Головна Наради, сесії Податки та сміття – головні теми оперативної наради

Податки та сміття – головні теми оперативної наради

4723

Традиційно тиждень для керівників установ, структурних підроз­ділів РДА та організацій району розпочався з оперативної наради у Шацькій райдержадміністрації, яку провів голова Василь Голя­ди­нець, участь у якій взяли його заступник Віктор Плейтух та голова Ша­цької районної ради Сергій Карпук.

Про підсумки виконання зведеного бюджету за І півріччя 2017 року інформували Олександр Бебко, начальник управління фінан­сів РДА, та Світлана Сулік, начальник Шацького відділення Кове­ль­ської ОДПІ. За цей проміжок часу до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 4 млн. 377,6 тис. грн. власних надход­жень, або 150,4% до запланованого. Районний бюджет виконано на 190,6% до піврічного призначення: із планових 1 млн. 533,00 тис. грн. надійшло 2 млн. 922,6 тис. грн.

За власною дохідною базою виконані чотири бюджети: районний, Піщанський, Пулемецький та Світязький, не виконані бюджети Грабівської, Пульмівської та Ростанської сільрад (хоча, як пові­до­мила Ростанський сільський голова Мирослава Кликоцюк, в останній день червня уже пішла проплата за оренду землі від ПП «Флора»).

Незважаючи на те, що доходи районного бюджету збільшились, залишаються проблеми із збором податків по сільських радах, що впливає на невиконання показників їхніх бюджетів.

– Не розумію, коли сільські голови не можуть чи не хочуть зіб­рати ті податки, які вони зобов’язані збирати на своїх територіях і це є в їхніх повноваженнях, натомість просять кошти на заробітну плату в районного бюджету, – сказав Олександр Бебко. – Так, на своїх територіях сільським головам потрібно більше контролювати сплату акцизного збору (за півроку в сільських радах зафіксовано зменшення надходжень з цього виду податку, хоча ціни на цигарки та алкоголь значно зросли), сплату земельного податку та податку на нерухомість, рентну плату за збір та використання лісових ре­сур­сів, та не чекати, поки з оглядом до торгових точок приїде ра­йонна комісія, а самим розмовляти з підприємцями та наголошу­вати їм на обов’язковій сплаті акцизу та оформленні працівників.

Не раз говорилося й про резервні надходження до бюджетів сільських рад, якими є туристичний збір та сплата від туристичної дія­льності податку з доходів фізичних осіб. Це актуально для Сві­тя­зької, Пульмівської, Пулемецької та Піщанської сільських рад. Тільки Світязька сільська рада в цьому році отримала 2 125 грн. туристичного збору, решта – нічого.

Підтримала доповідача Світлана Сулік: буває, що сільські голови навіть не орієнтуються, хто із заготівельників чорниць працює на їхній території, навіть не просять допомогти в цьому районну владу. Стосовно туристичного збору, то іноді сільські голови на­рікають, що такий вид податку важко зібрати, бо люди не пускають комісію на подвір’я, адже це – приватна власність. На це Світлана Су­лік повідомила: так, на приватну власність не мають права заходити відповідні служби з перевірками, але не на територію, на якій проводиться підприємницька діяльність. Вона реко­мен­ду­вала головам сільрад прийняти рішення про запровадження турис­тичного збору, аби в наступному році мати у бюджеті надходження з цього виду податку. Потрібно звернути увагу й на інвентаризацію місць відпочинку: за її словами, реєстр баз відпочинку та осіб, які приймають людей в літній період, дасть можливість наповнювати бюджети ще й податком на нерухомість, податком з доходів з фі­­зичних осіб та іншими платежами. «Світязь мав би купатись в грошах, натомість не має нічого. Пульмівська сільська рада також мала б отримувати надходження з податку на нерухомість від баз на Іллічівці», – констатувала Світлана Сулік.

Загалом же, за інформацією Світлани Володимирівни, до бюд­жету усіх рівнів надійшло 20 млн. 568 тис. грн. податків, зборів та інших платежів, та 10 млн. грн. єдиного соціального внеску.

Обговорювали на оперативній нараді й стан організації збору та утилізації твердих побутових відходів на території району, про що інформували Ольга Романська, начальник відділу місто­буду­вання, архітектури та ЖКГ РДА, та Іван Коваль, начальник КП «Бу­динкоуправління».

Як інформувала Ольга Романська, полігон ТПВ на території ра­йону функціонує з 2000 року, у 2012 році була проведена його ре­конст­рукція, що збільшило його потужність на 12 тис. м3 відхо­дів. Проте вже до 2014 року на полігоні було захоронено 11,9 м3 від­ходів. У 2016 році полігон був переповнений на 47%, того ж року Шацькою селищною радою було знову проведено його ре­конст­­рукцію, що коштувало її бюджету 449 тис. грн. Минулого року знайшли нову земельну ділянку на будівництво нового полігону на території Світязької сільської ради, але вона виявилася в ко­рис­туванні Шацького національного природного парку, що усклад­нює завдання з її вилучення та оформлення відповідної докумен­тації та дозволів. Оптимальний варіант – розширити територію теперішнього полігону.

