Головна Наради, сесії Робота депутатів селищної ради набирає обертів

Робота депутатів селищної ради набирає обертів

3054

9 грудня під головуванням Сергія Віннічука, голови Шацької селищної ради, продовжила роботу перша сесія селищної ради, на якій були присутні Сер­гій Карпук, голова Шацької ра­йонної ради, та Сергій Кужель, заступник голови Шацької РДА.

Два тижні тому депутатами селищної ради було обрано сек­ретаря – ним, за результатами таємного голосування, стала Люд­­мила Цевух. Тож, як по­відомив юрист селищної ради Сергій Боярчук, Людмила Сте­па­нівна успішно пройшла спец­перевірку відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції», ч. 4 ст. 50 ЗУ «Про місцеве само­вря­ду­вання в Україні», також ЗУ «Про службу в органах міс­цевого самоврядування» та зможе приступити до вико­нан­ня повноважень секретаря се­лищної ради та виконавчого ко­мітету селищної ради уже з 10 грудня. Відповідно Людмила Цевух зачитала присягу поса­дової особи органу місцевого са­моврядування.

Наступне питання, яке роз­гля­нули депутати – про утво­рен­ня постійних комісій селищ­ної ради, затвердження Положень про постійні комісії та їх кіль­кіс­ний склад. Оскільки, як пові­домив Сергій Віннічук, минулого скликання в Шацькій селищній раді діяло шість комісій, в цьому скликанні депутатам пропо­ну­ється зменшити їхню кількість до чотирьох, об’єднавши деякі з них. Стосовно персонального складу комісій, то головою се­лищ­ної ради максимально вра­ховувалися побажання де­путатів бути в складі тієї чи іншої комісії. При обговоренні складу комісій депутат Віра Ко­вальчук висловила побажання працювати в земельній комісії, а не в бюджетній, як пропону­валося Сергієм Віннічуком. Тож склад постійних комісій се­лищ­ної ради сьомого скликання бу­де таким:

– комісія з питань депутат­ської діяльності та законності: Діана Курилюк-Гуж (голова), Віктор Найда (заступник), Ана­толій Демчук, Віктор Дударчук, Володимир Шум, Валентина Хомич (члени комісії); комісія з питань економічної політики, фінансування, планування, бюджету та містобудування, архі­тектури, благоустрою, ін­же­­нерного господарства, ко­му­на­льного майна та влас­ності: Богдан Тимошук (го­лова), Вік­тор Гірич (заступник), Тетяна Сіжук, Надія Пех, Лариса Арват, Людмила Єрофєєва (члени комісії); комісія з питань земле­користування, природо­ко­­рис­тування та охорони дов­кілля: Віктор Мелюх (голова), Сер­гій Дударчук (заступник), Лі­дія Полінкевич, Любов Ма­ригода, Михайло Ярмолаєв, Руслан Стаднік, Віра Ковальчук (члени комісії); комісія з питань ме­дицини, освіти, науки, моло­діжної політики, спорту, оздо­ровлення, соціального захисту та з питань культури, туризму, формування зв’язків з громад­ськістю та охорони історичного середовища: Валентина Стад­нік (голова), Анатолій Павлей (заступник), Микола Маригода, Леонід Цюп’ях, Володимир Ку­бай, Олександр Постернак (чле­ни комісії).

Розглядаючи питання про затвердження структури вико­нав­чого комітету Шацької се­лищної ради сьомого скликання, загальної чисельності його апа­рату, затвердження Положення про виконавчий комітет та орга­нізацію його роботи (інфор­мував Сергій Боярчук, юрист селищної ради), депутати за­про­понували у склад викон­кому включити не сімох, а оди­над­цятьох осіб, оскільки питан­ня, які доведеться вирі­шувати, будуть стосуватися різних сфер діяльності, тож і залучити до складу комісії пот­рібно пред­ставників деяких га­лузей, зок­рема ШНПП, комунального гос­по­дар­ства, енергетиків. Після нетри­валого обговорення депу­тати затвердили склад вико­на­в­­чого комітету селищної ради в кіль­кості 11 осіб, до якого увій­шли: Сергій Віннічук, голова селищ­ної ради, Людмила Цевух, сек­ретар; члени виконкому: Віта­лій Яльницький, заступник се­лищ­ного голови з питань ви­ко­навчого органу, Віктор Кар­пук, ди­ректор санаторію «Лісо­ва пісня», Володимир Федчи­шин, начальник Шацької діль­ниці Любомльської філії Авто­дору, Василь Маротчак, зас­туп­ник директора Шацького лі­сового коледжу, Олександр Шуба, під­приємець, Анатолій Полінке­вич, підприємець, Іван Коваль, начальник КП «Будин­ко­­управ­ління», Олександр Со­рочук, на­чальник Шацького РЕМ Любом­льської філії ПАТ «Волинь­обленерго», Петро Юрчук, фа­хівець ШНПП.

Після розгляду питань сесії перед депутатами виступив т.в.о. начальника Шацького ра­йонного від­ділення націо­на­льної поліції Пет­ро Пантік. Він зазначив, що в міліції, а тепер поліції, працює більше 15 років, проте робота начальника рай­відділення для нього нова, але за підтримки депутатів та гро­мадськості, в умовах реформи буде зміню­вати підхід до роботи поліції, тож попросив про усі негативні моменти, які будуть стосу­ва­тися роботи поліцей­ських, по­відомляти йому осо­бисто. В свою чергу, Петро Ва­сильович пообіцяв вико­ріню­вати нега­тивні прояви в роботі поліції району. Окрім того, він попро­сив матеріально під­тримати поліцію району паль­ним, яке так необхідне для ви­їздів на місця злочинів та різних вик­ликів, а також за можливості передбачити кош­ти для вста­нов­лення відео­нагляду у міс­цях масового скуп­­­чення лю­дей, громадських місцях, на пе­рехрестях основ­них доріг, що допоможе в роботі поліції, приш­видшить розкриття злочинів.

Віта ШЕПЕЛЯ.