Головна Наради, сесії Шацька селищна рада – ініціатор об’єднання територіальних громад

Шацька селищна рада – ініціатор об’єднання територіальних громад

3030

28 липня депутати Шацької селищної ради зібралися на позачергову сесію, аби розгля­нути одне питання – ініціювати добровільне об’єднання територіальних громад.

Як зазначив Сергій Сидорук, радник голови Шацької РДА, в процесі об’єднання громад пот­рібно пройти певні етапи, визначені законом, зокрема, прий­няти відповідні рішення на се­сіях селищної та сільських рад. На цій сесії депутатам потрібно було прийняти рішення про іні­ціювання об’єднання, після чого буде створена робоча група з депутатів та представників орга­нів місцевого самовряду­ван­ня усіх громад, які ініціюють об’єднання, а напрацьовані рі­шення якої знову ж таки за­твер­дити на сесії, подати на узго­дження до обласної ради та облдержадміністрації, провести ще одні громадські обговорення по напрацьованих рішеннях, про які буде інформовано гро­мадськість заздалегідь. Сергій Сидорук попросив депутатів та жителів сіл і селища активно включитися в обговорення про об’єднання громад:

– Коли кажуть, що ми пос­пішаємо з об’єднанням громад, то скажу, що ми навіть від­стали від цього процесу. Цього тижня на селекторній нараді голова обласної державної адміністрації Володимир Гун­чик повідомив, що є громади, які вже готові до погодження створення територіальної громади на обласному рівні та погодження дня виборів. Чи встигнемо ми до місцевих ви­борів пройти усі етапи – не знаю, але потрібно постаратися. Результати від об’єд­нання громад і реформи де­централізації ми відчуємо че­рез два-три роки. За пер­спек­тивним планом, в районі має бути створено три громади – Шацька, Світязька та Піщан­ська. На жаль, Пульмівська сі­ль­ська рада не погодила об’єд­нання з жодною громадою, але це їхнє рішення, і наслідки від цього вони відчують уже за декілька місяців. Якщо ми всти­г­немо провести об’єд­нання до нового бюджетного року, то фінансування громади буде від­буватися за новими прави­лами, тобто субвенції на осві­ту та медицину громади бу­дуть отримувати напряму з Києва і розподілятимуться са­мою громадою. Із фонду ре­гіонального розвитку, в якому закладено 3 мільярди гривень, будуть виділятися кошти на розвиток інфраструктури. На прикладі об’єднаних громад і тих, хто не захотів об’єдну­ва­тися, час покаже, яка модель громад буде найефек­тив­ніше працювати, а люди через деякий час самі зможуть зро­бити висновки, як їм вигідніше – залишатися у старому фор­маті чи об’єднуватися. На­прик­лад, у Старовижівському районі в перспективному плані мала бути одна громада, а за­тверджено п’ять. Плану­є­ть­ся, що на Волинську обла­сть буде виділено 120 млн. грн. на розвиток об’єднаних гро­мад, зокрема, будівництво інфра­струк­тури.

Зараз проводиться об’єд­нання територіальних гро­мад, які затверджені в пер­спек­тив­ному плані області. Пізніше до нього можна буде вносити зміни, коли до об’єд­наної громади вирішить при­єд­натися ще певна громада.

Депутат Віктор Гірич вис­тупив із пропозицією все ж таки звернутися до територіальних громад району та створити одну потужну громаду. Депу­тати селищної ради розуміють, що це хоч і дасть додаткові на­вантаження на бюджет се­лищ­ної ради, в майбутньому – об’єд­наної територіальної гро­мади, але інші села не зможуть вижити власним коштом, на­прик­лад, Піщанська.

Погодився з такою пропо­зицією й депутат Сергій Чумак: «Шацька селищна рада в об’єд­нанні громад має не найбільш вигідну позицію, адже ми об’єд­нуємося з менш чисельними гро­мадами, котрі мають стару інфра­структуру, в яку треба бу­де вкладати кошти. Проте для експерименту такий процес по­т­рібен, інакше держава засто­сує механізм примусового об’єднання. В разі об’єднання ми будемо розраховувати на суб­венції з державного бюджету та Фонду регіонального розвитку, матимемо управління зем­ля­ми, які нам відкриють перспек­тиви розвитку. Лише аналі­зу­ючи переваги та недоліки об’єд­нання, ми можемо вирішувати, брати чи не брати до себе інші територіальні громади. Але за­робляти однозначно доведе­ться самим».

Озвучив проект рішення Ша­цької селищної ради в.о. селищ­ного голови Микола Боярчук: «Відповідно до ч. 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних гро­мад», розглянувши ініціативу щодо об’єднання в.о селищного голови, враховуючи резуль­тати громадських обговорень селищна рада вирішила: дати згоду на добровільне об’єд­нання територіальних громад селища Шацьк, сіл Мельники, Гаївка – Шацької селищної ради, Прип’ять, Вілиця, Плоске, Кропивники – Прип’ятської сільсь­кої ради, сіл Самійличі, Пехи, Положево, Хомичі – Самійличівської сільської ради, в Ша­цьку селищну територіальну громаду з центром у селищі Ша­цьк. Виконуючому обов’язки Ша­цького селищного голови зве­р­нутися до голів Самійли­чівської та Прип’ятської сіль­ських рад із пропозицією про добровільне об’єднання тери­то­ріальних громад».

Окрім того, депутати попро­сили Миколу Боярчука звер­нутися до новопризначеного еко­лога району Олександра Ткачука з проханням навести лад із каналізаційними стоками, які деякі громадяни селища пустили у рови обабіч доріг та тротуарів, а не у свої вигрібні ями. Від тих стоків у спеку стоїть нестерпний сморід, вода ж несе усі нечистоти в озеро Велике Чорне, що спричиняє не­а­бияке його забруднення. Депутати готові екологу ра­йо­ну надати прізвища тих гро­мадян, котрі порушують зако­но­давство про довкілля. 

Віта ШЕПЕЛЯ.