Головна Економіка Шацький район повинен бути взірцем чистоти і порядку в довкіллі

Шацький район повинен бути взірцем чистоти і порядку в довкіллі

3939

Питання збору та утилізації сміття гостро стоїть не тільки пе­ред Україною, але й перед цілим світом взагалі. Цілі ме­гаполіси Європи та інших країн світу потопають у відходах жит­тєдіяльності людини. Ко­жен справляється з цією проб­лемою індивідуально. Є прик­лади дуже успішного вирі­шення цього питання. Країни з ви­соким рівнем розвитку дав­но перетворили сміття у фак­тор економічного зростання. Наприклад, Швеція, екологічно най­чистіша держава й одна з най­кращих за рівнем життя, пере­робляє 96% відходів. 25% теп­лопостачання цієї сканди­нав­ської країни забезпе­чує­ться за рахунок переробки сміт­тя. Харчові відходи пе­реробляють у гумус і біогаз, яким заправ­ляють міські авто­буси. Зараз дійшло до того, що Швеція змушена імпортувати сміття з інших країн. Про те, що в Швеції не побачиш ніде відходів, ані в лісі, ані біля озе­ра чи річки, переконалися і члени делегації з Шацького району, які в січні 2011 року побували в цій країні. Ми навіть типових, як для нас, урн для сміття не бачили.

Експерти підрахували, що кожен житель України в серед­ньому за рік накопичує навколо себе 200 кг сміття. За приб­лизними підрахунками, наша держава потопає у понад 30 млрд. т сміття, яке лежить на полігонах, стихійних сміттєз­валищах або тимчасово відве­дених для цього ділянках, роз­кладається, забруднює ґрунти, воду, повітря. Згубний вплив «сміттєвого фактора» на здо­ров’я людей вже доведений медиками. Як показує приклад та досвід Швеції, інших країн, для вирішення проблеми сміт­тя треба задіяти весь ком­плекс факторів: від виховання змалку звички сортувати сміт­тя у побуті до економічного стимулювання підтримки чис­тоти. Люди повинні осмислити, що охорона навколишнього середовища є обов’язком кож­ного з нас, що за неправильне поводження зі сміттям їх чекає штраф, і не малий (хоча чи багато є прикладів в нас, щоб за це штрафували?).

В Україні вже практично немає незасмічених територій. Утім, є місця, які вкрай потрібно зберегти екологічно чистими, як для розвитку рекреаційного та туристичного бізнесу, так і для наступних поколінь. Ми живемо в мальовничому краї шацьких озер. До нас їдуть на літній відпочинок люди з усіх усюд – як з України, так і із-за кордону. Звичайно, що й за­ван­таженість на природні ресурси зростає. Навіть й цифру нази­вають згідно з останніми да­ними. В липні-серпні щодня наші озера відвідують до 30 тисяч людей. Особливе наван­тажен­ня припадає на території, які безпосередньо приймають го­с­тей. Це Шацька селищна, Сві­тязька та Пульмівська сіль­ські ради. Тому дуже часто зас­мічені території і відпові­даль­ність за це ми перекидаємо на відпочиваючих. Це часткова правда. Багато людей дійсно ще дуже скупо опанували куль­туру поведінки на відпочинку, поводженні зі сміттям тощо.

Утім, вина місцевих жителів також дуже відчутна. Особ­ливо це проявляється взимку та навесні, коли гості в район ще не приїхали, і вину немає на кого пок­ладати. Це чіт­ко помітно в сільських ра­дах, де начебто немає ніколи відпочи­вальників і їхніх слідів життєді­яльності. Це й показав нещо­давній огляд-виїзд голови Ша­цької районної ради Воло­димира Голядинця та першого заступника голови РДА Віктора Плейтуха по всіх без винятку сільських тери­то­ріях району. Проблеми зі сміт­тям є в усіх територіальних гро­мадах за винятком Світязь­кої сіль­ської ради, де немає сти­хійних сміттєзвалищ і чітко працює система з вивезення від­ходів від населення. Чого тільки не мож­на побачити на сміттєз­валах. І це типово для всіх те­ри­торій. Дивує, що дуже ба­гато деревини, яку можна вдома спа­лити як дрова; гілляччя, що обрі­зується з плодових дерев на­весні; моху та шопоти, якими ук­ри­вають кар­­топ­лю взимку; плас­тику та скла. Тобто того, чого мог­ло там і не бути. Правда, при прави­ль­но­му підході до цієї роботи сіль­ських голів і сві­домості людей. Адже більшість названих від­ходів спокійно мож­на було б утилізувати в до­машніх умо­вах. Характерним для сіль­ських сміттєзвалищ ра­­­йону є й те, що відходи роз­пов­заються на територію до 1-2 гектарів, коли межа – 10-20 соток.

Дещо в кращому вигляді во­ни знаходяться на території Рос­танської, Пулемецької, Гра­бів­ської сільських рад. Багато на­копиченого сміття ми поба­чили на територіях Самійли­чів­ської, Прип’ятської, Пуль­мів­ської та Піщанської сіль­ських рад.

Шацьк рятує полігон ТПВ, але й в самому селищі є пос­тій­но діючі локальні сміттє­зва­лища. Всі сільські голови за­пев­­нили нас, що незабаром зай­­муться вивезенням сміт­тя, тримаючи це питання на кон­­тролі. Чи так це буде, по­ка­жуть інші виїзні інспекції сіль­сь­кими територіями.

Віктор ГРИЦЮК.