Головна Наради, сесії Про нове трудове законодавство та реформу війська

Про нове трудове законодавство та реформу війська

3153

18 лютого заступник голови райдержадміністрації з гумані­тарних питань Сергій Пархонюк в актовому залі Шацького лісо­вого коледжу зустрівся із сту­ден­тами навчального закла­ду, де докладно розповів про осно­в­ні зміни, що відбулися в трудо­вому законодавстві, озна­йо­мив із державною програмою «Дос­тупне житло», а також но­винами у справах армійських. Як він зазначив із самого по­чатку свого виступу, така інфор­мація буде корисною випуск­ни­кам коледжу, а також тим, хто хоче влаш­ту­ватися на роботу. Зокрема, в но­вій редакції «Зако­ну про зай­нятість населення», що вступив у дію з 1 січня 2013 року, зміни спрямовані на захист прав тих, хто шукає роботу, осо­б­­ливо молоді, випускників нав­чальних закладів, які не мають досвіду роботи, та за­лучення робото­давців для орга­нізації пер­шого робочого місця для випускників ВНЗ, молодих спе­ціалістів. Для підприємців та під­приємств, які працевла­што­вують молодих спеціалістів, пе­ред­бачені вагомі пільги. Роботу аген­цій з підбору персоналу опла­чуватимуть ли­ше робо­то­давці. Заборонено й обмежу­вати вік кандидатів, а також про­по­ну­вати роботу лише чо­ло­вікам або жін­кам. Також відте­пер стажу­вання з майбут­ньої професії будуть запису­ватися до трудової книжки та зарахо­ву­ватися до загального трудо­вого стажу.

Розповідаючи про програму «Доступне житло», Сергій Сте­па­нович зазначив, що люди, які беруть кредити для придбання житла, сплачуватимуть лише 3% річних, решта відсотків ком­пен­суватимуться державою. Однією з основних і проблемних умов участі у програмі є аван­совий внесок покупцем в розмірі 25% від вартості житла. Щодо цього Уряд планує роз­ро­бити ме­ханізм зменшення аван­со­вого внеску для людей сіль­сь­ких територій та молодих спе­ціалістів.

Коротко інформував Сергій Пархонюк і про реформування Збройних Сил України. А більш докладно про його основні аспе­к­ти розповів заступник комісара Любомльського об’єднаного ра­йон­ного військового комісаріату, майор Анатолій Бєляєв. Як він повідо­мив, поки що призов на строкову військову службу пов­ністю не скасовано і буде прово­дитись він за встановленим ра­ніше гра­фіком. Одночасно про­во­диться набір на військову служ­бу за контрактом на посади солдатів, сержантів, старшин та прапор­щиків з числа військово­зо­бо­в’язаних та осіб віком від 18 до 40 років. У проекті рефор­му­вання Збройних Сил перед­ба­чено конкурсну основу на служ­бу за контрактом. Відбір будуть про­водити самі військові час­ти­ни. До речі, набиратимуть на вій­ськову контрактну службу не лише чоловіків, а й жінок. За­ро­бітна плата контрактників за­лежатиме від звання, терміну служби та роду військ. Обумов­леними будуть і різноманітні одноразові виплати при підпи­санні контракту на військову службу, а також інші обов’язкові соціальні гарантії плюс мож­ли­вість заочного навчання. Зви­чай­но, поки що така інформація, можливо, не дуже вдумливо бу­ла сприйнята студентами, але після закінчення навчання деякі випускники, які не зможуть пра­цевлаштуватися, опиняться пе­ред вибором: центр зайня­тості, тимчасові заробітки чи контрак­тна військова служба. І що з цього вибрати, молодь повинна вирішувати сама.

Віта ШЕПЕЛЯ.