Головна Наради, сесії Як у Прип’ятській та Самійличівській сільських радах виконуються делеговані повноваження?

Як у Прип’ятській та Самійличівській сільських радах виконуються делеговані повноваження?

2832

9 березня під головуванням Сергія Сидорука, першого зас­туп­ника голови Шацької РДА, відбулася колегія райдержад­мі­ністрації, в якій взяли участь Сер­гій Карпук, голова Шацької ра­йонної ради, члени колегії рай­держадміністрації, селищ­ний, сільські голови, керівники установ і організацій району, на­чальники відділів, структур­них підрозділів райдержад­мі­ніст­рації.

На розгляд присутніх запро­по­новано було лише два пи­тання – про виконання делего­ваних повноважень виконав­чими комітетами Прип’ятської та Самійличівської сільських рад. Про результати прове­ден­ня перевірки виконавчих ко­мітетів названих рад зачи­тала керівник апарату Шацької РДА Лариса Демакова. Сто­совно повноважень у сфері со­ціа­ль­но-економічного і культур­ного роз­витку, планування та об­ліку, то рішеннями виконкомів сіль­ських рад були  затверд­же­ні проекти Програми еконо­міч­ного та соціального розвитку сі­ль­ських рад на 2015 рік. На за­сіданнях виконкомів обох сі­ль­­ських рад були розглянуті під­сумки виконання цих прог­рам.

На території Прип’ятської сі­льради функціонує 299 домо­гос­по­дарств, в яких утримує­ться 340 голів ВРХ, з них 297 корів; на території Самійличів­ської сільської ради – 280 гос­подарств, в яких утримується 221 голова ВРХ, в т.ч. 196 корів. На території Прип’ятської сіль­ської ради проживає 22 родини, які утримують 3 і більше корів. В 2015  році ці сімейні (родинні) ферми отримали дотацію з об­ласного бюджету по 200 грн. на кожну корову (в сумі 14 600 грн. за 73 корови). На території Са­мій­личівської сільради нарахо­вує­ться 3 сімейні (родинні) фер­ми, які утримують по 3 ко­рови. В минулому році ці госпо­дарства отримали фінансову до­помогу з обласного бюджету на суму 1 800 грн., 200 грн. за одну корову. На територіях сі­льрад молоко заготовляють ТзОВ «Шацький молокозавод» та ВАТ «Чортківський сирза­вод». Окрім того, СОК «Барві­нок», який функціонує на тери­то­рії Самійличівської сільської ради, має 2 заготівельні пункти та реалізує молоко на ТзОВ «Ша­цький молокозавод». За­галом СОК «Барвінок» загото­вив 314,4 тонн молока. Коопе­ра­тивом укладено договір з Ша­­цьким районним відділом освіти, згідно з яким коопе­ра­тив постачає незбиране мо­локо в освітні заклади району за ціною 7 гривень за літр. У 2015 році доставлено 2 665 літ­рів молока.

Інформуючи про повнова­ження в галузі бюджету, фінан­сів і цін, Лариса Демакова відз­на­чила, що виконання загаль­ного фонду Прип’ятського сіль­ського бюджету за доходами за­безпечено на 99,4%, в тому числі власних доходів – на 122,6%. Перевиконання дохід­ної частини загального фонду сільського бюджету станом на 31.12.2015 року по власних над­­­ходженнях складає 12 282 грн. Виконання загального фон­ду Самійличівського сіль­сь­кого бюджету за доходами за­без­печено на 114,7%, в тому числі власних доходів на 161,3%. Перевиконання дохід­ної час­тини загального фонду сільсь­кого бюджету по власних над­ходженнях складає 52 267 грн.

В загальній сумі видатків сі­ль­ських рад минулого року ос­новну питому вагу займали ви­датки на дошкільні заклади ос­віти та видатки на утримання сі­­льських рад (35%), утри­ман­ня клубних закладів, місце­вої по­жеж­ної охорони.

Лариса Демакова також ін­фор­мувала про результати зді­йс­нення повноважень сіль­сь­кими радами в галузі жит­лово-комунального госпо­дар­ства, по­бутового, торго­ве­ль­ного обс­лу­говування, гро­мад­ського хар­чування, транс­порту і зв’язку (на­селені пункти ради забез­печені доступом жи­телів в отри­манні товарів пер­шої необ­хідності, всього на те­ри­торії сільських рад функціо­нують по 5 закладів торгівлі, від­сутні заклади громадського харчу­вання та побутового обс­лу­говування). Стосовно пов­но­ва­жень у сфері освіти, охо­рони здоров’я, культури, фізич­ної культури і спорту, то на те­риторії Прип’ятської сільської ради працює одна ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять, де навчається 127 учнів, до школи організовано підвіз 49 дітей – із с. Вілиця (15 учнів), с. Плоске (12 учнів) та с. Кро­пивники (22 учні). В с. При­п’ять працює дитячий садо­к в якому виховується 19 ді­тей. На території Самійличів­сь­кої сільської ради функціонують три ЗОШ І-ІІ ступенів – в с. Са­мійличі (42 учні), в с. Положево (40 учнів) та в с. Пехи (31 учень). Навчання в школах с. Са­мійличі та с. Пехи проходять в одну зміну, а в с. Положево, у зв’язку з малою проектною по­туж­ністю приміщення – в дві зміни. На території кожного се­ла функціонують ФАПи, в яких в ми­нулі роки проводились ре­монтні роботи, забезпе­чува­лись необхідними медичними пре­паратами. Сільськими ра­дами також здійснювалися пов­но­важення у сфері регулю­вання земельних відносин та охо­­рони навколишнього при­род­­ного середовища, соціа­ль­ного захисту населення, обо­рон­ної роботи, забезпечення за­конності, правопорядку, охо­рони прав, свобод і законних інтересів громадян.

За результатами перевірки було озвучено пропозиції щодо покращення виконання делего­ваних повноважень, серед яких: на території Прип’ятської сільської ради слід зарезерву­вати ряд інвестиційно-приваб­ливих земельних ділянок, які мо­жуть бути використанні в рекреаційно-комерційних цілях, сприяти відновленню роботи пункту штучного запліднення в с. Кропивники, проводити ін­фор­маційно-роз’яснювальну ро­­боту про наявні діючі дер­жавні та місцеві  програми підт­римки АПК серед населення сільської ради; на території Са­мійличівської сільської ради – зарезервувати ряд інвести­ційно-привабливих земельних ді­лянок, які можуть бути вико­рис­тані в комерційних цілях. 

В свою чергу, голова При­п’ят­ської сільської ради Іван Гін­чук просив сприяти тому, щоб заготівлю молока проводив лише ТзОВ «Шацький молокоза­вод», аби підтримати місцевого виробника. Проте не погодив­ся з такою пропозицією Самійли­чів­ський сільський голова Олек­сандр Кусько, оскільки, на його думку, чим більше заготіве­льників буде на території, тим краще буде для населення (ці­нова конкуренція). Також Олек­сандр Сергійович просив сп­рияти вирішенню питання на­дання земельної ділянки під са­дів­ництво площею 14 га (виро­щування лохини) інвестору на більш тривалий період, а не на 7 років, як було рекомендовано Держгеокадастром.

Віта ШЕПЕЛЯ.