Головна Інтерв'ю Олександр АЗБУТОВ: «Ми працюємо з правопорушниками, щоб зробити їх безпечними для суспільства»

Олександр АЗБУТОВ: «Ми працюємо з правопорушниками, щоб зробити їх безпечними для суспільства»

7666

З початку 2017 року в Ша­цьку запрацював районний сек­тор з питань пробації Захід­ного міжрегіонального управ­ління з питань виконання кримі­наль­них покарань та пробації Мініс­терства юстиції України. З якою метою створена струк­тура і які її основні обов’язки, за­­питуємо в начальника сек­тору Олек­санд­ра Азбутова.

– Слово «пробація» з анг­лій­ської означає «виправлення». Відповідно наше завдання – ро­бота з правопорушниками не ті­льки після їх засудження, а й на етапі їх обвинувачення, а го­ловна мета – безпека для суспі­льства.

Законодавством визначено три види пробації: досудову, наг­лядову та пенітенціарну. До­судова – це забезпечення суду інформацією про особу з враху­ванням обставин її життя – для подальшого прийняття судом спра­­ведливого рішення про мі­ру відповідальності. Нагля­до­ва пробація – це спектр нагля­дових та соціально-виховних за­ходів з за­судженим, надання пси­холо­гічної, консультативної до­по­мо­ги засудженим, сп­рия­ння пра­це­влаштуванню, залу­чення до навчання тощо. Особ­ливу ува­гу хочу звернути на пе­нітен­ці­арну пробацію, яка пе­ред­бачає допомогу особі, яка готується до звільнення з місць поз­бав­лен­ня волі, в пошуку для неї жит­ла, роботи, лікувального зак­ладу – у випадку, якщо лю­дина хворіє.

Скільки жителів Шаць­кого району перебуває на обліку в секторі?

– Цього року маємо на обліку 24 людини, з них 6 жінок і 1 неповнолітній. Для порівняння, 10 років тому, коли обов’язки сектору виконувала криміна­льна виконавча інспекція, на об­ліку в Шацькому районі пе­ре­бувало 55 осіб.

– Які конкретно зав­дан­ня стоять перед пра­ців­никами сектору проба­ції?

– Основне завдання в ро­боті, як я вже наголошував, – захистити суспільство від пов­торних злочинів. Щоб реалізу­вати його, ми передусім прово­димо соціально-психологічну ха­рактеристику, оцінюємо ри­зики, долучаємо фахівців, пси­хо­логів, державні структури та громадські організації. На основі співбесід ми виявляємо осо­би­с­­тісні характеристики кліє­нта, визначаємо індивідуальну ро­бо­ту і за цим напрямком пра­цюємо, проводимо профілак­тич­ну роботу.

– Якими рисами повинен володіти працівник сек­тору пробації?

– Це особлива категорія пер­соналу кримінальної юстиції. У світі цих фахівців називають соціальними юристами, бо вони повинні мати глибокі знання у сфері соціальної роботи, а та­кож у юриспруденції.

– Яка користь для суспі­льства і зокрема для засуд­же­ного від послуг струк­тури про­ба­ції?

– Держава витрачає великі кошти, щоб утримувати поруш­ників за гратами – до речі, з на­ших із вами податків. За раху­нок структур пробації, які роб­лять все для того, щоб випра­вити цих лю­дей, вирішити їхні проблеми, від­бувається ве­лика економія дер­жавних кош­тів. А засуджений, який відбу­ває покарання без поз­бавлення волі, вчиться жити по-новому і може стати повно­цін­ним і зако­нослухняним членом суспі­льс­тва.

– Олександре Сергійо­вичу, як Ви працюєте з неповно­літ­німи порушни­ками?

– Робота з неповнолітніми є окремим напрямком у пробації.  Вона базується  на індиві­дуа­льному проведенні оцінки ри­зику вчинення повторного пра­во­порушення, тобто визна­чаю­ться проблемні аспекти в тих сферах життя, які мають най­більший вплив на ймовірність вчи­нення повторного правопо­ру­шення. Нами забезпечується  проведення соціально-вихов­ної роботи з підлітками, до якої залучаємо фахівців з район­ного центру для сім’ї дітей та мо­лоді, бюро надання правової допомоги, ювенальної превенції поліції (колишня кримінальна мі­ліція у справах дітей. – Авт.), служби у справах дітей та ін­ших зацікавлених організацій.

Отже, пробація – це більш ци­вілізований шлях, який довів свою ефективність в усьому сві­ті саме з точки зору безпеки сус­пільства та попередження вчи­нення повторних правопо­ру­шень особами, які вже їх вчи­няли.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.