Головна Економіка Про видачу посвідчень “Жертви на­цистських переслідувань”

Про видачу посвідчень “Жертви на­цистських переслідувань”

4504

Громадянам, які перебували в роки Великої Вітчизняної війни на примусових роботах у Німеччині, та колишнім мало­літнім та неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, інших місць примусового тримання, видача посвідчень «Жертви на­цистських переслідувань» про­во­диться відповідно до Порядку виготовлення та видачі посвід­чень жертвам нацистських пе­реслідувань. Відповідно до пункту 2 Порядку посвідчення жертви нацистських переслі­ду­вань видається на підставі одно­го з таких документів: до­відки, виданої органами Служ­би безпеки, державними архіва­ми, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав; довідки Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург); довідки Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста; довідки з архівів-музеїв, утво­рених в місцях розташування колишніх фашистських концта­борів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання і приму­сових робіт у роки Великої Віт­чизняної війни та Другої світової війни, а також архівів іноземних антифашистських організацій; довідки Комісії у справах ко­лишніх партизанів Великої Віт­чизняної війни 1941-1945 років при Верховній Раді України.

В окремих випадках посвід­чення можуть видаватися також на підставі документів, які міс­тять необхідні відомості про факт нацистських переслі­ду­вань: довідки, витягу з докумен­тів особової справи за місцем роботи; довідки з книг руху ви­хованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них осо­би, яка звернулася за отри­ман­ням посвідчення; свідчення іно­земних громадян, які прожи­вають нині у Федеративній Рес­публіці Німеччині або в інших дер­жавах, про нацистські пере­слідування особи, яка зверну­лася за отриманням посвід­чення, засвідчених за місцем проживання у відповідних дер­жавних органах цих країн.

До документів про факт на­цистських переслідувань, скла­дених іноземною мовою, обов’я­зково додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку.

Відповідно до пункту 3 статті 1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» визначено поняття нацистських переслідувань – злочинне поз­ба­влення Німеччиною в роки  Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни волі мир­ного населення на тимчасово окупованій території України або за її межами шляхом ув’язнення його у концентраційних таборах, гетто, інших місцях примусового тримання, а також насильне ви­везення мирного  населення на примусові роботи на те­ри­торію Німеччини або її союз­ників, що перебували у стані вій­ни з ко­лишнім СРСР або на тери­то­рії окупованих ними інших держав.

Управління соціального захисту Шацької РДА.