Головна Культура Коляд, коляд, коляда…

Коляд, коляд, коляда…

16756

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Три веселі зимові праз­ники: Різдво Христове, Ва­силя Великого та Бого­яв­лення завітали в кожну осе­лю наших людей. За­па­мо­рочили голову аро­матом со­лодкої куті, за­сі­яли хати зерном – на щастя, на здо­ров’я, на Новий рік, пок­ропили всіх святою хре­щен­ською водичкою. А яке свят­кування без ве­лича­ль­ної пісні? Як ті­льки на весь пра­вос­лав­ний світ над верте­пом звізда ясна засі­яла, ско­лихнула усіх звіст­ка про нову ра­дість, що нас­тала! Небо і земля вос­тор­жес­тву­вали, люди разом з анге­лами заспівали: «Ра­дуйся, зем­ле, Син Бо­жий наро­дився!».

У Шацькому районі не сти­хали колядки в дні ве­личних свят ні в хатах, ні в дворах, ні на май­да­нах, ні на радіо та теле­екранах. А 14 січня, на Ва­силя, зій­шлися всі ко­лядники і щед­ру­валь­ники до ра­йонного Будинку куль­тури, щоб разом прославити на­род­­ження Богонемовляти. Учас­ників більше як 30-ти колективів, серед яких цер­ковні хори Ша­цького благо­чиння та фоль­к­лорні колек­тиви клубних зак­ладів Шацького ра­йону, на від­критті районного фес­тивалю «Три праз­ники в гості!» вітали Людмила Єро­фєєва, зас­тупник голови Шацької районної ради, та отець Микола Вихор, бла­гочинний Шацької округи. Лише деякі пісні пов­то­рювалися, інші вражали неповторністю і само­бут­ніс­тю, автентичністю тек­с­тів і мелодій, а найпо­пу­ляр­ні­шою вия­вилася ко­ляд­ка «Свя­та Варвара церкву бу­дувала».

Коля­ду­­вали з му­зич­ним супро­водом і без, вико­ну­вали старовинні тво­ри і в су­ча­с­­ній інтер­пре­тації. Піс­не­співами і ко­ляд­ками під­креслили велич хрис­ти­янської події цер­ков­ні хо­ри; тріо у скла­ді хо­рис­тів Ми­коли Жука, Вален­ти­ни Ва­сик і ре­гента хра­му Різ­два Бого­родиці смт Ша­цьк Окса­ни Демедюк; сі­мей­ного дуету у складі отця Олек­санд­ра, настоя­теля Свято-Ми­ко­лаїв­ського храму с. Пу­льмо, та ма­­тушки Олек­санд­ри. Різд­вяний вертеп з від­творенням подій більш як двоти­сячо­літ­ньої давності представили глядачам ма­ленькі світязяни і хористи Світязького Петро-Па­в­лів­ського храму. Те, як сто­літ­тя тому українські се­ляни го­тувалися до багатої ве­чері, як зустрічали коляд­ників, по­казали аматори сце­ни з Бу­дин­ку культури с. Пі­ща. А по­сіва­льники з с. Ме­ль­ники за­сіяли всю велику залу Бу­динку куль­тури, аби на кож­ного присут­нього в ній впали зерна – уосо­блення багат­ства й добробуту.

Протягом трьох годин не сти­хали в Будинку ку­льтури ме­лодії колядок і щедрівок. Сі­ль­ські амато­ри сцени диву­вали старо­винним вбранням, коло­ритними вишиванками,  хус­тинами і кожухами, яскра­вими новорічно-різдвя­ними атри­бутами. Щиро славо­слови­ли Христа ди­тя­чі ко­лективи з сіл Самій­личі, Положево, Піща, Рос­­тань. До речі, рос­тан­ські колядники, серед яких були і найстарші в районі співаки – учас­ники місцевого ансамблю «Золота осінь», завершили своїм ви­с­ту­пом величне фестива­ль­не дій­ство. А Віра Лончук, ке­рівник колективу, ще й про­чита­ла влас­ний вірш, по­бажавши всім гарно зустріти прийдешні свята.

У фойє Будинку куль­ту­ри дія­ла виставка на новорічно-різ­двяну тематику, де були пре­д­­ставлені символи Святвечора – дідухи, ви­роби з бісеру, старо­винне вбран­ня і вишиті руш­ни­ки, композиції з повітряних ку­льок і паперу (ори­гамі) тощо. За активну участь у фестивалі всім творчим колек­тивам було ого­лошено подяки.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.