Головна Інтерв'ю Володимир НАЙДА: “Своє географічне становище Шацький район використовує та буде використовувати і...

Володимир НАЙДА: “Своє географічне становище Шацький район використовує та буде використовувати і далі в інтересах громади”

5633

Підходить до завершення перша четвертинка ниніш­нього року. А на часі – ще чимало невирішених завдань, які стоять цьо­горіч перед виконавчою владою Шацького району. Які вони? Про це в розмові з головою Шацької райдерж­адміністрації Володимиром Степановичем Найдою.

Будівництво

l Минулий рік запам’я­та­в­ся і ввійшов в історію як рік здачі в експлуатацію низки об’єктів соціа­льної сфери. Скажіть, а що район в цьому році буде бу­дувати або добудо­вувати?

– Так, дійсно, 2012 рік був роком новобудов. Рекордна сума капітальних вкладень, виділена у минулому році з Дер­жавного бюджету Шаць­ко­му району, дала чималі резу­льтати. Працюють нова район­на лікарня, яка функціонує в складі територіального медич­ного об’єднання Любомль­сь­кого і Шацького районів; но­возбудований дитсадок у селі Мельники; оновлена Шацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; новий офіс Шацького районного центру зайнятості. Сюди можна добавити і заміну котлів, яка була проведена у Піщанському дитсадку та двох школах – І-ІІ ступенів смт Шацьк та села Смоляри Світязькі. За­в­дяки допомозі та сприянню обласного благодійного фонду «Патріот Волині» проведена заміна вікон на енергоз­бері­га­ючі та здійснені інші ремонти в переважній більшості закладів бюджетної сфери району.

І хоча на такі щедрі пода­рунки від держави годі споді­ва­тись кожного року, але, тим не менше, ми – районна влада – з оптимізмом дивимось на про­довження будівництва в ра­йоні і в цьому році. У 2013-му планується закінчити пе­рехідні об’єкти. Це добудова ІІ черги Ша­цької ЗОШ І-ІІІ сту­пенів; за­вершення капі­та­ль­ного ре­мон­ту системи водопос­та­чання по вулицях Шковороди та Садо­вій, що в смт Шацьк; каналі­зу­вання санаторію «Лі­сова піс­ня» та с. Мельники. Вже виді­лені кошти з обласного бюд­жету на заміну шиферних дахів в дитячих садочках селища Ша­цьк (ДНЗ №1) і села Піща. За ра­хунок співфінансування кош­тів бюджету Шацької се­лищної ради і Волинського обла­с­ного бюджету буде рекон­струйо­вано Шацький районний Буди­нок культури.

З районної комунальної вла­с­ності передано два опалю­вальні котли «Кальвіс» Світя­зькій і Піщанській сільським ра­дам для відновлення опалення в місцевих Будинках культури. Ви­готовляється проектна до­ку­мен­тація по каналізуванню смт Шацьк. Роботи з будів­ниц­тва будуть розпочаті в цьому ро­ці за рахунок коштів Євросоюзу.

Є й інші перспективи по бу­дівництву в районі, утім, це ті­льки наші напрацювання. А сьогодні хотілося б говорити ті­ль­ки про речі, які підкріплені вже реальними фінансовими ресурсами.

Міжнародні проекти

l Розкажіть про міжна­родні відносини Шацького ра­йону. Який зиск від них?

– Останнім часом нам вда­лось значно підсилити співпра­цю з сусідніми державами. Ре­гулярні візити, зустрічі, орга­нізація спільних заходів, голов­ний з яких, безперечно, «Євро­пейські Дні Добросусідства», стали звичними та необ­хід­ни­ми подіями. За останні два ро­ки наша дружба почала да­вати реальну віддачу, яка вже ви­мі­рюється десятками міль­йо­нів залучених гривень. Лише кілька головних показників: уся Волинь з Програми тран­скор­донного співробітництва «По­ль­ща-Білорусь-Україна» змог­ла здобути близько 200 міль­йонів гривень, з них на Шаць­кий район та територіальне ме­­дичне об’єднання Любом­ль­ського та Шацького районів – більше 30 мільйонів гривень, що становить близько 15% обласних здобутків.

