Головна Наради, сесії Про нове в законодавстві – з вуст перших керівників Волині

Про нове в законодавстві – з вуст перших керівників Волині

2803

З метою контролю за ви­ко­нанням розпорядчих доку­мен­тів Волинської ОДА 20 березня в Шацьку була про­ведена виїз­на нарада з участю керівників обласних підрозділів і нача­льників управлінь обл­де­рж­адміністрації, голів сільських і селищної рад, керівників уста­нов та організацій району, на­чальників відділів Шацької РДА. Головував на офіційному зіб­ранні Леонід Кирильчук, нача­льник управління інфра­струк­тури та туризму облдер­жад­мі­ністрації, взяли участь Воло­димир Найда, голова Шацької РДА, та Володимир Голядинець, голова Шацької районної ради.

Микола Кревський, началь­ник управління Держтех­ноген­без­пеки у Волинській області, поінформував шачан про стан пожежної безпеки на об’єктах району з масовим перебу­ван­ням людей. Основними пору­шеннями, за які відповідальні посадовці понесли покарання, Микола Олександрович назвав відсутність блискавкозахисту та вогнегасників, несправні електроприлади. Також було вис­вітлено тему готовності під­розділів МНС до можливого під­топлення населених пунктів. Микола Кревський порадив пе­реймати досвід сусідньої Поль­щі, де кожен господар робить значну роботу з недопущення підтоплення власного обійстя, не чекаючи сторонньої допо­моги. Світязький сільський го­лова Микола Цвид у запитанні до керівника порушив одну з болючих проблем сільської ради – відсутність умов для того, щоб пожежний автомо­біль Шацького національного природного парку зміг виїжд­жати на пожежі. Останнім ча­сом у населених пунктах час­тими стали пожежі, у яких повністю згоряють нові жит­лові будинки. Представники районної влади відзначили, що питання належить до їхньої компетентності, вони ж і пра­цюватимуть над його вирі­шенням.

Питання ремонту доріг ко­му­нальної власності вис­віт­лив Леонід Кирильчук, відзна­чивши, що Шацький район у минулому році непогано спра­цював, на відміну від багатьох районів області, які освоїли кошти лише на 50%. Також застеріг від того, що потрібно буде відповідати за нера­ці­о­на­льне освоєння коштів, пе­ред­бачених на дороги, що зна­ходяться на експлуатаційному утриманні. В цьому році плану­ється капітальний ремонт до­роги комунальної власності у с. Пулемець (на позачерговій сесії районної ради було ви­ділено 7 000 грн. на виготов­лення проектно-кошторисної документації). Леонід Олексі­йович висвітлив і пункт про пасажирські перевезення, поін­формувавши присутніх про зміни до Закону «Про авто­мо­більний транспорт», відпо­від­но до яких формуванням мар­шрутів, проведенням кон­кур­сів на перевезення паса­жирів та іншим будуть зай­ма­тися рай­держ­адмініс­трації. Було озвучено на нараді і проблему районного значення – немож­ливість доїхати до ра­йонного центру жителям Гра­бів­ської сільської ради.

В’ячеслав Савенко, на­ча­ль­ник державної інспекції наг­ляду за промисловою безпе­кою та охороною праці ТУ Дер­ж­гірпромнагляду у Волинській області, відзначив, що за 2012 рік на підприємствах Волині було травмовано 192 людини. В Шацькому районі, на щастя, випадків травматизму не бу­ло. Єдине, над чим потрібно працювати – це провести реє­страцію опалювальних котлів у школах району, головам сіль­ських і селищної рад – поін­формувати населення про не­мож­ливість експлуатації трак­торів, не забезпечених елек­тростартерним запуском.

Володимир Бондарук, зас­тупник директора департа­мен­ту житлово-комунального гос­по­дарства області, аналі­зуючи діяльність КП «Будинко­управ­ління», відзначив, що рівень по­крит­тя витрат по водовід­ве­денню в смт Шацьк – 89%, тоб­то витрати перевищують до­хо­ди. Працювати потрібно над питаннями тарифоутворення (піднімати тарифи не для на­селення, а для бюджетної сфери і комерційних спожи­вачів), роз­роблення схеми оптимізації сис­теми водопостачання (в іншому випадку годі й спо­ді­ватися на інвестиції в сферу), проведення хлорування води в колодязях. Повідомив Воло­димир Віталійович і приємну новину про те, що в минулому році Шацький район зайняв тре­тє місце в області з енер­го­збе­реження.

Зі змінами до законо­давст­ва у сфері містобудування ознайомив учасників наради Яким Сеник, начальник управ­ління містобудування та архі­тектури Волинської ОДА, на­голосивши, що в 2013 році дія­тиме система спрощення доз­вільно-погоджувальних про­цедур у сфері будівництва. Нова дозвільна система побу­дована на декларативному при­н­ципі, коли забудовник, щоб почати будівництво, лише за­повнює декларацію і передає її у відповідні дозвільні органи. Місцеві ради отримають дозвіл використовувати кошти бюд­жету розвитку на розроблення містобудівної документації. Водночас місцевим радам за­боронятиметься приймати рі­шення з питань надання, ви­ділення земельних ділянок з земель державної та кому­на­льної власності для місто­будівних потреб, а також з пи­тань про зміну цільового приз­начення земельних діля­нок без наявної містобудівної доку­мен­­тації. Зі слів співдо­по­ві­дача Андрія Пирога, зас­туп­ника начальника інспекції державного архітектурно-буді­вельного нагляду в області, велику роль у новій дозвільній системі відіграє «будівельна амністія», яка передбачає спро­­щення системи введення в експлуатацію самовільно по­бу­дованих індивідуальних жит­лових будинків і об’єктів I-II категорій складності.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.