Головна Наради, сесії Як вижити громадам в умовах політики затягування пасків?

Як вижити громадам в умовах політики затягування пасків?

3382

Чимало актуальних питань із життя району вмістив план про­ведення Координаційної ра­ди з питань місцевого самовря­ду­ван­ня при голові районної ради. Засідання відбулося 27 січня під головуванням Сергія Карпука, голови Шацької район­ної ради, та з участю Сергія Си­дорука, першого заступника голови Шацької РДА. Сільські та селищний голови разом із пред­ставниками влади протя­гом кількох годин шукали шляхи виживання місцевих громад в умо­вах політики затягування пасків.

Інформуючи присутніх із пи­тан­ня щодо наповнення міс­це­вих бюджетів у 2015 році за ра­хунок власних надходжень та перспективи і резервів напов­нен­ня місцевих бюджетів у 2016 році, Олександр Бебко, началь­ник управління фінансів Шаць­кої РДА, проаналізував імовірні надходження з кожного виду по­датку, наголосивши, що сіль­сь­кі ради мають докласти мак­симум зусиль, щоб наповнити свою казну. Особливий акцент мають зробити на акцизному зборі і земельних податках.

– Ми хочемо бачити ваші зусилля в питаннях напов­нен­ня бюджету, а також утри­мання працівників органів міс­цевого самоврядування, тим більше, якщо бажаєте утри­мувати більше трьох посад, – наголосив сільським і селищ­ному головам Сергій Карпук.

Нотки відчаю і безвиході про­звучали з вуст Самійличів­сь­кого сільського голови Олек­сан­д­ра Куська. З його слів, нинішня влада з її антисоціальною полі­ти­­кою урізала працівникам міс­цевого самоврядування зар­пла­ту, натомість підкидає їм усе більше повноважень. На тери­то­­рії району функціонують по­тужні приватні підприємства, які отримують надприбутки і не сплачують у повному обсязі пе­редбачених законом податків, – з ними й потрібно працювати. Співдоповідачем із цього пи­тан­ня стала Світлана Сулік, заступ­ник начальника Ковельської ОДПІ – начальник Шацького від­ділення. На запит Шацької районної ради про сплату по­дат­ків за 2015 рік трьома міс­цевими підприємствами Світ­ла­на Володимирівна озвучила такі суми: ПП «Флора» – 81 850 грн., «Зендер-Україна» – 72 617 грн., Шацьке районне спожив­че товариство – понад 386 тис. грн. Зі слів співдоповідача, по Шацькому району борг із земе­льного податку становить 575 800 грн.; стягнути його можна лише частково, тобто в розмірі 20% від загальної суми. Шаць­кий рибгосп (безмайнове під­при­єм­ство з описаними акти­ва­ми) заборгував 352 тис. грн., «Феміда-Інтер» (у процедурі банкрутства) – 19,8 тис. грн. У розрізі сільських рад кар­тина боргів по земельному по­датку має такий вигляд: Шаць­ка – понад 330 тис. грн., Грабів­ська – 2 700 грн., Прип’ятська – 400 грн., Світязька – 26 тис. грн., Самійличівська – 4 200 грн., Пу­ль­мівська – 6 600 грн., Рос­танська – 9 300 грн., Пуле­мецька – 3 900 грн., Піщанська – понад 186 тис. грн.

Серед резервів наповнення місцевих бюджетів Світлана Сулік назвала організацію робо­ти щодо декларування доходів громадян, отриманих минуло­го року; уточнення списків бор­жників по земельному подат­ку; легалізації зайнятості насе­лен­ня та заробітної плати; акти­візації надходження акцизного і туристичного збору. Щодо остан­нього, то начальник запропо­ну­вала створити при сільських радах (мова йшла про Світя­зьку, Пульмівську і Шацьку се­лищну) спеціальні комісії, які, в умовах відсутності закону про зелений туризм, стали б діє­вим механізмом стягнення по­датків із тих, хто приймає на відпочинок туристів.

Учасники засідання жваво обговорили проблему, яка про­тягом довгого часу викли­кає значний резонанс серед жите­лів району і поки що не має вирі­шення. Йдеться про вико­рис­тан­ня земель без правов­ста­новлюючих документів Ша­ць­ким районним споживчим то­вариством, тривалий конфлікт між його директором Петром Склезем і підприємцями, які ма­ють торгові точки на орен­до­ваній в споживчого това­риства землі (біля ресторану «Голубі озера»), а де-юре орен­дують у нього …свої ж примі­щен­ня. Зі слів Шацького се­лищ­ного голови Сергія Віннічу­ка, селищна рада подала Пет­рові Склезю пропозиції щодо зменшення площі орендованої земельної ділянки з метою по­дальшого надання землі, на якій стоять малі архітектурні фор­­ми підприємців, їм же в орен­ду. В разі непогодження зве­ртатимуться до суду.

Віталій Юрчук, начальник управління Держгеокадастру у Шацькому районі, відзначив, що відсутність дієвого меха­ніз­му впливу на недобросо­віс­них суб’єктів господарювання робить неможливим сплату ни­ми земельних податків у пов­ній мірі. В сільських радах пот­рібно визначити інвестиційно-привабливі ділянки, зокрема в сфері сільського господарства, активізувати роботу в питанні оформлення правовстанов­лю­ючих документів на земельні ділянки, які використовуються незаконно, – усе це є резервом наповнення місцевих бюджетів.

Валерій Андросюк, заступ­ник начальника управління со­ці­ального захисту населення Ша­цької РДА, інформував при­сутніх про пільги та соціальні виплати в 2016 році. У мину­лому році фінансування надхо­дило з державного бюджету, цьогоріч джерело надходження коштів на соцвиплати і пільги поки невідоме. За даними упра­вління, у Шацькому районі по­над 4 000 жителів користу­ю­ться пільгами. Сільські голови, коментуючи виступ, заува­жи­ли, що через недосконале зако­нодавство соціальна допомо­га призначається несправед­ливо: ті, хто працюють і мають дохід, її отримують, а безро­бітні лишаються без підтримки.

Ще одне проблемне питан­ня озвучив Анатолій Павлей, начальник відділу освіти Шаць­кої РДА, емоційно відзначивши, що триває руйнація не лише місцевого самоврядування, а й сфери освіти.

– Сьогодні підприємець Во­лодимир Сергійчук везе в шко­ли продукти, за які ми не має­мо чим заплатити. Кош­ти на опалення навчальних закладів виділяються із за­пізненням. Підвезення ді­тей до шкіл, прав­да, відбувається без пе­реш­код, проте знову ж таки грошей на бензин немає, – наголосив Анатолій Дмитрович.

Минулого року учні 1-4 кла­сів і діти пільгових категорій хар­чувалися безкоштовно. За­раз, відповідно до закону, на безплатне харчування мають право діти-сироти, позбавлені батьківського піклування і з ма­­ло­­забезпечених сімей – у Ша­ць­кому районі це 145 дітей. Без­коштовно харчуються і де­кілька дітей учасників АТО – членів ГО «Ветерани АТО Ша­цького району» (на кошти (1 000 грн.), які селищна виділила на підтримку цієї організації).

Зі слів Сергія Сидорука, по­ки що немає змоги проплачу­вати з районного бюджету вар­тість продуктів харчуван­ня на школи. Тому відділу освіти слід запропонувати директорам шкіл і класним керівникам про­вести батьківські збори і прора­хувати кількість дітей, які хар­чуються в їдальні, зібрати з них гроші і перерахувати на від­по­відний рахунок. Навесні керів­ниц­тво району обіцяє передба­чити необхідні кошти.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.