Минулої п’ятниці ми зус­трічали делегацію Управління доріг Влодавського повіту (По­льща). Була підписана угода (на фото), що є фінальним акор­дом перед початком впро­вад­ження про­ек­ту. Вже зараз відомо, що Ша­цька селищна рада невдовзі стане влас­ни­ком семи оди­ниць високо­якіс­ної сучасної те­х­ніки, серед яких самоскид, на­вантажувач, підмітальна ма­ши­на, потужна дробарка для деревини, розкидач піску та інше обладнання зага­льною вар­ті­стю близько 3,5 мі­ль­йона гри­вень. Це, звичайно, допоможе вирішити багато по­бутових пи­тань, з якими сти­ка­ється наша громада.

На підході другий масш­таб­ний проект – розбудова кана­лі­за­ційної мережі селища Шацьк та модернізація очисних спо­руд. Основні показники цього проекту – підключення цен­тра­льної частини Шацька до цен­тралізованого колектора та збі­льшення потужностей існу­ючих очисних споруд. Особ­ли­ва увага приділяється ву­лицям, що розташовані поб­лизу озер Чорне та Люцимер. Зап­ланована розбудова вклю­ча­­тиме більше 10 кілометрів ме­реж, три каналізаційно-на­сос­ні станції та нові об’єкти на існуючих очисних спорудах. Впровадження проекту буде здійснюватись протягом двох років, загальна вартість робіт перевищує 20 мільйонів гри­вень. На даний момент підхо­дить до завершення розробка проектно-кошторисної доку­мен­тації, найближчим часом очі­куємо підписання угоди з нашими польськими пар­тнера­ми – гміною Ханна Влодав­сько­го повіту.

Можу впевнено сказати, що своє географічне становище Шацький район використовує та буде використовувати і далі в інтересах громади.

Дороги

l Актуальним є і питан­ня доріг. Адже ще лишає­ться незавершеним будів­ництво кількох ділянок до­ріг, які були включені мину­лого року у план робіт. А є ще ж комунальні дороги в районі.

– З 32 мільйонів гривень, виділених у 2012 році на бу­дів­ництво та капітальний ре­монт доріг, освоєно трохи більше 29 мільйонів гривень. Маємо на­дію, що роботи у цьому році бу­дуть завершені і все запла­но­ване вті­литься в життя.

На території Шацького райо­ну розміщені різні категорії доріг, а тому існують і різні підходи до їх утри­мання. 217 км доріг терито­рі­ального, обласного і ра­­йон­но­го значення обслуго­вую­ть­ся Ша­ць­кою дільницею філії «Любом­льський райавтодор». Кошти на їх утримання виді­ляються з державного бюд­же­ту. Ця зима з постійними пере­падами тем­ператур дуже пош­кодила асфа­льтові покриття і в Шацькому районі. Ямковий ремонт необ­хідно провести на площі 7 000 м2. З настанням по­теп­ління до­рожники розпоч­нуть роботи в цьому напрямку.

Що стосується доріг насе­лених пунктів району, вулиць, провулків, які відносяться до доріг комунальної власності і утримуються за рахунок бюд­жетів сільських та селищної рад, то потрібно сказати, що на сьогодні змінились на краще  підходи до фінансу­ван­ня робіт з ремонтів та утри­мання таких доріг. Якщо раніше за рахунок транспортного по­датку сіль­ська або селищна ра­да мала кошти, в кращому випадку, раз чи два на рік про­грейдерувати ґрунтові дороги, то на сьогодні вкладаються гроші і в їхні по­точні та капі­та­льні ремонти.

За останні роки вдалось по­к­ращити дороги на територіях бі­льшості сільських рад. При цьому особлива увага зверта­лась на забезпечення доїзду до закладів освіти, культових спо­руд, кладовищ. У 2012 році з різного рівня бюджетів на ре­монт комунальних доріг було виділено і освоєно 1 мільйон 68 тисяч гривень. Роботи про­во­дились на дорогах Шацької се­лищної, Світязької, Піщан­ської та Прип’ятської сільських рад.

