Головна Стисло Особлива увага – захисту прав дітей

Особлива увага – захисту прав дітей

4508

Саме ця проблема обгово­рю­­валася на розширеній на­ра­ді, яку провів перший зас­тупник голови Шацької РДА Вік­тор Плейтух, за участю  Сергія Пар­хонюка, заступника голови РДА з гуманітарних питань, голів, сек­ретарів селищної та сіль­сь­ких рад, директорів шкіл, фа­хівців відповідних служб та установ району. Розпочинаючи нараду, Віктор Плейтух заз­на­чив, що питання захисту прав дітей стоїть на особливому кон­тролі у Глави держави, голови облдержадміністрації. На сьо­год­ні служби, котрі безпо­се­ред­ньо працюють з дітьми, достат­ньо укомплектовані, тож саме вони несуть відповідальність за виконання своїх функціо­наль­них обов’язків з захисту прав дітей.

Розповідаючи про стан ро­бо­ти із соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених ба­ть­ківського піклування, Люд­ми­ла Цевух, начальник служби у справах дітей РДА, повідомила, що 4 грудня 2012 року відбулася всеукраїнська нарада з питань захисту прав дітей, на якій Пре­зидентом України Віктором Яну­ковичем було окреслено 6 осно­в­них завдань, які потребують вирішення найближчим часом. Перше з них – зниження рівня со­ціального сирітства. Відпо­відно до доручення Президента України завершується робота із запровадження діяльності фа­хівців із соціальної роботи в кожній територіальній громаді, метою якої є недопущення си­туацій, що призводять до поз­бавлення батьків права на ви­ховання своїх дітей. Зокрема, викликає занепокоєння той факт, що з кожним роком в дер­жаві збільшується кількість дітей, позбавлених батьківського пік­лування, так званих соціальних сиріт. Загалом в області нара­ховується 1846 дітей цієї кате­горії, з яких 1273 дитини вихо­вується в сім’ях піклувальників і дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях – 244 ди­тини, решта – в інтернатних закладах. Наступним завдан­ням є реформування інтернат­них закладів в заклади сі­мей­ного типу, щоб надалі діти, які в них виховуватимуться, набу­ва­ли навичок життя в суспільстві. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­сь­кого піклування, житлом – це ще одне завдання, котре потребує вирішення з боку держави, адже власними силами органи опіки та піклування цього зробити не можуть. Необхідність впровад­ження заходів, що запобігають дитячій злочинності; покращене надання медичної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбав­леним батьківського піклування, а також співпраця усіх відповід­них служб – наступні завдання для виконання, висловлені на всеукраїнській нараді.

Аналізуючи ситуацію в ра­йоні, Людмила Степанівна заз­начила, що на первинному облі­ку в службі у справах дітей Ша­цької РДА перебуває 36 дітей, з них 13 – діти-сироти, 23 – діти, позбавлені батьківського піклу­вання. 32 дітей перебувають під опікою і піклуванням громадян, 1 дитина – в дитячому будинку сімейного типу, 2 дітей – в інтернатних закладах, 1 дитина-сирота тимчасово влаштована в сім’ю родичів і надалі буде влаштована під опіку. У мину­лому році на облік служби було поставлено 1 дитину-сироту та 1 дитину, позбавлену батьків­сь­кого піклування, знято з обліку у зв’язку із досягненням 18-річного віку 3 осіб. До районного суду передано 2 позовні заяви про позбавлення батьківських прав щодо 3 дітей. Успішно ви­конується завдання із влаш­тування дітей на виховання до сімей, адже, перш ніж позба­вити дітей батьківського піклу­вання, вивчаються питання про влаштування дітей до родичів під опіку. Людмила Цевух також інформувала про здійснення контролю за умовами вихован­ня та утримання дітей, відпо­відно до цього щорічно служ­бою у справах дітей готуються висновки. В цьому питанні на­лагоджена хороша співпраця з директорами шкіл, медичними закладами. Вагомими, за сло­вами виступаючої, є соціальні вип­лати на дітей, а про цільове використання цих коштів опі­кунами-піклувальниками та прийомними батьками скла­да­ю­ться щорічні звіти. Інфор­мовано було і про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, поз­бавлених батьківського пік­лування, що покладається на органи місцевого самовря­ду­вання. Зокрема, у 2012 році селищною, сільськими радами району виділено 5 земельних ділянок під забудову для дітей цієї ка­тегорії. Не оминула ува­гою доповідач і питання взає­модії суб’єктів соціальної робо­ти із сім’ями, які опинились в склад­них життєвих обставинах.

Ольга Назарук, завідувач юридичного сектору апарату РДА, докладно розповіла про пов­новаження селищної та сільських рад як органів опіки та піклування, про склад та фу­н­кції опікунських рад, їх зав­дання та повноваження.

