Головна Стисло Закордонні паспорти вже можна оформити і в Шацьку

Закордонні паспорти вже можна оформити і в Шацьку

4687

У Шацькому районному сек­то­рі Управління Державної міг­раційної служби розпочали при­йом документів та видачу за­кордонних паспортів.

Про те, кому видається за­кор­донний паспорт та які доку­менти потрібно подати, розпо­ві­дає Надія МАТВІЙЧУК, заві­ду­вач Шацького РС УДМС Украї­ни у Волинській області.

– Паспорт громадянина Укра­ї­ни для виїзду за кордон є доку­ментом, що посвідчує особу, пі­д­тверджує громадянство Укра­ї­ни особи, на ім’я якої він офор­м­лений, і дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Укра­їну.

Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі кни­же­ч­ки, правий форзац якої міс­тить безконтактний електрон­ний носій.

Кожен громадянин України має право на отримання пас­порта для виїзду за кордон (не можна мати більше двох пас­портів для виїзду за кордон).

Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли 16-річного віку – на чо­тири роки, а особам з 16-річного віку – на десять років.

Оформлення, обмін та ви­да­ча паспорта для виїзду за кор­дон здійснюється


– особі, яка досягла 16-річ­ного віку, на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

особі, яка не досягла 16-річ­ного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною – на підставі заяви-анкети одного з батьків (уси­новлювачів), опікунів, пік­лу­ва­льників або інших законних представників. У разі відсут­нос­ті другого з батьків під час подання документів така заява подається нотаріально засвід­ченою. Якщо батьки не пере­бувають у шлюбі, оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає особа;

-особі, яка не може пере­суватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що під­тверджується медичним вис­новком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку – на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.

Паспорт для виїзду за кор­дон видається не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня офо­р­млення заяви-анкети для його отримання; терміновий паспорт – не пізніше, ніж через 7 робочих днів після подання за­яви-анкети.

За оформлення (у тому чис­лі замість втраченого, викра­деного), обмін паспорта для ви­їзду за кордон справляється адміністративний збір.

До заяви-анкети вноситься така інформація про особу, на ім’я якої оформляється паспорт для  виїзду за кордон: 1. Пріз­ви­ще, ім’я, по батькові. 2. Дата народження. 3. Місце народ­жен­ня. 4. Стать. 5. Дата та під­ста­ви набуття громадянства. 6. Унікальний номер запису в реєстрі. 7. Відцифрований образ обличчя особи. 8. Відцифро­ваний підпис особи. 9. Відомості про отримання від цифрованих відбитків пальців рук. 10. Місце проживання із зазначенням адре­си. 11. Номер контактного те­лефону. 12. Реквізити докумен­та, на підставі якого офор­мляється паспорт для виїзду за кордон. 13. Відомості про за­конного представника особи. 14. Відомості про сплату адмі­ністративного збору. 15. Дата заповнення заяви-анкети.

Документи для обліку пас­порта для виїзду за кордон мо­жуть бути подані до закінчення строку його дії. Людині для офор­млення закордонного пас­порта потрібно подати такі до­кументи: паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні); свідоцтво про народ­ження або документ, що під­т­ве­р­джує факт народження, ви­да­ний компетентними органа­ми іноземної держави; доку­мент, що посвідчує особу законного представника; документ, що під­тверджують сплату адміністра­тивного збору.

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійсню­ється тим територіальним орга­ном/територіальним підроз­ді­лом ДМС, який прийняв доку­менти для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон, офор­мле­ного на ім’я особи, заявник подає документ, що посвідчує особу.

Паспорт для виїзду за кор­дон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути  виданий особі, упов­но­важеній на це законним пред­ставником на підставі довіре­ності, засвідченої в установле­ному порядку.

Під час видачі паспорта про­водиться процедура верифі­кації (підтвердження). Заявником про­водиться візуальна пере­вір­ка персо­на­ль­них даних, внесених до пас­порта.

Оплачується адміністра­тив­ний збір, який розраховується як сума вартості адміністра­ти­в­ної послуги та вартості бланку.

Віта ШЕПЕЛЯ.