У 2013 році роботи по капі­тальному та поточному ре­мон­­тах доріг будуть проводитись у селах Пулемець, Ростань, Світязь та смт Шацьк (вулиці Ле­сі Українки, Природна, Набе­режна, Ярини Смоляр, 1 Трав­ня, 8 Березня). Запланована сума видатків із різних джерел фінансування складає 1 міль­йон 110 тисяч гривень.

В міру можливостей ми ско­н­­центруємо кошти для того, щоб відремонтувати декілька більших дорожних об’єктів. Бі­лощебеневе покриття не є іде­альним покриттям для вулиць, але за порівняно невеликі кош­ти вдається зробити вулицю проїзною за будь-якої погоди. А таких вулиць, по яких не прой­ти і не проїхати після дощів, у нас ще є чимало. Тоді, після ліквідації бездоріжжя, можна буде приступати і до асфаль­тування вулиць.

А взагалі хочу відмітити, що будівництво та ремонт доріг – це дороговартісні проекти, то­му не можна зробити все і одразу.

Підтримка села

l За останні роки дер­жава почала активно інве­с­тувати в сільське госпо­дарство че­рез впровад­ження цілого ря­ду програм підтримки сільс­ь­ких това­ро­виробників. Як в Шаць­кому районі освоюю­ть­ся ці кошти?

– Це правда, бо в попередні роки село взагалі не відчувало ніякої підтримки. Судіть самі. У 2012 році в район на підтримку сільських виробників надійшло бюджетних асигнувань майже 506 тисяч гривень.

Якщо говорити в розрізі про­грам, то цифри і суми такі:

– 294 селянських родин оде­р­жали дотацію на молодняк ве­ликої рогатої худоби в сумі 211 тисяч гривень; відшко­до­вано вартість придбаних дої­ль­них установок 22-м роди­нам, які утримують три і більше корів, на суму 97 тисяч гри­вень; 27 власників родинних ферм оде­р­жали по 100 грн. на корову; закуплено обладнання для 12 пунктів штучного зап­ліднення корів; за штучне зап­ліднення корів власникам осо­бистих се­лян­ських госпо­дар­ств району відшкодовано 53 980 грн.; ство­рено 10 га пасовищ на території Пульмівської сіль­ської ради; виділено 60 тисяч гривень на очистку осушу­вальної систе­ми на території Прип’ятської та Пулемецької сільських рад (очищено канали протяжністю 1 км та 1,3 км від­повідно).

Найбільше коштів освоєно жителями Прип’ятської та Пі­щан­ської сільських рад як та­кими, котрі найкраще займа­ються виробництвом товарів сільського господарства.

Хочу сказати, що у 2013 році продовжується дія цих про­г­рам. Зокрема, виплата спеці­а­ль­ної бюджетної дотації фізич­ним особам за утримання та збереження телят станом на 1 березня 2013 року. Нараху­ван­ня дотації здійснюється в за­лежності від віку тварини (не має перевищувати 15 місяців) та терміну утримання тварини в господарстві (за кожні три мі­сяці по 250 гривень) на момент подання документів. Прово­ди­тиметься також часткове від­шкодування вартості закуп­ле­них доїльних установок та вип­лата дотації власникам осо­бистих селянських госпо­дар­ств, які утримують три і більше корів з розрахунку до 200 гри­вень на одну наявну корову. Безоплатно пере­давати­меть­ся або відшкодовуватиметься вартість доїльних апаратів влас­­никам особистих селян­сь­ких гос­подарств, які утри­мують три і більше корови. Час­тково буде компенсуватися вартість шту­ч­ного запліднення корів влас­никам особистих селянських гос­подарств (60 гривень за одне запліднення). Триватиме від­шко­дування відсотків за кредити для придбання корів, доїльних апаратів та тракторів.

