Головна Освіта Любов до професії – запорука плідної творчої праці

Любов до професії – запорука плідної творчої праці

3405

В цьому році Світязька школа відзначає дві ювілейні дати – 50 років з часу надання їй статусу середньої і 40 – як було побудоване її нове при­міщення. Саме в ньому на повну силу змогла запрацю­вати шкільна бібліотека, без якої не може в принципі функ­ціонувати жодна школа. Сьо­годні бібліотека нашої школи одна з найкращих в районі. І це найперше тому, що працює в ній Марія Іванівна Морозюк (Цвид) – справжній професіо­нал і віддана своїй справі лю­дина, яка полюбила книгу і її привабливий багатогранний світ з тих пір, коли стала пер­шок­лас­ницею рідної Світязької школи. І ось уже 41-й рік вона передає цю любов і захоплення книгою учням школи та допо­магає вчителям у складній сп­раві навчально-виховного про­цесу підростаючого покоління.

Приміщення нашої шкільної бібліотеки вражає не лише кіль­кістю книг художньої, методич­ної, публіцистичної, енциклопе­дичної і довідкової літератури, багатством дитячої літера­тури для найменших школя­риків, а й тим, як воно затишно облаш­товане та озеленене. Тут ство­рені всі умови для того, щоб можна було попра­цювати з потрібною книгою чи пе­ріо­дичною пресою. Марія Іва­нівна цікавиться літератур­ними но­вин­ками, знає смаки і потреби своїх читачів, тому зав­­жди мо­же порадити або прийти їм на допомогу в пошу­ках потрібної книги.

Особливої уваги в шкільній бібліотеці потребує, як відомо, робота із шкільними підручни­ками, якими треба забезпечити всіх учнів. Саме тому необхідно постійно працювати над збе­реженням підручників. В цьому нап­рямку Марія Іванівна тісно співпрацює з районним відділом освіти, дирекцією школи, вчи­телями, своїми колегами із інших шкіл та учнями школи. Вона володіє багатим досвідом роботи і з тими читачами, хто любить та береже книгу, та з тими, хто не розуміє, що тримає вруках скарб – відзначаються, заохочуються і стають поміч­ни­ками, інших біб­ліотекар нама­­гається переко­нати у цінності книги та навчити берегти її.

Бібліотека в нашій школі зав­жди наповнена юними відвіду­ва­чами, які йдуть сюди не лише за потрібною книгою, а тому, що в особі Марії Іванівни ба­чать свого стар­­шого і му­д­рого по­міч­ника та по­рад­ника, з яким можна по­ді­литися сек­ретами, про­блемами, мріями. До неї йдуть, ко­ли треба під­готу­ва­тися до уроку чи виховного за­­ходу, від­найти матеріал для на­писання твору чи реферату або почути компетентну думку про на­пи­саний вірш, адже саме нав­коло неї об’єднались у свій клуб юні поети школи.

В її багаторічному арсеналі бібліотекаря – безліч самостійно підготовлених і проведених різ­них тематичних заходів, а та­кож заходів, проведених спі­льно із вчителями та праців­ни­ками школи. Проводиться в нашій бібліотеці багато свят, які стали вже традиційними. Це і пос­вята в читачі, і бібліотечні уроки, і свята поезії, і тижні книги та інші. До всіх визначних дат Марія Іванівна традиційно ор­га­нізовує цікаві літературні тема­тичні виставки, які виносяться за межі бібліотеки, щоб можна було охопити більше коло чита­чів.

В бібліотеці школи діє своє­рідний музей книги, а також зна­хо­диться багато гарно оформ­лених цінних тематичних ма­теріалів на допомогу її від­ві­дувачам та читачам. Це най­перше результат клопіткої твор­чої праці самої Марії Іва­нівни, яка досконало володіє комп’ютером, вміє естетично оформляти зібрані матеріали та ніколи не шкодувала для цього свого вільного часу і влас­­них коштів.

Марія Іванівна Морозюк зав­жди активна не тільки в житті школи, а й в громад­сь­кому житті села, за що свого часу відзначалась за свою ба­гаторічну сумлінну працю і Сві­­тязькою сільською радою, і від­ділом освіти Шацької рай­дер­жадміністрації.

Сьогодні наша шанована Марія Іванівна на порозі свого славного 60-ліття, яке відзна­ча­тиме 11 травня. То ж напе­ре­додні цієї визначної дати хо­четься вплести у вінок найк­­ращих вітань і побажань їй від рідних та близьких і наші – шкі­льні.

Дорога Маріє Іванівно! Прий­міть нашу вдячність, ві­тання і побажання щирі здо­ров’я, щастя й довгих літ. Хай внуки щебечуть, немов лас­тів’ята, і радості щиро да­рують багато, хай завжди по­руч крокують в усьому удача, віра та надія, і сам Господь по милості наділить ще багато радісних і творчих літ.

З повагою колектив ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь, вчителі та працівники-пенсіонери, випускники школи.