Головна Коротко Власникам баз відпочинку у с. Мельники легше вночі викинути з дворів сміття,...

Власникам баз відпочинку у с. Мельники легше вночі викинути з дворів сміття, як укласти договори з комунальниками

3711

У розпалі сезон від­по­чинку на шацьких озерах. Тисячі туристів зусібіч окупували Світязь і Пі­сочне – найбільш попу­ляр­ні озера. Значно мен­ше їх кисне у водах Пуле­мецького, Острі­в’янсь­кого, Соминця, Великого Чорного, Люцимера. Кіль­ка­тижнева спека, а та­кож мінус курорти Криму (хочеться вірити, що всьо­го на одне літо) сприяють тому, що цьогорічний на­плив відпочивальників б’є рекорди всіх попередніх ро­ків. Заради того, щоб пох­лю­патися в чистих водах озер, подихати цілющим повітрям соснових лісів, посмакувати копченим вугром і пончиками, чорницею й ожи­ною, а також відкрити для себе диво-ягоду лохину, туристи долають сотні кілометрів. Одні селяться в фешенебельних приватних котеджах, інші ку­пують путівки в санаторій і пансіонат. Вщент забиті бази відпочинку в уро­чищах Гряда, Ляпове, Ступа. Вистачає від­почивальників у наметових і ненаметових міс­теч­ках, у при­ватних оселях сіл Світязь, Пу­льмо, Мельники, селища Шацьк. Доходить до того, що деякі від­чайдухи, не знайшовши навіть тимчасо­вого прихистку, но­чують прос­то неба.

До чого я веду? До того, що всі ті тисячі приїжджих ли­шають після себе тонни сміття. Як наслідок – переповнений полігон ТПВ, засмічені узбіччя доріг, ліси, береги озер, поява стихійних сміттєзвалищ у міс­цях масового відпочинку і на центральних вулицях насе­лених пунктів. Словом, до кінця лі­та ще майже місяць, а Шацький район уже потопає в смітті. Днями разом з головою Шацької районної ради Сергієм Віннічуком і в.о. голови Ша­цького селищного голови Ми­колою Боярчуком побували в урочищі Ляпове. На одній з головних вулиць с. Мельники – 17 вересня – величезна гора з відходів. Сморід від неї у 35-градусну спеку – жахливий, бо не прибиралася, зі слів місцевої жительки, з півтора тижня. Сво­го обурення жінка не прихо­вувала:

– Щодня разом з дітьми йде­мо цією дорогою до озера і назад. Відходи з цього сти­хій­ного сміттєзвалища розклада­ються, біля них літають мухи. Чим не середовище для розвит­ку інфек­ції?

Жінка сама приймає вдома відпочивальників. Сміття, яке накопичується, вивозить влас­ним транспортом на полігон ТПВ. До того ж справно платить податок з доходів. Так же чинять і її сусіди.

Утім, як виявилося, цього принципу господарювання до­три­муються далеко не всі жителі с. Мельники, власники баз і самі відпочивальники. Оправдання, що не кожен має можливість самотужки возити сміття на ТПВ, тут не спрацьовує.

– Власники і коменданти баз відпочинку звикли до того, що колишній губернатор Волині, який, до речі, має дачу в Ляпо­вому, в минулі роки органі­зо­вував вивезення сміття з те­риторії урочища. Нині керівник не при справах, і ми мусимо вчи­ти людей цивілізованого повод­ження з відходами. Організо­ву­ватися в кооператив, як от вла­с­ники баз відпочинку в уро­чищі Ступа (мають укла­дений договір з комунальним під­при­єм­­ством, яке 2-3 рази в тиж­день виво­зить сміття), во­ни не хочуть. Не бажа­ють взагалі йти ні на який контакт, во­лі­ють ви­во­зити зі своїх обій­сть сміт­тя вночі, а потім го­лосно обурю­ватися ново­створе­ним сти­хійним сміт­тє­­зва­ли­щам. Назву кілька ва­ріантів вирі­шення про­б­леми: укла­ден­ня договору з КП «Будин­ко­управління» і па­кет­ний збір сміт­тя, впровадження яко­го – на часі. В га­зеті вже було опу­б­ліковано, що ми пере­рахували 12,5 тис. грн. львівській фір­мі «Ядро», яка ви­го­тов­ляє на наше замов­лення пакети для сміття з лого­типом Шацького комуна­ль­ного під­при­ємства. Пакети міст­кістю 60 літрів віддамо під реалізацію у місцеві торго­вельні заклади. Люди купува­ти­муть їх, напов­ню­вати­муть сміттям і відпо­відно до гра­фіка виставля­ти­муть на до­рогу. Наш транспорт забира­тиме їх і безкоштовно виво­зитиме на сміттєзвалище. Щоб поінформувати про спо­соби вивезення сміття зацікав­лених осіб, які приймають від­по­чивальників, ми дня­ми орга­нізували збори. Дату прове­ден­ня зумисне призначили на ви­хідний день, щоб підлаш­ту­ва­тися під власників баз. Ініціа­торам зібрання: Олександрові Куську, голові Шацької РДА, Володимиру Захарку, директору ШНПП, Миколі Боярчуку, в.о. Шацького селищного голови, Віктору Найді, лісничому Мельниківського ліс­ниц­тва, було що сказати людям, які заробляють гроші на нашій тери­торії. Проте на збори їх прибуло всього 4 особи. Решта захід проігно­рувала. Як нас­лідок, село перетво­ри­лося на вели­кий смітник, як, до речі, і автобусна зупинка «Ме­ль­ники», – прояснює си­ту­ацію Іван Коваль, на­чальник Шаць­кого КП «Бу­­динкоупра­вління».

Звичайно, пакети зі сміт­тям працівники ко­му­­на­ль­ного підприємства при­беруть (станом на 5 серпня гори від­ходів посеред села уже не бу­ло), не отримавши за надану послугу жодної копійки. Проте довго працювати собі в збиток підприємство не зможе. За таких підходів воно просто збан­крутує і перестане існувати. В жодній цивілізованій країні не практикується безоплатне на­дання послуг. Так само в кож­ній існує відповідальність за вики­дання сміття в не відведених для цього місцях. У Шацькому районі міліція традиційно бездіє, не вважаючи за потрібне слід­кувати за дотриманням правил благоустрою і карати тих, хто їх порушує. Надто довго ми йдемо до поширення світової практики висо­ких штра­фів – до­сить дієвих у питанні до­три­мання чис­тоти на­се­лених пунктів. До слова, при Шацькій РДА кілька років тому було ство­рено комісію з пи­тань благоустрою, чле­ни якої мають право ви­яв­ляти порушників по­рядку і складати на них акти. Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адмінправо­пору­шен­ня, порушення пра­вил бла­гоустрою тери­торій на­се­лених пунк­тів, від­сут­ність дого­ворів (!) на вивезення сміття і від­сутність са­мої плати за надані пос­луги тягне за собою нак­ладення штра­фів на громадян – від 340 до 1 360 грн., на посадових осіб – від 850 до 1 700 грн. На жаль, комісія також бездіє.

Як донести до людей важ­ливість чинити ци­ві­­лі­­зовано, а не по-варварськи? Як змусити членів відповідних комісій, а також право­охорон­ців, праців­ників Шацької селищ­ної ради почати виконувати свої обо­в’язки? Цими та багатьма інши­ми питаннями впродовж трива­лого часу переймається район­на влада, зокрема Сергій Він­нічук, голова Шацької ра­йонної ради. Зізнається, хоч і тяжко шукати вихід із цього за­чарова­ного кола, проте він таки буде знайдений. І перші кроки – уже на часі.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.