Головна Наради, сесії На конференції – про спільні перспективи Шацького району і Влодавського повіту

На конференції – про спільні перспективи Шацького району і Влодавського повіту

2280

Підходить до завершення проект «Збереження екосис­тем долини річки Буг на при­кор­донних територіях Польщі, Бі­лорусі та України», що реалі­зувався в рамках транскор­дон­ної співпраці між Шацьким районом і Влодавським пові­том (Республіка Польща). 11 грудня в актовому залі сана­торію «Лісова пісня» за участю представників української і по­льської сторін відбулася зак­лючна конференція на тему «Перс­пективи співпраці органів місцевого самоврядування Ук­раїни та Польщі у новому бюд­жетному періоді 2014-2020 ро­ків». Голова асоціації «Мережа співпраці прикордонних тери­то­рій» Сергій Пархонюк, розпо­чи­наючи захід, представив при­сутнім його учасників і наго­лосив на важливості поглиб­лення українсько-польських взає­мин у сфері туризму й рек­реації.

Завдяки спільним зусил­лям на сьогодні багато зроб­лено для того, щоб зберегти для майбутніх поколінь красу уні­кальних шацьких озер. Утім, щоб популяризувати їх серед євро­пейців, потрібні дієві за­ходи. Поляки масово відкри­вають для себе наш озерний край саме під час традиційних Днів добросусідства. Вважаю, що формат їх проведення давно себе вичерпав, бо декі­лька днів українсько-польсь­кого спілкування в рік – це дуже мало. Потрібно або утрима­тися від їх проведення, або ж про­довжити їх тривалість на ціле літо, – відзначив Сергій Степа­нович.

На тому, що туристичний по­тенціал Шацького району є багатим і повністю не розкри­тим, наголосив під час виступу Юрій Положевець, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Шацької РДА. Наш край вабить туристів озерами і лі­сами, чистим повіт­рям, мож­ли­вістю відпочити на лоні природи і влітку, і взимку. Є чим похвалитися і в плані архітек­турної, історичної спад­щини та культурного надбання – чого варті одні лише столітні пра­вославні храми Шацького бла­гочиння, комплекс садиби Гу­товсь­кого в с. Піща – пам’ятка ХІХ сто­­ліття, та народний ук­раїнсько-польський ансамбль «Молодички» з його непов­тор­ним керівником Ніною Виро­вич.

Тадеуш Савіцкі, війт гміни Влодава, зі слів Сергія Пар­хо­нюка – багатолітній друг Ша­цька, побудував свій виступ на основі чіткого бачення пода­ль­шої співпраці українсько-поль­ських прикордонних територій. Шацький район і Влодавський по­віт на сьогодні успішно реа­лі­зували чимало спільних проек­­тів, на часі – нові плани й перспективи. Зі слів пана Та­деуша, будівництво і відкриття автопереходу Адамчуки-Збе­реже зробило б співпрацю більш насиченою, динамічною і всео­хоп­люючою. Теперішні ж ав­томо­більні черги на переході «Яго­дин» та кількагодинні очі­кування чинять перешкоди для нормального спілкування су­сі­дів. Поляки мають великий дос­від туристичної діяльності. Ма­леньке озеро Біле, що на те­ри­торії Влодавського повіту, приймає на відпочинок людей з усіх куточків Європи – до 50 ти­сяч одночасно. Десятки ма­льов­­­ничих озер Шацького ра­йону мають набагато більший потенціал і можуть зацікавити цих же європейців.

Частина людей, які відпо­чи­вають на озері Білому, готові приїхати влітку на ваш Світязь за умови наявності добротних під’їзних шляхів, необхідної інф­раструктури туризму, по-євро­пейськи якіс­них послуг. Спільно маємо про це подбати, – відз­начив Та­деуш Савіцкі.

Начальник КП «Будин­коуп­рав­ління» Іван Коваль по­дя­кував польським представ­ни­кам за розуміння, підтримку, спі­льну роботу, а також відз­начив:

Поляки беруть приклад гос­по­да­рювання зі своїх ба­га­тих сусідів – німців, ми ж, ук­раїнці, – з поляків. Маємо мож­ливість часто бувати в По­льщі, де переймаємо досвід облаш­тування садиб, дизайну прибу­динкових територій, популя­ри­зації туристичної продукції, реа­лізації корисних для громади проектів тощо. Словом, вчи­мося бути госпо­да­рями. Знаю, що разом ми збе­режемо для наступних поколінь наші озера. При нагоді озвучу одну з проб­лем озерного краю – великий вміст заліза у нашій питній воді. На даний час маємо домов­ле­ності з ор­га­нізаціями, які готові взя­тися за реалізацію проекту очи­щення води, затримка – у від­сутності фінансування.

Сергій Віннічук, Шацький се­лищний голова, та Сергій Ку­жель, заступник голови Шаць­кої РДА, висловили сподівання, що українсько-польські проек­ти, які вчать нас європейсь­кого типу мислення та господа­рю­вання, обов’язково мати­муть про­­довження. Учасники конфе­ренції продовжили спіл­кування в невимушеній атмос­фері, для них виконали пісні ко­вельський діяч культури Анд­рій Мигуля та народний ан­самбль «Лісова пісня».

Мирослава ЦЮП’ЯХ.