Головна Інтерв'ю Завдання – не тільки вижити, а й розвиватись

Завдання – не тільки вижити, а й розвиватись

5450

Сьогодні об’єм роботи лісів­ни­ків надзвичайно важливий і відповідальний. Щоденно вони своєю невтомною і відповіда­льною працею турбуються про збі­льшення лісового фонду ра­йону, забезпечують захист лісо­вих угідь, покращують їхній еко­ло­гічний стан. Про це та інше го­во­римо із директором ДП «Ша­цьке УДЛГ» Петром Ткачуком.

– Незабаром буде пів­то­ра року як Ви очолили ДП «Ша­цьке УДЛГ». Що зміни­ло­ся за цей короткий час у жит­­ті підприємства та колек­тиву?

– За період 2015 року на фоні складної політичної ситуації в сус­пільстві «ДП Шацьке УДЛГ» було забезпечено ефективне ведення своєї фінансово-госпо­дарської діяльності та виконан­ня плано­вих показників вироб­ни­чої прог­рами. У рік увійшли без не­дої­мок до бюджету, повною вип­латою заробітної плати і з ва­го­мими планами капіталовк­ла­день у 2016 році.

Основний напрям роботи під­п­риємства – ведення лісового гос­подарства, охорона і захист лісу, його відновлення. В 2015 році проведено сприяння при­род­­ному поновленню лісових ку­льтур на площі 27,6 га при пла­ні 25 га, посаджено 38 га лісових ку­льтур при плані 30 га. Про­ве­дено доглядів за лісовими куль­ту­рами в обсязі 412 га, що ста­но­вить 108% завдання.

В 2015 році вагомо збіль­шився випуск продукції в порів­нянні з попередніми роками. За­без­печено збільшення обсягу реа­лізації продукції. За період 2015 року продано продукції на суму 12 млн. 717 тис. грн., що ста­­но­вить 147,8% від 2014 року. Да­ний показник будемо тримати і в 2016 році.

За цей період вдалося сфор­мувати професійний колектив, який здатний успішно забезпе­чувати діяльність підп­риємст­ва.

– Скажіть, будь ласка, який внесок до місцевого і дер­жав­ного бюджетів ро­бить Ваше підприємство?

– За 2015 рік сплачено по­дат­ків і обов’язкових платежів на суму 2 млн. 641,3 тис. грн. (в 2014-му – 1 млн. 42,6 тис. грн.), в тому числі в державний бюджет – 2 млн. 21,8 тис. грн., в місцевий бюджет – 619,5 тис. грн. Сплачено 692,2 тис. грн. єди­ного соціального внеску. От­ри­мано чистого прибутку в сумі 396 тис. грн.

Найбільш актуальною проб­ле­мою у 2015 році для адмініст­рації і профспілки підприємства була проблема продуктивної зайнятості працівників і оплата їх праці. Збільшилась чисель­ність працівників, у порівнянні з по­передніми роками, на 5 чоло­вік. Забезпечено державні га­ран­тії в оплаті праці. Фонд заро­біт­ної плати за 2015 рік склав 3 млн. 158 тис. грн. Середньо­мі­сячна заробітна плата штатного працівника склала 5 899 грн. і є найвищою серед лісгоспів Во­лин­ської області.

Крім того, у минулому році підп­риємство сприяло забез­пе­ченню оборони держави, пос­тій­но опікується сі­м’я­ми мобілі­зованих з району, і не тільки, людей. Було організо­вано відпо­чинок учасникам АТО на базі від­починку «Світязь», до­пома­гали в організації та самі брали участь у будівництві фор­тифі­каційних споруд в м. Ма­­ріуполь, надавали посильну до­помогу волонтерам, які опі­кую­ться бій­цями в зоні АТО. Всьо­го було орга­нізовано та на­дано в 2015 році допомоги в сумі понад 250 тис. грн. Це і кошти підприєм­ст­ва, продукція підп­риємства, а також добровільні внески пра­ців­ників.

– Розкажіть про інвес­ти­ційну діяльність очолюва­ного Вами підприємства?

– Значна сума власних кош­тів інвестується у розвиток виробничої сфери. На бу­дівництво, придбання та капітальний ремонт ос­новних засобів впро­довж минулого року було інвестовано 918 тис. грн. Придбано лі­согосподарську тех­ні­ку на суму 634,7 тис. грн., проведено ре­монт корпусу №3 на базі відпочинку «Сві­тязь» на суму 283,3 тис. грн. Ще бі­льше капіталовк­ла­день, а саме 2,5 млн. грн., планується ос­воїти підприємством в 2016 році. Це прид­бання автомобіля Урал 4300 – 500 тис. грн., при­дбання авто­мо­біля для рейдової групи лі­со­вої охорони RENO DASTER – 450 тис. грн., придбання лісо­гос­по­дарського та протипожеж­ного інвентарю на суму 250 тис. грн. Та основним є будівництво лісової дороги в Шацькому та По­­лі­ському лісництвах загаль­ною протяжністю 7,8 км на суму 1 млн. 250 тис. грн. Це дасть змогу розвантажити дороги між на­селеними пуктами Кропивни­ки-Вілиця та Кропивники-При­п’ять, де місцеві жителі незадо­волені тим, що лісовозні авто­мобілі роз­бивають їм дорогу. Та й для підприємства це значна еко­но­мія коштів, оскільки змен­шує­ться відстань з місця виве­зення деревини. Також ця дорога має і проти­пожежне значення, адже на її про­тяжності буде облашто­вано пожежні водойми.

– Як реалізовується про­дукція ДП «Шацьке УДЛГ»?

– Як я вже зазначав, ми за­без­печили реалізацію продукції на суму близько 13 млн. грн., що становить 147,8% від пла­но­вого завдання. Наша продук­ція реалізовується в межах Ша­цького району, Волині та за кор­доном.

– Які найголовніші проб­леми постали чи поста­нуть перед підп­риємством у 2016 році?

– Це, в першу чергу, недос­татнє фінансування з боку дер­жавного бюджету, необхідність за­лучення інвестора у ви­роб­ничу базу підприємства і, ок­ремо, відновлення роботи ви­роб­­ничого комплексу, що роз­та­шований в урочищі «Вен­сь­ке».

Віктор ГРИЦЮК.