Головна Наради, сесії Про мобілізацію, декларування доходів та інвентаризацію земель

Про мобілізацію, декларування доходів та інвентаризацію земель

2960

20 квітня голова райдерж­адміністрації Ігор Корольчук про­вів чергову нараду з голо­вами сільських та селищної рад, пре­д­ставниками установ та організацій району, в якій також взя­ли участь голова районної ради Сергій Віннічук, т.в.о. війсь­кового комісара Любомль­сь­кого об’єднаного районного вій­сь­кового комісаріату Роман Гу­зь та його заступники Василь Дми­т­рук та Олександр Степанов.

Про хід п’ятої хвилі мобі­лі­зації та призову в районі допо­відали Василь Дмитрук та Олександр Степанов. Так, Ва­силь Семенович, озвучуючи результати оповіщення чоловіків по сільських радах, зазначив, що головам територіальних гро­мад потрібно більш активно пра­цювати в цьому напрямку, оскі­льки один з найкращих резу­льтатів оповіщення становить лише 30% від плану. Найгірше наш район виглядає і на фоні області. Затягуються і терміни проходження медичного огляду, що також є проблемою. Сьогодні 30 тисяч солдатів Збройних Сил України підлягають демобілі­зації, і на їхнє місце мають мобі­лі­зувати таку ж кількість чоло­віків. Результат 4-ї хвилі мобілі­зації по району – 340 опові­ще­них, з яких 120 пройшли медог­ляд, з них 18 було мобілізовано до ЗСУ.

Сільські голови, в свою чер­гу, розповіли про ті труднощі, з якими стикаються при врученні повісток на медогляд: майже половина тих, хто підлягають опо­віщенню, змінили місце прожи­вання (райони і навіть області), багато хто виїхав на заробітки, а тих, хто залишився – важко застати вдома. Звідти і такі по­казники.

Найкращим варіантом здійс­нення оповіщення є, за словами Сергія Віннічука, вручення по­вісток на медогляд створеною спеціальною комісією, в склад якої входять представники сіль­сь­кої ради, військкомату та мі­ліції, як це було організовано у попередні хвилі мобілізації. Ра­зом з тим Ігор Корольчук наго­лосив на тому, аби працівники військкомату більшу увагу звернули на тих осіб, які за­тя­гують із проходженням медог­ляду та тих, які його пройшли.

Олександр Степанов, інфор­муючи про призов на строкову військову службу, озвучив такі цифри: загалом оповіщенню під­лягає 61 юнак, з них 32-ом вру­чено повістки, з них же 28 з’я­ви­лися на медичну комісію. 

Людмила Редько, головний державний ревізор-інспектор Шацького відділення Ковель­сь­кої ОДПІ, інформувала про орга­нізацію роботи в районі що­до декларування доходів та на­пов­нення бюджетів. За її сло­вами, залишається гострим пи­тан­ня декларування доходів громадян за 2014 рік. Загалом же в районі зареєстровано 1 500 одиниць різноманітної сіль­сь­когосподарської техніки, 163 громадяни у своїй власності ма­ють більше 2 одиниць сільгосп­техніки, а доходи задек­ларували лише 11 осіб. Тож Лю­д­мила Іванівна попросила сіль­ських голів подати список влас­ників сільськогосподарської техніки, які її використовують не лише для власних потреб, а й для заробітку (відповідні лис­ти були направлені сільським та селищній радам). З тими, хто заробляє кошти, викорис­тову­ючи сільськогосподарську тех­ніку, податковою інспекцією бу­де проводитися робота щодо декларування доходів та спла­ти відповідних податків. Сіль­ські голови та керівники району просили податківців посприяти у роботі з підприємцями та вла­сниками баз відпочинку щодо сплати такого виду податку, як податок з доходів фізичних осіб з найманих сезонних праців­ників у місцевий бюджет, а не за місцем реєстрації підприєм­ця. Це допоможе дещо покра­щити ситуацію із наповненням районного бюджету.

Про інвентаризацію земель в Шацькому районі доповів Ми­кола Жалнін, головний спеціа­ліст – юрисконсульт відділу Де­р­ж­земагентства в Шацькому районі. Сільські голови Микола Цвид та Віталій Вирвич розпо­віли про негативні ситуації зі сплатою орендної плати дея­ки­ми  підприємствами та організаціями, які діють на територіях їхніх сільських рад. Голова РДА, в свою чергу, пообіцяв спробу­вати владнати ці проблеми в області з користю для обох те­ри­торіальних громад. Адже зе­мельний ресурс – це та сфера, яка приносить району при­бутки, і її потрібно викорис­то­ву­вати раціонально, створю­вати для інвесторів, які будуть брати в оренду землю, сприятливі умо­ви для ведення бізнесу. Такий крок дасть можливість залу­чити значні інвестиції, створити нові робочі місця.

Віта ШЕПЕЛЯ.