Головна Цікаво У голови Шацької ОТГ Сергія Віннічука вчилися колеги з Вінниці

У голови Шацької ОТГ Сергія Віннічука вчилися колеги з Вінниці

3168

Днями на Волинь приїхали представники об’єднаних тери­торіальних громад Вінницької області. Організували зустріч Центр розвитку місцевого са­мовря­ду­вання у Волинській області. За­хід відбувся в рамках Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розши­рення прав і можливостей на місцевому рів­ні, підзвітності та розвитку».

Спочатку представники ОТГ Вінничини побували в Луцьку, де зустрілися з директором Центру розвитку місцевого самовряду­вання у Волинській області Ана­толієм Пархом’юком. Він пові­до­мив, що раніше представники во­линських громад побували на території Вінницької області, де дізналися про місце­вий еконо­мічний розвиток. Ни­нішня зус­тріч присвячена залу­ченню кош­тів міжнародної тех­ніч­ної до­помоги. Він також вис­ло­вив спо­дівання, що захід буде корисним для представників гро­мад.

Директор Вінницького ВП ЦРМС Олег Левченко наголосив на тому, що у кожній ОТГ обов’яз­ково має бути проектна група, причому у ній мають працювати професіоналами. Він наголосив, що створення проектів – це не хобі, а сер­йозна робота. «Проект має бути по­воротною точкою для змін».

Наступного дня представ­ни­ки громад Вінничини побували у Шацькій об’єднаній територіа­льній громаді, яка є лідером з на­п­и­сання проектів за кошти між­­народних грантів. Зустріч від­булася в актовому залі сана­то­рію «Лісова пісня», де Сергій Він­нічук  поділився досвідом за­лу­чення позабюджетних коштів на соціально-економічний розви­ток Шацької ОТГ. На початку він роз­повів колегам про ті проекти, які вже вдалося реалізувати Ша­­­цькій ОТГ-селищній раді за кошти Євросоюзу протягом ос­тан­ніх років. Це, зокрема,  кана­лізу­ван­ня вулиць Шацька, в рам­­ках якого було побудовано су­часні очисні споруди та 11 км ка­налі­заційних мереж; проект по заку­півлі семи одиниць тех­ніки для комунального підп­риєм­ства; прид­бання різнома­нітної ме­дич­ної апаратури та реа­німо­біль. В цьому році Ша­цькою се­лищною радою було напи­сано та подано до участі 7 про­ектів, з яких 4 пройшло пер­ший етап відбору: облаш­ту­вання кем­пінгової стоянки за су­час­ними стандартами на бе­резі озера Світязь (урочище Гряда), на­писаний спільно з гмі­ною Сухо­воля (Польща) та Гроднен­ською областю; прид­бання пожежних автомобілів (спіль­ний проект з гміною Воля Угру­ська); будів­ництво дороги Ша­цьк-Світязь з облашту­ван­ням пішохідної зони, велодо­ріжок,  придбання електроав­то­буса; встанов­лен­ня тепло­вого насо­са в Шацький дитса­док. Зага­лом у Шацькому ра­йоні було подано понад 20 прое­к­тів із залученням поза­бюд­­жет­них коштів.

Серед проектів, як зазначив Сергій Віннічук, є такі, які мають ва­гоме значення в розвитку те­риторії як курортного краю: це ве­ликий інфраструктурний про­ект із каналізування населених пунк­тів навколо озера Світязь, в який також включено будів­ниц­тво 28 кілометрів каналіза­ційних мереж по Шацьку, який був пода­ний від області та реа­лізація якого йтиме поза кон­курсом (за­га­льна вартість – 6 млн. 450 тис. євро, з яких 3 млн. 165 тис. євро буде спрямовано на Шацьку ОТГ).

Окрім того, за кошти соцеко­ному (2 млн. грн.) в Шацьку буде зроблено реконструкцію скверу біля пам’ятника Тарасові Шев­ченку. Також Сергій Віннічук роз­повів про те, які проекти вда­лося реалізувати за державні кошти та кошти ДФРР.

Основне, як зазначив голова Шацької ОТГ, залучити до штату об’єднаної громади фахівця із написання проектів, що зробила селищна рада одразу після об’є­днання. Результат не заста­вив довго чекати: сьогодні Ша­цьку ОТГ можна назвати лідером з написання проектів серед об’єд­наних громад області.

У вінничан за цей час накопи­чилося до Сергія Віннічука чи­мало запитань: яка частка спів фінансування об’єднаної гро­мади в реалізації проектів, за чиї кошти робиться проектно-кош­торисна документація, у кого на балансі перебуває техніка, як фі­нансують комунальне госпо­дарство, який бюджет громади, які відділи вже створені в ОТГ, кому підпорядковуються зак­лади культури, освіти та меди­цини, яка співпраця з районною ра­дою та адміністрацією, хто працює в штаті сторостинських округів… На усі запитання гос­тей Сергій Віннічук давав ви­чепні відповіді.

Опісля гості з Вінничини від­відали об’єкти Шацької ОТГ, які брали участь у проектах. Вра­зило гостей те, що на очисних спорудах в спеку майже зовсім не було чути неприємного за­паху. «Це так працюють бак­терії. Після очищення вода стає повністю придатною для пиття. На жаль, сьогодні очисні споруди задіяні лише на 20%. А взимку й того менше – на відсотків 10. Коли підключать до новоз­будо­ваної КНС житлові будинки та збудують додатково ще 28 км ка­налізаційних мереж, відсоток  задіяності збільшиться» – роз­повів Сергій Віннічук.

Далі – відвідини Шацької ра­йонної лікарні, де про її діяль­ність та участь у проектах розповів Володимир Дибель, генера­ль­ний директор ТМО Любомль­сь­кого і Шацького районів. Не оми­нули вінничани гордість селища Шацьк – НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гім­назія» смт Шацьк, де директор навча­льного закладу Валерій Михаль­чук розповів про те, протягом якого часу та за які кошти відбу­валась добу­до­ва школи, провів оглянути клас­ні кімнати, осна­щені за сучас­ними стандартами, та які ще плани є по добудові школи.

Загалом представники об’єд­наних громад з Вінниці зали­шились приємно здивовані тим, як господарює Шацька громада, та зголосились застосовувати проектний дос­від у своїй практиці.

Віта ШЕПЕЛЯ