вані: 1) пенсія; 2) заробітна пла­та; 3) грошове забезпечен­ня; 4) стипендія; 5) соціальна допомога; 6) доходи від під­при­єм­ницької діяльності.

Пільговики, до сукупного до­ходу сім’ї яких входять вище­вказані доходи (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять пра­це­здатні особи, подають до упра­вління соціального захисту на­селення Шацької райдержадмі­ністрації декларацію про доходи сім’ї пільговика за вста­нов­ле­ною формою, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність до­хо­дів за такий період.

При цьому залишається не­змінним порядок надання пільг для інвалідів війни, учасників бойових дій, «чорнобильців» 1 та 2 категорій, ветеранів війсь­кової служби та органів МВС, їх вдів, реабілітованих осіб, інва­лідів військової служби.

Управління соціального захисту  населення Шацької РДА.