Головна Економіка У шацьких веслувальників – 15 медалей!

У шацьких веслувальників – 15 медалей!

3969

Серпень місяць традиційно дарує тренерам і вихованцям Шацької дитячо-юнацької спор­тивної школи подію, до якої ос­танні готуються протягом ці­лого року. Всеукраїнський ме­моріал з веслування на бай­дарках і каное пам’яті чемпіонки України Галини Зуб цьогоріч від­бувався в 29-й раз. Впро­довж двох днів (14-15 серпня) на воді озера Велике Чорне вели запеклу боротьбу за пе­ре­могу юні веслувальники з се­лища Шацьк, міст Луцьк, Ко­вель, Івано-Франківськ, До­лина, Бурштин (Івано-Франків­ська область), Львів, Доброт­вір (Львівська область), а та­кож білоруського Пінська – всього 177 учасників.

Веслувальників, їхніх трене­рів, вболівальників та числен­них гостей  вітали під час уро­чис­того параду відкриття Сер­гій Сидорук, перший заступник го­лови Шацької РДА, Лариса Демакова, го­лов­ний спе­ціа­ліст сектору у справах молоді і спорту Шаць­кої РДА, Василь Жипа, головний суддя змагань. Легкої води та нових рекордів побажав спор­тс­менам брат ві­домої зем­ляч­ки Галини Зуб – Ва­силь. Пам’ять про спортс­мен­ку присутні вша­нували хви­ли­ною мовчання, а до її могили в Шацьку був пок­ладений вінок.

Юні веслу­ва­льники з Ша­цька Іван Федчишин (дворазовий чем­пі­он України з вес­лу­вання) та Діана Смо­ляр були удос­тоєні честі підняти прапор України і цим самим дати старт аза­рт­ним зма­ган­ням. На щас­тя, цьо­горічна пого­да була на боці спо­рт­сменів, не підріза­ючи їх ні дощем, ні вітром, ні великими озерними хвилями. Тому й ус­піхи спорт­сменів бу­ли знач­ни­ми, зок­ре­ма 15 ша­ць­ких вес­лу­валь­ни­ків от­ри­ма­ли грамо­ти і ме­далі за призові місця. Так, першими на дис­тан­ції 200 м се­ред юна­ків-ка­ноїс­тів (2000 рік на­род­жен­ня) стали Микола Кро­пивник (фо­то 1) та Олек­са­ндр Ягоди­не­ць (2003-й р.н.), на дистанції 1 000 м – Олег Ду­дарчук (2003 р.н.) (тре­нер Ле­онід Цюп’ях). Серед дівчат-каноїсток перше місце на дис­танції 200 м ви­бо­рола Ва­лерія Терета (2000 р.н.) (фото2) (тре­нер Микола Рома­нович). Кано­їсти 2002 року на­родження Бог­дан Лопухович та Олег Яль­ницький (тренер Лео­нід Цюп’ях) фінішу­вали на дис­танції 1000 м. від­по­відно другим і третім. Ці ж вес­лу­ва­ль­ники на дистанції 200 м зай­няли в ка­ное-одиночках від­по­відно третє і друге місця. Ка­ноїст Іван Фед­чишин (2001 р.н.) – вихованець тренера Ле­о­­ніда Цюп’яха – за­служено здо­був дві медалі: за ІІ місце – на дистанції 2000 м і за ІІІ – на дис­танції 200 м Дмитро Ози­мок (2000 р.н.) в каное та Софія Цюп’ях (2004 р.н.) (в цен­трі на фото 3) у бай­дарці стали тре­тіми на дис­тан­ціях від­по­відно 2 000 м і 1 000 м (тре­нер Леонід Цюп’ях). Вихо­ванці тре­нера Ми­коли Рома­новича Діана Смоляр і Валерія Терета підня­лися на другу сходинку п’єде­сталу: пер­ша, подолавши від­стань у 200 м (фото 2) в каное, друга – 3 000 м у бай­дарці. Також третім у бай­дарці-оди­ночці став Юрій Се­мерей (тре­нер Ва­силь Жипа).

Така от достойна зміна чемпіонки Ук­раїни Галини Зуб рос­те в Шацьку! Ор­гані­затори змагань вис­лов­люють вдяч­ність постійним спон­сора­ми спортивних за­хо­дів – приватним під­при­єм­цям Василю Пе­чуку та Анатолію По­лін­кевичу, а також Во­­лодимиру Мат­ла­ху. За­в­­дяки таким, як во­ни, веслува­ль­ний спорт живе і роз­­ви­вається в озе­р­­ному краї, а юні спортсмени з року в рік здобувають все більш яскраві перемоги.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.