Головна Інтерв'ю Володимир Найда: «Сподіваюся на мирне вирішення непростої ситуації в Україні»

Володимир Найда: «Сподіваюся на мирне вирішення непростої ситуації в Україні»

5307

Українці не встигли огов­татися від потрясіння, спричи­неного непідписанням владою Угоди про асоціацію з Євро­со­юзом у Вільнюсі, як на них че­кало інше – кривава розправа беркутівців над мирними мі­тин­гувальниками в ніч проти 30 ли­с­топада в Києві. Столиця ви­бу­хнула потужним протес­том Євромайдану, її підтримали окремі обласні центри України, в тому числі і Луцьк. Не лиши­лося людей, які були б байду­жими до подій, що відбу­ваю­ться в країні. Світова спіль­нота, громадські активісти, пре­д­с­та­в­ники влади, журналісти, пере­січні громадяни – всі нині зай­мають чітку позицію, адже мо­ва йде про подальший шлях роз­витку держави. Свою оцінку не­простій ситуації дає і Воло­димир Найда, голова Шаць­кої районної держадміністрації:

– Думаю, нічого нового для шачан і жителів району не ска­жу, адже новин сьогодні пре­достатньо. Моя позиція як пред­ставника влади така: люди мають право на своє волеви­яв­лення – це не супере­чить Кон­ституції України. Причина то­го, що українці вийшли на мирний протест, є досить ваго­мою, адже не справдилися їхні сподівання на зближення з Євро­пою. Я ціл­ком підтримую громадян у їхнь­о­му прагненні. На те, що Пре­зидент не підписав у Вільнюсі Угоду про асоціацію, були ва­гомі причини, в тому числі й еко­но­мічного характеру. Я впев­не­ний, що рано чи пізно всі тру­д­нощі будуть подолані і євроін­теграційний курс країни успіш­но продовжиться.

Нас чекають у Європі. Про це свідчить хоча б те, що спільні україн­сько-польські проекти, які реалізо­вуються на території Шацького району, працюють і мають чу­до­ву перспективу. Вже сьо­годні в нас впровад­жуються 3 про­екти за підтримки Євро­союзу на суму 40 млн. грн., на часі – ка­налізування Шацька, зокрема вулиць, які приля­га­ють до озер Люцимер і Чорне. За одним із проектів уже ого­лошено тендер на закупівлю до­рожньої техніки для Шацької селищної ради на сотні тисяч євро.

Тому я лише за співпрацю з Європою. Але на мітингах важ­ливі для держави рішення сьо­годні не приймаються. Відпра­вити Уряд у відставку – це не вихід. Хочуть депутати, щоб Пре­зидент розпустив Вер­хов­ну Раду, – так нехай самороз­пустяться. Механізми в держа­ві для цього є. Це речі, які неможливо вирішити одними лозунгами.

Не схвалюю вимоги волин­ських опозиційних сил, які ви­ма­гають відставки губер­нато­ра Бориса Клімчука, привівши до обласної держадміністрації дітей – це видно на численних фото­графіях. В Луцьку йде бо­ротьба за владу. Більшість орга­нізаторів мітингу –  люди, які вже були при владі і нічого з того, що декла­рують сьогодні, не зробили.

Як голова районної держ­адмі­ністрації я нормально сприйняв те, що і в Шацьку збиралося На­родне Віче, на якому люди змогли висловити власні погляди на події в країні і проголосувати за від­повідне Звернення.

Справжній шок викликало по­биття в Києві спецпідрозді­лами міліції мирних мітингувальників у ніч проти 30 листопада. Вис­ловлюю своє обурення тим, що сталося, адже серед побитих бу­ли діти і навіть вагітна жінка. Засуджую тих, хто давав вка­зів­ки робити погром і безпо­се­редніх виконавців – беркутівців. Вважаю, що розслідування ситу­ації повинне бути проведене якнайшвидше, а всі винні в про­литті крові – покарані.

Щодо прогнозів, то важко їх давати в нинішній ситуації. Влада і опозиція мають сісти за стіл переговорів і знайти спіль­не рішення. І неодмінно законне. Як би там не було, а всі ми на­діємося на мирне вирішення питання, яке хвилює всіх укра­їн­ців. Вірю, що я, і мої діти будуть жити у Євро­пей­ському Союзі.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.