Головна Наради, сесії Сільський туризм – перспективний бізнес для поліських родин

Сільський туризм – перспективний бізнес для поліських родин

2775

Шацький район – особливий на туристичній карті Волині. Сю­ди приїжджають усі ті, хто цінує спокійний відпочинок на берегах незабруднених озер, поблизу лісів; хто надає пере­вагу здоровому харчуванню і насолоджується чистотою по­вітря. Для міського жителя тут – справжній рай. Тому й ста­ра­ються поліщуки, що займа­ю­ться сільським туризмом, вго­дити смаку вибагливих відпо­чивальників, заманюючи їх до своїх гостинних садиб казко­вими ідеями. Обласна служба зайнятості уже не перший рік популяризує успішних воли­нян, які взялися за нелегку спра­ву розвитку сільського ту­ризму. Знаково, що цьогоріч­ний сезон із бліц-навчання влас­ників агросадиб розпо­ча­в­ся саме в Шацьку – в примі­щенні районного центру зайня­тості. 28 травня сюди з’їхалися влас­ники гостинних садиб із Шаць­кого, Любомльського, Ро­жи­щен­ського, Ковельського, Воло­димир-Волинського, Турій­ського, Ківерцівського, Івани­чів­ського та Горохівського ра­йонів.

– Наше завдання – допомог­ти вам методично в організації літнього відпочинку, порадити в питанні творення якісного ту­рис­тичного продукту, спіль­но подумати над вирішенням наболілих проблем. Все хоро­ше, позитивне, незвичайне, що є в ваших садибах, поширю­ватиметься серед любителів сільського відпочинку зі швид­кістю звуку. Тому не бійтеся фан­тазувати і придумувати чу­додійні ідеї – туристи їх оці­нять, – такими словами вітала учасників заходу Раїса Кучмук, директор обласного центру зайнятості.

Сергій Пархонюк, заступник голови Шацької РДА, відзначив, що семінар відбувається на виконання доручення голови Волинської ОДА Бориса Клім­чука, який приділяє велику увагу розвитку туризму в уні­кальному краї, де озера дають заробіток не менше 400 міс­цевим сім’ям. Чималі кошти держава вкладає в будів­ниц­тво доріг у районі, каналізу­вання населених пунктів.

Ніна Пахомюк, голова гро­мадського об’єднання «Волин­ські перспективи», поінфор­мувала про закони та норма­тивні акти, які регламентують діяльність власників  садиб. На жаль, приватні господарі до сих пір не можуть дочекатися від депутатів прийняття Зако­ну «Про сільський зелений ту­ризм». Наразі діяльність у цій сфері регулюється Законом «Про туризм», Законом «Про особисте селянське господар­ство» і пос­тановою Кабміну «Про порядок надання послуг з тимчасового розміщення і про­живання». Пред­ставник Кове­льської ОДПІ Ірина Войчук пе­реконувала влас­ників гостин­них садиб у необ­хід­ності їх оформлення як су­б’єктів під­приємницької діяль­ності. Це забезпечить соціа­льними гаран­тіями на май­бутнє.

Вимоги до організації обслу­говування туристів виклала у своєму виступі завідувач сек­тору інспекції з питань захисту прав споживачів Тетяна Хма­рук. Озвучила також типові по­рушення: оформлення куточ­ка споживача в недоступному для туристів місці, відсутність пандусів, позначок про аварійні виходи, неоснащені під’їзні шля­хи для інвалідів, недотримання закону про заборону куріння тощо.

Помічник санітарного лікаря Любомльської санітарно-епіде­міологічної станції Михайло Шо­цький акцентував увагу при­сутніх на питанні здоров’я від­по­чиваючих. Він порекомен­дував власникам агросадиб завчасно потурбуватися про якість питної води, яка буде запропонована туристу, укла­с­ти угоди з комунальним під­приємством про вивіз сміття, за можливості подбати про його роздільний збір і т.д.

Свій туристичний потенціал Шацький район використовує далеко не на повну потужність. Такий захід, який провів центр зайнятості, безумовно, сприя­тиме і популяризації краю, і знайомству власників агро­садиб заради обміну досвідом, і спільному вирішенню проб­лем.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.