Про заходи, які запровадила Шацька селищна рада спільно з комунальним підприємством з роздільного збору сміття, роз­повів Іван Коваль, начальник КП «Бу­динкоуправління». Працю­вали в цьому напрямку як з фі­зичними особами, так і підп­риєм­цями та установами се­лища. Розроблено і затверджено графік вивозу сміття від насе­лення Шацької селищної ради, укладаються договори з органі­заціями, підприємствами та підп­риємцями на вивіз і скла­дування твердих побутових від­ходів, надано в оренду 114 контейнерів ємністю 120 л жи­телям Шацька і с. Мельники, днями ще закуплено і отримано 166 стодвадцятилітрових кон­тей­нерів, на половину з них вже є записані жителі. Від населення Шацька два роки здійснюється пакетний вивіз сміття, що є дуже зручним. На території се­лища Шацьк, сіл Мельники та Гаївка встановлено 20 мета­левих контейнерів для розділь­ного збору сміття (сортування плас­тик/скло), найближчим ча­сом встановлять ще 20 контей­нерів, частину з яких – у селі Світязь. Відповідно, як зазначив Іван Коваль, є потреба, аби й інші сільради долучалися фінан­сово до впорядкування полігону ТПВ, бо сміття туди звозять з усього району. Шацькою се­лищ­ною радою прийнято рішення про заборону самовивозу сміт­тя на полігон. «У 2018 році Ук­раїна має перейти на роздільний збір сміття, і займатися цим мають спеціалізовані органі­зації. Наше підприємство має для цього усю необхідну тех­ніку, за співфінансування з об­ласним бюджетом буде прид­бано ще 2 сміттєвози. Праг­немо, аби сміття в районі виво­зилось цивілізованим спосо­бом», – сказав Іван Коваль. Він також просив Світязького сіль­ського голову Миколу Цвида до­лу­читись до організації на тери­торії сільської ради цивілізо­ваного збору та вивозу сміття.

Про стан виконання заходів, що пов’язані з призовом на вій­ськову службу за контрактом до Збройних сил України на те­риторії району, інформував Ва­силь Матвійчук, військовий ко­місар Шацького райвійськко­міса­ріату. Планове завдання на ІІІ квартал 2017 року складає 4 чоловіки. Поки що кандидатів на конт­рактну службу в районі не­має, але з початку року конт­ракт з військкоматом уклало двоє чоловіків. Виконання пла­но­вого завдання на військову службу за контрактом прово­ди­лось виключно силами війсь­ко­вого комісаріату. Планове зав­дання з призову на війсь­кову службу осіб офіцерського складу становило 2 особи, поки що один чоловік зарахо­ваний до лав Збройних сил Ук­раїни. Під час весняного при­зову 2017 року щодо призовни­ків, які порушили законо­давс­тво про військовий обов’язок і військову службу, було розпо­чато 22 провадження за спра­вами про адміністративні пра­вопорушення.

Наостанок на оперативці зас­лухали начальника відділу культури Шацької РДА Оксану Юхимук з інформацією про стан паспортизації та утри­мання об’єктів культурної спад­щини в районі. Так, на території району знаходиться 37 об’єктів культурної спадщини. З них під охороною держави перебуває 26 пам’яток історії, 10 пам’яток містобудування та архітектури та одна пам’ятка археології – Городище та поселення ХІІ-ХІV ст., охоронний номер 2001 ВЛ, що знаходиться в Шацьку в уро­чищі Сад. Пам’ятка історії – ансамбль-садиба Гутовських, яка знаходиться в с. Піща, перебуває на балансі сільської ради. Через відсутність коштів садиба перебуває у занед­ба­ному стані. На 23 пам’ятки архітектури укладені охоронні договори з відділом культури, ще 3 – з управлінням культури облдержадміністрації. Протя­гом року проведено 25 обсте­жень цих пам’яток. Через від­сутність коштів на жодну із па­м’яток історії та архітектури не було виготовлено облікову до­кументацію, що включає облі­кову картку, паспорт та акт тех­нічного стану об’єкта куль­турної спадщини. Для прове­дення паспортизації пам’яток ку­льтурної спадщини в районі необхідно 302,4 тис. грн. (вар­тість облікової документації на один об’єкт – 8 400 грн.). Поки що є незрозумілою ситуація із ви­готовленням документації, встановленням меж на па­м’ятку археології в урочищі Сад.

Василь Голядинець підбив підсумки наради, наголосив на вирішенні актуальних питань життєдіяльності району, виз­начив завдання на поточний тиждень та дав доручення ок­ремим керівникам і відпо­від­ним службам району.

Віта ШЕПЕЛЯ