Коротко охарактеризувавши роботу ШРЦСССДМ, Наталія Новікова, головний спеціаліст центру, докладно інформувала про категорії осіб, яким нада­ються соціальні послуги, про види соціальних послуг та ме­ха­нізм їх отримання. Як уже було зазначено, в штат праців­ників центру введено 9 посад фахівців із соціальної роботи по кожній сільській раді. Вони вже налагодили тісну співпрацю з директорами шкіл, головами сіль­ських рад. Соціальні фахівці працюють з сім’ями, які опини­лися в складних життєвих обста­винах та не можуть подолати жит­тєві труднощі самостійно; до їхньої компетенції належить і робота з студентами, молоддю, школярами, а також дітьми-си­ротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіку­нами-піклувальниками, потен­ційними кандидатами в опікуни-піклувальники та прийомні ба­тьки. Центром надаються різні види послуг – соціально-еко­номічні, інформаційні, медичні, психологічні, різноманітні види консультацій щодо працев­лаш­тування, отримання соціа­льних допомог, надання допомоги у вихованні дітей. Доповідаючи про роботу соціальних фахівців центру, Наталія Новікова зазна­чила, що їхня робота  – це своє­рідна швидка допомога сім’ям, що опинилися в складних жит­тєвих обставинах чи мають якісь проблеми. Основними завдан­нями фахівців є участь у соці­альному інспектуванні сімей, здійсненні соціального супро­во­ду та залучення до нього пред­ставників інших соціальних сфер. Як результат роботи – за півроку виявлено 10 сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. В загаль­ному по району проінспектовано 148 сі­мей. Ще одним напрямком ро­боти центру можна назвати ро­боту з дітьми-інвалідами. На­останок Наталія Федорівна на­го­лосила на необхідності більш тісної співпраці з представ­ника­ми міліції.

Адам Дударчук, голова ра­йон­ної ради ветеранів, висловив прохання, аби со­ці­альні фахівці не обме­жува­ли­ся роботою з проблемними сі­м’я­ми та дітьми, а старалися до­помагати й са­мотнім людям, ветеранам.

Ке­рівник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шацької РДА Сергій Стаднік розповів про роботу з багато­діт­ними сім’ями, захист прав дітей, видачу пос­відчень багатодітним сім’ям та присво­єння звання «Мати-ге­роїня» жін­кам району.

Антоніна Пилиповець, на­ча­ль­ник управління праці та со­ціального захисту РДА, у своєму виступі акцентувала увагу на переході до адресної допомоги при призначенні державних та соціальних допомог. За її сло­вами, за останнє десятиліття з прийняттям закону про соці­аль­ні допомоги малозабезпеченим сім’ям кількість одержувачів цих виплат зростає в арифметичній прогресії. В нашому районі оде­р­жують соціальні допомоги май­же 2 тисячі людей, а сума вип­лат рівна 1 млн. 800 тис. грн. що­місяця. Така ситуація сприяє то­му, що люди не хочуть і не мають бажання працевлашто­вуватися, адже й так отримують достатні для проживання кошти. Проблеми виникають із роз­гля­дом заяв на комісії про призна­чення соціальних допомог, тому залучення до роботи в комісії соціальних фахівців, які краще знають про ситуацію в кожній родині по своїх територіях, знач­но полегшило б процес призна­чення виплат.

Про взаємодію педагогічних колективів і батьків у вихованні дітей, про роль позакласної та позашкільної роботи у форму­ванні особистості школяра роз­повів Анатолій Павлей, началь­ник відділу освіти РДА.

Про проблеми насильства в сім’ї щодо дітей та шляхи їх ви­рішення інформувала Алла Пех, головний спеціаліст служ­би у справах дітей РДА. На профі­лак­тичному обліку служби пере­буває 5 дітей, які зазнали насил­ля в сім’ї. На службу у справах дітей  покладено повноваження щодо попередження насильства стосовно дітей у сім’ях. У разі виникнення безпосередньої заг­ро­зи життю чи здоров’ю дитини вживаються відповідні заходи: приймаються рішення про вилу­чення дитини з несприятливого середовища, в 7-денний термін порушуються клопотання про позбавлення батьківських прав. Найбільш турбує те, що збіль­шу­ється ймовірність виник­нен­ня таких ситуацій в сім’ях, які вва­жаються благополучними та достатньо забезпеченими.

У своєму виступі Божена Оксе­н­­тюк, представник Любом­льської міжрайонної прокура­тури, висло­вила побажання, щоб взає­модія  суб’єктів  роботи з ді­ть­ми  була бі­льш скоордино­ваною.

Зрештою, про більш тісну спі­в­працю, скоординованість робо­ти усіх служб, органів місцевого самоврядування говорили усі учасники наради, а що з цього вийде – покаже час.

Віта ШЕПЕЛЯ.