Головна Наради, сесії Нові-старі проблеми відпочинкового сезону

Нові-старі проблеми відпочинкового сезону

2816

22 квітня за участю Олек­сандра Куська, голови Шацької РДА, Івана Коваля, начальника КП «Будинкоуправління», Віта­лія Яльницького, заступника голови Шацької селищної ради, відбулася нарада з комен­дан­тами баз відпочинку ур. Гряда з питань підготовки до літнього відпочинкового сезону.

Літній сезон уже не за гора­ми, і, за словами Івана Коваля, в районі очікується значне збі­ль­шення кількості відпочиваль­ників, тож до відкриття базам відпочинку потрібно підготува­тися заздалегідь. Як і минулого року, дозвіл на відкриття буде надавати спеціальна комісія, до якої входять представники кон­тролюючих та природоохо­ронних служб, котрі і вислови­ли свої основні вимоги до від­криття баз.  

Любомльським міськміж­ра­йонним управлінням ДСЕС усім власникам баз зони відпо­чинку були надіслані приписи з вимогами, які вони повинні виконати для того, аби їхня ба­за змогла працювати в літній сезон. Основні вимоги санепі­дем­служби – це благоустрій території, наявність копії дові­док аналізу про якість питної води, підключення до каналіза­ційних мереж. Сьогодні, відпо­відно до законодавства, усю відповідальність за безпеку, експлуатацію та утримання баз несуть їхні власники. Ви­моги Любомльського міськміж­ра­йонного відділу ла­бо­ратор­них досліджень ДУ «Во­линський обласний лаборатор­ний центр ДСЕС» до власників баз – за­безпечити безпеку і благопо­луччя відпочива­льни­ків у літній період, тому від­крит­тя баз буде про­водитись за умов відповід­ності їх са­ні­тарно-гігієнічним нормам, осно­ву яких складає ная­вність якіс­ної питної води, для об’єктів гро­мадського хар­чу­вання – орга­нізація його на належному рівні, аби уникнути випадків масо­вих кишкових отруєнь. В цьому разі ад­мініс­тративну і кри­мінальну від­пові­да­ль­ність не­суть ті ж таки влас­ники баз від­починку.

Вимоги до відкриття баз вис­ловив і Роман Слюз, інспек­тор з питань наглядово-профі­лактичної діяльності Шацького ГУ МНС, котрий зазначив, що по­ряд із звичними засобами по­жежогасіння слід встановлю­вати у приміщеннях баз по­жеж­ні сигналізації, аби вчасно ліквідовувати небезпеку, а та­кож укласти договори стра­ху­вання на випадок пожеж.

Анатолій Оксентюк, началь­ник Шацького РВ УМВС, від­значив, що поки невідомо, чи буде з області надаватися до­по­мога по охороні громад­сь­кого порядку, як це практику­ва­­лося у минулі роки. Якщо ні – охорона громадського поряд­ку буде організовуватися влас­ними силами із залученням гро­мадських формувань, варти по­рядку. Основні проблеми, які виникають, за словами Анато­лія Дорофійовича, це організа­ція власниками охорони баз як у літній, так і в зимовий період; вчасне повідомлення про кра­діжки та інші злочини, що ста­лися на базах. Для більшої без­пеки Анатолій Оксентюк по­­ре­­ко­мендував встанов­лю­ва­ти су­­часні системи охорони та ві­део­спостереження; обо­в’яз­ко­во реєструвати відпочи­ва­ль­­ни­ків у спеціальних жур­на­лах. Активно обговорю­ва­лося пи­тання пропускного ре­жи­му ав­томобілів на зони від­починку, оскільки при встанов­ленні шлаг­бауму виникають деякі проб­леми та незручності у відпочи­ва­льників. Тож Олек­сандр Ку­сько попросив комен­дантів баз висловити свої мір­кування та пропозиції з цього приводу, аби вирішити проб­лему з користю для усіх сторін. 

Ігор Сидорук, заступник ди­ректора ШНПП, інформував про дотримання природозапо­відного законодавства відпо­чива­льниками, утримання в чистоті та порядку прибереж­них смуг, їх благоустрою влас­никами баз. Чимало запитань до представника парку було про функціонування екологіч­ного посту при в’їзді в ШНПП та налагодження швидкого обслу­говування водіїв, обов’яз­кової видачі чеків за сплату еколо­гіч­ного збору.

Іван Коваль, обговорюючи стан підготовки до літнього сезону, від­значив, що най­ближ­чим ча­сом відбудеться нара­да з влас­никами баз, наголосив на вчас­ній проплаті за комунальні пос­луги та на передоплаті для того, аби добре підготуватися до се­зону – вивезти сміття, обла­ш­ту­вати пляжі, відремон­ту­ва­ти дороги, підготувати ряту­ва­ль­ників. Окрім того, рішенням влади наметовим містечком від­тепер буде займатися КП «Будинкоуправління». Ще одна проблема, яку необхідно вирі­шити, це створення та облаш­тування громадського пляжу. Також коменданти баз висло­вили прохання встановити на центральному пляжі туалети, хоч це і є проблематичним з точки зору чинного законо­давства. 

На завершення наради свої пропозиції у підготовці до літ­нього відпочинкового сезону висловив Олександр Кусько. Так, має бути облаштований екологічний пост при в’їзді в ШНПП, вивішена схема тери­торії Шацького району, вста­нов­лене відеоспостереження, налагоджене більш оперативне обслуговування клієнтів. Пого­дився голова РДА і з тим, що для шачан та гостей потрібно облаштувати комунальний пляж, наметове містечко, створив­ши умови для нормального від­починку, що вирішить проб­лему переповнення пляжів на ур. Гряда. В цьому слід засто­сувати та запозичити досвід з організації відпочинку з інших курортних територій, де ство­рені сприятливі умови у рек­реа­ційних пунктах. Велику ува­гу слід приділити організації доз­вілля – проведенню різноманіт­них екскурсій (кінних, автомо­більних, велосипедних по виз­нач­них місцях, селах, храмах). Адже лише комплексне дозвіл­ля та відпочинок будуть при­ваб­лювати на нашу територію нових клієнтів.

Віта ШЕПЕЛЯ.