Головна Наради, сесії Щоб наповнювались бюджети – треба добре працювати

Щоб наповнювались бюджети – треба добре працювати

4582

12 червня відбулася чергова опе­ративна нарада під голову­ванням першого заступника го­лови Шацької РДА Віктора Плей­туха, в якій взяв участь голова Шацької районної ради Сергій Кар­­пук, а також сільські голови, ке­­рівники районних установ і ор­ганізацій.

Про завдання з виконання до­ручень Президента України, які були озвучені на нараді 24 трав­ня 2017 року, з питання ство­рен­ня належних умов для реалізації громадянами України права на без­візове відвідування країн Єв­ро­союзу на міжнародних пунктах про­пуску інформували Галина Но­суліч, начальник відділу регіо­нального розвитку, екології та за­лучення інвестиції РДА, та Надія Матвійчук, завідувач Шацького ра­йонного сектору управління дер­жавної міграційної служби Ук­раїни у Волинській області. Без­ві­зовий режим дає право на від­відування культурних та спор­тив­них заходів, журналістські по­дорожі, короткострокове нав­чання та обмін досвідом, поїздки на лікування тощо. Такі ж умови з 2005 року діють і для громадян ЄС для поїздок в Україну. Упро­довж цього місяця Адміністрація Президента України чітко контро­лю­ватиме роботу прикордонних та митних відомств та вико­на­ння покладених на них обов’яз­ків. Поряд із тим, громадяни по­винні чітко розуміти: запровад­ження безвізового режиму не оз­на­чає відсутність контролю за ними, радше навпаки.

Звичайно основна наванта­же­ність з виконання заходів що­до безперешкодного впровад­ження безвізового режиму при­падає на райони, де є пункти пе­ре­тину кордону з європейськими країнами. В Шацькому районі для створення належних умов по реа­лізації громадянами України права на безвізове відвідування країн Європейського Союзу буде про­водитися широка консульта­ційно-роз’яснювальна робота. З детальною інформацією щодо без­візового режиму можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, а також в цьому номері районної га­зети «Шацький край» (читайте на 5 стор. матеріал «Українців пус­тили до Європи. Все, що тре­ба знати про безвізовий режим з ЄС»).

Про стан забезпечення реалі­зації державної програми з вико­нання Антикорупційної стратегії, запобігання та виявлення коруп­ції в райдержадміністрації інфор­мувала Ольга Назарук, началь­ник юридичного сектору апарату РДА. З метою забезпечення реа­лі­зації державної програми з ви­конання Антикорупційної страте­гії, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та на ви­ко­нання Державної програми щодо реалізації засад державної анти­корупційної політики в Україні на 2015-2017 роки, розпорядженням го­лови райдержадміністрації від 28.04.2017 року затверд­жено План заходів щодо запобі­гання корупції та врегулювання кон­флікту інтересів у райдер­жад­міністрації на 2017 рік.

Про хід літнього оздоров­лення дітей у 2017 році інформувала Людмила Єрофєєва, нача­ль­ник від­ділу освіти, молоді та спор­ту РДА, та Анатолій Пав­лей, на­чальник гуманітарного від­ділу Шацької селищної ради.

«З 12 червня на базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Ша­цьк розпочав свою роботу мовний табір (без харчу­вання. – Авт.). В ньому від­почиватимуть 20 школярів, які будуть удосконалювати на­вички розмовної англійської мови. В організації роботи цього табору бере участь во­лон­тер Корпусу Миру Герет Во­льф, що працює в цьому нав­чальному закладі», – роз­по­чав свій виступ Анатолій Дми­т­­рович.

За його словами, для оздо­ровлення найбільш незахи­ще­них категорій дітей передба­чено 100 000 грн. (50% з бюд­жету селищної ради та 50% – обласної ради). В даний час для цього зарезервовано 27 пу­тівок в оздоровчий табір «Сві­тязь», що знаходиться в с. Пульмо. Вартість путівки на одну дитину тривалістю від­по­чинку в 21 день становить 3 675 грн. Учні району будуть оздоровлюватися в цьому таборі з 6 по 26 серпня.

