Головна Наради, сесії У Шацькому районі буде створена рада церков

У Шацькому районі буде створена рада церков

2615

23 червня в залі засідань районної ради вперше відбулось засідання «круглого столу» із представниками різних релігійних конфесій. Його проведення було ініційоване Шацьким райвідділом міліції. У заході взяли участь Олександр Кусько, голова Шацької РДА, Анатолій Оксентюк, начальник Шацького РВ УМВС, Геннадій Дзядук, помічник начальника райвідділу.

За словами Анатолія Оксентюка, ситуація, що склалася в Україні на тлі міжконфесійних відносин та між окремими релігійними громадами, залишається дуже напруженою. На території України, в тому числі Волинської області, існує внутрішньо пра­вославний конфлікт щодо створення єдиної Помісної Правос­лавної Церкви. Хоча в нашому районі у першому півріччі 2014 року загострень на міжконфесійному ґрунті між релігійними громадами зареєстровано не було. Анатолій Дорофійович ре­ко­мендував про­вести кілька за­ходів на попере­дження та недо­пущення виник­нення таких кон­фліктів: у взає­модії з іншими пра­воохоронними органами спряму­вати зусилля по виявленню та недопущенню про­типравних намі­рів і дій функці­она­льних релігій­них місій, насам­перед, неле­га­лі­зо­ваних і радика­льно налашто­ваних груп (сатані­сти, біле брат­ство тощо), ініціювати проведення регулярних спіль­них нарад із представниками секторів, відділень, комісій у справах релігій при органах виконавчої влади та органах місцевого само­врядування, на яких спільно з іншими право­охо­ронними органами, священно­служителями, головами та акти­вістами церковних гро­мад ви­робляти узгоджені дії з метою по­передження та вчасної нейтра­лізації проявів дискримінації на релігійному ґрунті, проводити робочі зустрічі зі священиками та ке­рів­никами релігійних громад з попе­редження втягнення дітей у різні секти, що застосовують при про­веденні релігійних обрядів насилля, розбещення, пропагують нетер­пимість до людей інших віросповідань, використовують антидержавні громадські гасла та інше.

Як наголосив Геннадій Дзядук, основне завдання міліції – за­безпечення громадського порядку при проведенні усіх релігійних свят, обрядів, охорона церковних споруд від вторгнень, вияв­лен­ня радикально налаштованих і нелегалізованих релігійних течій, які затягують до себе неповнолітніх, мають на них негативний вплив. Він також закликав бути пильними до нових прихожан, незнайо­мих людей, підозрілих осіб, не піддаватись на провокації, що можуть призвести до крадіжок в церквах. Також інформувати заздалегідь дільничних інспекторів міліції про проведення масових свят за участю великої кількості людей (днів сіл), аби не допустити пору­шення громадського порядку.

Звертаючись до представників релігійних конфесій, Олександр Кусько зазначив, що районна влада сьогодні з шаною і повагою ставиться до їхньої діяльності. Саме священики сьогодні мають чи не найбільший вплив на думку своїх прихожан, до них неабияк дослухаються. «За минулі роки було посіяно багато зневіри серед людей. І сьогодні, як ніколи, люди потребують вашої допомоги, ва­шого слова. Моє особисте прохання до вас – якомога більше до­носити людям інформацію про ситуацію, закликати до поро­зуміння, терпи­мості один до одного, молитися за мир у державі, за наших воїнів», – закликав голова РДА. Також він висловив прохання бути більш уважними та проводити бесіди із небла­гополучними сім’ями, роз­глянути можливість прове­дення держав­них заходів з участю у бо­го­служіннях священ­нос­лужителів Московського та Київського па­трі­архатів, аби пока­зати, що люди сьогодні повинні бути, як ніколи, в єдності.

В свою чергу, священики (бла­гочинний Шацької округи, насто­ятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП смт Шацьк протоієрей Микола Вихор, насто­ятель Свято-Михайлівського храму УПЦ КП смт Шацьк отець Андрій Бойко, настоятель Свято-Дмитріївського храму УПЦ КП с. Самійличі отець Михайло Цвин­килевич) розповіли про надання свя­щениками та прихожанами благодійної допомоги українській армії, запевнили, що в такий тяжкий для держави час завжди будуть зі своїм народом. Також, на думку священиків, людям потрібно робити скромнішими по­мин­ки за померлими, менше купувати штучних квітав та прикрашати ними могили.

В обговоренні проблемних питань також взяли участь отець Олександр Черевко, настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ с. Пу­льмо; протоієрей Олександр Клекоцюк, настоятель Свято-Ге­оргі­їв­ського храму УПЦ с. Ростань. Отець Богдан Іващук, священик храму УГКЦ Пре­ображення Господнього с. Положево, вніс пропозицію створити в районі районну Раду Церков на прикладі роботи Всеукраїнської Ра­ди Церков, до складу якої входитимуть представники усіх ре­лі­гійних конфесій. На цій раді і будуть вирішуватися питання, пов’язані із соціально-духовним життям громад.

Підсумовуючи засідання, голова РДА Олександр Кусько наго­ло­сив, що всі пропозиції будуть взяті до уваги, вивчатимуться питання для подальшої спільної роботи та подякував всім представникам релігійних конфесій за участь і побажав плідної співпраці.

Віта ШЕПЕЛЯ.