Головна Економіка Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

12932

Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна?

– Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).

Державна реєстрація покликана забезпечити охорону та захист прав та законних інтересів власників, користувачів нерухомого майна шляхом створення додаткових гарантій для них.

Державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не нале­жать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних опе­рацій з нерухомістю.

Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства.

Які строки проведення державної реєстрації прав?

– Загальний строк проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав складає 14 робочих днів. Якщо під час розгляду заяви про проведення державної реєстрації права власності чи іншого речового права було подано заяву про про­ведення державної реєстрації обтяження речових прав на те саме майно, така заява розглядається у строк, що не перевищує 10 робочих днів.

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, іпотеки проводиться в день надходження відповідної заяви. Державна реєстрація прав, які виникають у результаті вчинення нотаріальної дії, проводиться нотаріусом одночасно з вчиненням такої дій.

Документи, які необхідні для проведення державної реєстрації прав

– Для проведення державної реєстрації прав особа обов’язково подає: заяву встановленої форми; копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на про­живання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипло­матич­ний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє); копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої ре­лігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція); документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита); документи, що під­твер­джують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо).

Якщо документи подає представник власника, користувача, додатково до вище перелічених документів подаються: копія документа, що підтверджує повноваження представника (копія до­віреності або іншого документа, що посвідчує відносини пред­ставництва); копію документа, що посвідчує особу власника, корис­тувача (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє); копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків власника, користувача (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєс­траційного номера облікової картки платника податку, офіційно пові­домила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).

Яка процедура Державної реєстрації права власності на новостворений житловий будинок?

– Державна реєстрація права власності на новостворений житловий будинок проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такого будинку. Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав: заява про державну реєстрацію; копія документу, що посвідчує особу заявника; копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита); технічний паспорт на житловий будинок; документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер); документ, що відповідно до вимог за­конодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єк­та проектній документації, державним будівельним нормам, стан­дартам і правилам; документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документи, що посвідчують права на земельну ділянку: право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом; право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується: цивільно-правовою угодою щодо відчуження земе­льної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою; свідоцтвом про право на спадщину; право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній доку­ментації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам: відповідно до пунктів 2, 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №461, прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до I-III категорії складності, та об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі – Інспекція) поданої замовником декларації про готовність об’єк­та до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

Державна реєстрація права власності на будинки побудовані до 1992 року

– Державна реєстрація права власності на старі будинки (до 1992 року) проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такого будинку. Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав: заява про державну реєстрацію; копія документу, що посвідчує особу заявника; копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита); технічний паспорт на житловий будинок; документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку рішення сільської чи селищної ради на оформлення права власності.

Чи потрібно проводити «перереєстрацію»

прав на нерухоме майно, якщо права вже були зареєстровані до 1 січня 2013 року?

– Права на нерухоме майно та їх обтяження, які були за­ре­єстровані до 1 січня 2013 року, визнаються державою, якщо їх реєстрація була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення цих прав, або якщо відповідне законодавство не пе­ре­д­бачало проведення державної реєстрації цих прав. В обов’язковому порядку «перереєструвати» право на нерухомість необхідно тільки в разі, якщо виникла необхідність її відчуження. В такому випадку «перереєстрацію» речових прав на нерухоме майно проводитиме нотаріус, який перевірить інформацію в реєстрах і перенесе її у Державний реєстр прав. У разі, якщо ви не маєте наміру вчиняти дії з нерухомим майном, державна реєстрація прав у єдиному Дер­жавному реєстрі прав проводиться за бажанням власника чи користувача.

Віктор ЦВИД, начальник реєстраційної

служби Шацького районного управління юстиції.

Від редакції. Ще раз нагадуємо, що реєстраційна служба Ша­цького  районного управління юстиції знаходиться за адресою: смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 20 (головний корпус лісового ко­леджу). Телефон для довідок: 2-04-70. Графік роботи реєстраційної служби: понеділок-середа – 9.00-18.00 год., четвер – 9.00-20.00 год., п’ятниця – 9.00-17.00 год. Обідня перерва – 13.00-13.45 год. Остання субота місяця – 9.00-18.00 год., неділя – вихідний.