Головна Стисло Чи будуть Згорани шацькими?

Чи будуть Згорани шацькими?

5619

6 червня голова Шацької се­лищної ради Сергій Віннічук ра­зом з головою Шацької рай­дер­жадміністрації Василем Голя­дин­цем побували на сесії Згоран­ської сільської ради. Що ж стало при­чиною такого візиту на сесію до сусідів?

Як розповів Василь Голя­ди­нець, керівництво району та се­лищної ради переконували зго­ранських де­путатів, членів викон­кому та гро­мадськість приєд­на­тися до громади з центром у Ша­цьку.

– Про те, що ми хочемо ба­чи­ти село Згорани в складі об’єд­наної громади Шацька, я вже озву­чував у пресі у своєму інтерв’ю, – говорить голова Шацької рай­дер­жадміністрації. – Тепер пе­ре­хо­димо від слів до діла. Тим бі­льше, що в минулому Згорани та­ки входили до складу Шацького району. Перед тим, як приїхати на сесію, спілкувалися з депута­тами, членами виконкому, сіль­сь­ким головою, мали розмову і з місцевими підприємцями. Це пи­тання вже було на вустах зго­ра­н­ської громади, тому наш при­їзд не був для місцевих людей несподіванкою.

Через деякий час процес об’є­днання громад вийде на фінішну пряму, тому ми мусимо мати свої напрацювання в цьому пла­ні. Одна з наших пропозицій – запропонувати Згоранській сіль­сь­кій раді увійти до складу Ша­цької об’єднаної громади.

На сесії у Згоранах Сергій Він­нічук розповів депутатам та чле­нам виконкому про плюси та мінуси об’єднання громад. Не­га­тиву вистачає – це, зокрема, неба­жання законотворців пере­да­вати громаді повноваження управління землями за   ме­жами населених пунктів. Роз­повів про ті громади, які вже приєдналися до Ша­цька, скі­льки вони коштів вит­ра­чали на свої установи до об’єд­нання та після, які су­ми вкла­даються Шацьком в розвиток цих те­ри­торій. Розповіли, чим живе Ша­ць­кий район, як роз­вива­є­ться, над якими проб­лемами пра­цює.

Протягом останніх місяців керівництво району та се­лищ­ної ради працює над ство­рен­ням на базі району курортної зони, маючи на меті об’єднати в одне території, де сконцен­тровані озера та є можли­вість розвивати туристичний біз­нес. Активно працюємо над розвитком програми «Куро­рт-Шацьк», яка затверджена на сесії обласної ради та мета якої – зробити цю територію ку­рортом державного значен­ня.

В цьому році буде підписана угода з Одеським інститутом про бальнеологічні досліджен­ня, на що виділені перші кошти з районного бюджету у сумі 30 тис. грн., 150 тис. грн. дали з області з управління екології, та 19 тис. грн. з бюджету об’є­днаної громади. Угоду про дос­лідження укладатиме обласне управління інфраструктури і туризму. Якщо наукові дослід­ження підтвердять лікувальні властивості води, сапропелю та грязей, то будемо подавати про­позиції у Верховну Раду та Кабмін про присвоєння нашому району статусу курорту дер­жав­ного значення. Цей статус дасть можливість залучати де­­р­­жавне фінансування на ці­льо­ві програми, які стосу­ва­тимуться розвитку інфра­ст­рук­тури району.

Коли спеціалісти створю­ва­тимуть стратегію роз­вит­ку Шацької громади, і якщо буде на це воля жителів села Зго­рани, то їхня територія також буде вклю­чена в цю програму, бо є спільні проблеми, над вирі­шен­ням яких вже потрібно пра­цювати. Наскільки мені відомо, в Згоранах жодного разу не по­рушувалось питання каналізу­вання прилеглих до озер тери­торій (ні на місцевому, ні, тим більше, на районному чи обла­сному рівнях), не отримує міс­цевий бюджет і такий вид по­датку, як туристичний збір, хо­ча в селі є чимало таких людей, які приймають у себе відпо­чи­вальників.

Судячи з настрою депутатів та присутніх, ми побачили, що справді, більшість таки схильні до об’єднання з Шацькою гро­мадою. В цьому вдалося дещо пере­конати тих, хто був най­більшим противником такого кроку. Але повторю, що рішення про при­єднання до Шацької об’єднаної громади буде прий­мати тільки громада села Згорани.

У майбутньому будемо про­понувати включитися в процес об’єднання тим громадам, які прилягають до Шацького райо­ну та мають озера (наприклад, Любохини Старовижівського ра­йону), щоб сконсолідувати розвиток озерних територій в одній громаді.

Віта ШЕПЕЛЯ.