Головна Наради, сесії На Шацькій сесії обговорювали питання від виборів до готовності роботи в опалювальному...

На Шацькій сесії обговорювали питання від виборів до готовності роботи в опалювальному сезоні

2801

3 жовтня під головуванням голови райдержадміністрації Олександра Куська та за учас­тю керівників установ, органі­зацій району, селищного, сіль­ських голів, керівників відділів, управлінь, структурних підроз­ділів РДА відбулась розширена районна нарада. На порядок денний виносились такі питан­ня: про стан підготовки до по­зачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року; підсумки участі орга­нів місцевого самовря­дування району у проекті «Місцевий роз­­виток, орієнтований на грома­ду-ІІ» та перспективи залу­чен­ня коштів у проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на гро­маду-ІІІ»; про готовність закла­дів району до опалювального сезону 2014-2015 років тощо.

З першого питання виступи­ла Лариса Васейчук, керівник апарату РДА, яка проаналізу­вала стан підготовки до про­ведення позачергових виборів народних депутатів України. На даному етапі робота апарату полягає в складанні попередніх списків виборців (відділ Дер­жав­ного реєстру виборців) та здійсненні поточного контролю за станом матеріально-техніч­ного забезпечення дільничних виборчих комісій (відділ орга­нізаційно-кадрової робо­ти). Се­лищною та сільськими радами району відведені та обладнані стендами, дошками оголошень місця розташування передви­борної агітації. Олександр Ку­сько звернувся до лідерів орга­нів місцевого самоврядування з приводу належного забез­пе­чення благоустрою виборчих дільниць, яких у районі нара­хо­вується 29. До речі, вибори від­будуться без відеоспо­сте­реження.

По другому питанню інфор­мувала Ольга Сахарук, керу­юча справами районної ради, яка підбила підсумки роботи учасників проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на гро­маду-ІІ» (МРГ). У районі реалі­зовані чотири мікропроекти, про які вже писала наша газета.

Олександр Кусько спільно з Ольгою Сахарук взяли участь у обласній нараді, на якій було підписано партнерську угоду «Місцевий роз­виток, орієнто­ваний на гро­маду-ІІІ». Частина ІІІ даного Проекту суттєво від­різ­няється від частин І і ІІ. Буде прово­ди­тись конкурсний відбір як обла­с­тей, так і районів. Відбір ра­йону базуватиметься на та­ких критеріях, як рівень соці­а­ль­но-економічних трудно­щів, задо­вільні показники попе­редніх фаз Проекту, відда­ле­ність та готов­ність підтримати реаліза­цію МРГ. Процес відбору райо­нів за­лишається тим са­мим, що й під час МРГ-ІІ. На­гадаю читачам, що Шацький ра­йон бере участь у даних проек­тах з 2008 року. За цей час в облас­ті реалізовано більше ти­сячі мікропроектів, в яких брали участь 9 районів Волині.

Про готовність галузей ра­йо­­ну до опалювального 2014-2015 років інформували Ана­толій Павлей, начальник відділу освіти РДА (висловив споді­ван­ня, що з часом освітні зак­ла­ди можна буде перевести на 100% опалення дровами, при умові згоди всіх зацікавлених сторін. – Авт.), Оксана Юхимук, головний спеціаліст відділу ку­ль­тури РДА, Світлана Крецу, го­ловний лікар Шацької районної лікарні, Тетяна Васенько, голов­ний лікар центру ПМСД Любом­льського і Шацького районів, які доповіли про готовність своїх закладів до опалювального се­зону.

Також на нараді розгляда­лись питання щодо надання адміністративних послуг (де­та­ль­ніше у наступних номерах газети. – Авт.), надання земель­них ділянок та фінансової до­помоги  учасникам АТО, вико­ри­с­тання коштів для прове­дення громадських робіт та на пожежну безпеку, виконання плану кровоздачі (при плані для району у цьому році 428 кро­воздач, здійснено тільки 203) та заготівлі картоплі для медичних закладів  (район спрацював ду­же добре у цьому питанні – зіб­рано майже 12 т).

Віктор ГРИЦЮК та

прес-служба Шацької РДА.