Також у 2013 році з’явився новий напрямок фінансової підтримки – дотація фізичним особам за вирощені та продані на забій й переробку молодняк великої рогатої худоби та свині. Дотація надається по 2,5 гривні за 1 кг ваги молодняка великої рогатої худоби живою вагою не менше, як 330 кілограмів; 1,5 гривні за свиней живою вагою від 100 до 120 кілограмів; 1 гривня за свиней живою вагою від 120 до 150 кілограмів.

Розпаювання земель

l Не можна не задати питання про розпаювання, адже воно на слуху у пайовиків колишнього КСП «Україна» і бри­гади №1. Яка Ваша думка з цього приводу?

– В цілому процес розпаювання земель в районі завершується. Єдиною резонансною подією стало розпаювання земель шацької бригади, яку ви назвали. Я з приводу цього пи­тан­ня можу сказати тільки єдине. Не повинен вчитель вчити агро­нома ділити землі, лікар вчити дітей, а вчитель лікувати хворих і навпаки. Нічого доброго з цього не вийде. Дещо подібне трапи­лося і з бригадою №1 КСП «Україна». Ініціативна група пайовиків, яка була створена сама по собі, говорила людям те, що вони хо­ті­ли почути, а не те, що гласить чинне законодавство і ме­тодичні рекомендації по роз­паюванню земель. А тому підбурені люди не захотіли прис­корювати процес розпаювання і скорис­татися законним правом на землю, чекаючи примарної приозерної землі та збільшення розміру площі земельного паю.

У минулий четвер, 21 березня, відбувся розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток бригади №1 колиш­нього КСП «Україна» шляхом жеребкування. П’ятдесят відсотків пайовиків цієї бригади прийшли того дня в Шацьку селищну раду і взяли участь у жеребкуванні. А воно, повірте, було прозорим, доступним і законодавчо правильним. Якщо хтось і надалі зволікатиме з цього питання, то це його право.

Благоустрій

l І хоча зима не здає свої позиції, все ж весна не за горами. Розтане сніг, і для району знову постане питання прибирання території, тобто його благоустрій. Що скажете з цього приводу жителям району?

– Авжеж, традиційно з приходом весни розпочинаються роботи з благоустрою. Проводиться генеральне прибирання на подвір’ях громадян і в населених пунктах. Для цього не потрібно великих бюджетних коштів. Щоб навести порядок, в першу чергу, потрібна організація і розуміння людей, що чисті дороги, канави, ліси, околиці сіл потрібні не тільки владі, а, в першу чергу, людям, які тут живуть.

А тому через газету хочу звернутись до жителів району з про­ханням забути наше українське «Моя хата скраю» і активно долучитись до проведення заходів з благоустрою.

Виходячи з того, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, сільським головам дані відповідні доручення по забез­печенню організованого збору і вивезення сміття з населених пунктів району. У нас є хороші приклади в районі, зокрема, по Сві­тязькій сільській раді, де сміття жителі складають в мішки, а сільська рада організовує їх збір і вивезення на полігон твердих побутових відходів. Не потрібно багато зусиль, щоб при прибиранні обійстя покласти скло в один мішок, пластик в інший, папір в третій, тим самим забезпечити роздільний збір сміття і наступну його пе­реробку. Сьогодні такий підхід вимагає чинне зако­нодавство. Та й люди, думаю, розуміють, що пора завершувати з необ­лаш­тованими смітниками біля сіл, які подекуди розроста­ються до ней­мовірних розмірів. Комунальне підприємство «Будинко­упра­­в­­ління» готове включитись в роботу по вивезенню сортованого сміт­тя з населених пунктів. Будуть, звичайно, доручення інспек­ційним службам та дільничним інспекторам з недопущення ви­никнення стихійних сміттєзвалищ. Спільними зусиллями мусимо навести лад у власному домі і гарно підготуватися до величних пасхальних свят зокрема та літнього сезону відпочинку взагалі.

Віктор ГРИЦЮК.