Троє учнів НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Шацьк вже оздоровилися в республі­кан­ському таборі «Молода гвар­дія».

На запитання Олександра Бебка, начальника управління фінансів Шацької РДА, чому в цьому році відсутні табори з денним перебуванням для учнів шкіл, які входять в об’є­д­нану територіальну гро­маду, доповідач відповів, що се­лищна рада у своєму бюд­жеті їх не планувала. Розгор­ну­лася дискусія. Адже, як ска­зала Людмила Єрофєєва, та­бори, що діяли в минулі роки в Ша­цьку (школа, БДЮТ, ДЮСШ) себе виправдали і діти за­любки їх відвідували. Віктор Плейтух попросив врахувати ці пи­тан­ня в наступному році, адже хоч зараз і немає плано­вих завдань у відсотках по оздо­­ров­ленню дітей, але при під­битті підсумків оздоровчої кам­панії в області у 2017 році про це запитають.

«Для забезпечення влітку 2017 року послугами з оздо­ров­лення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, на умо­вах співфінансування з об­лас­ним бюджетом було ви­ді­лено з районного бюджету 60 тис. грн. (загальна сума ста­но­вить 120 тис. грн.) для прид­бання путівок в стаціонарні зак­лади оздоровлення та від­починку. На ці кошти буде прид­бано 32 путівки в оздо­ров­чий табір «Світязь» (с. Пу­льмо) (IV зміна, з 6 по 20 сер­пня). Вартість одного дня пе­ре­­бування дитини становить 175 грн. На даний час про­хо­дить робота щодо укладання від­повідного договору з Воло­ди­мир-Волинською спеціа­лі­зо­ваною школою-інтернатом І-ІІІ сту­пенів «Центр освіти та со­ціально-педагогічної підт­рим­ки», – таку інформацію присутні почули від Людмили Єрофєєвої.

З її слів стало відомо також, що 31 травня відкрилися 2 табори денного перебування на базі двох шкіл району (ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Пульмо та Світязь). В них відпочиває 80 дітей. До відпо­чинку в таборах з денним пере­буванням в першу чергу були за­лучені діти соціально вразли­вих категорій насе­лен­ня, тала­но­виті та обдаровані учні (2 ді­тей-інвалідів, 18 дітей з багато­дітних сімей, 14 дітей з малоза­безпечених сімей, 10 дітей учас­ників АТО, 19 дітей працівників соціальної сфери, 17 відмінників та обдарованих дітей). Відк­рит­тю таборів денного перебу­ван­ня передував прийом комісією закладів відпочинку, який був про­ведений 30 травня з відпо­від­ним підписанням акту готов­ності до роботи. Мед­обс­лу­гову­вання закладів відпо­чи­н­ку зді­йс­нюватиметься штат­ним ме­дичним персоналом на­в­чаль­них закладів. Харчування дітей в закладах відпочинку організо­вано на базі власних харчоб­локів шкіл. Вартість дво­разо­вого харчування однієї ди­тини в день становить 22 грн. З ме­тою профілактики харчо­вих от­руєнь та інфекційних за­х­ворю­вань укладено угоду з Лю­бом­льським міжрайонним відділом ДУ «Волинський обла­сний ла­бо­раторний центр МОЗ Ук­раїни» на проведення лабо­ра­­тор­них досліджень питної води та досліджень харчових про­дук­тів та готових страв за сані­тарно-мікробіологічними показ­ни­ками. Для цього вико­ристано більше 2 000 грн.

На даний час 6 дітей були вже оздоровлені в стаціонар­них закладах відпочинку та оз­доровлення. Це в Українському дитячому таборі «Молода гвар­дія» (м. Одеса) та дитячому та­борі «Артек-Буковель» (1 дити­на-сирота, 2 дітей-інвалідів, 3 дітей з малозабезпечених сі­мей).

Олександр Бебко поціка­вив­ся, чому освітянські заклади ра­йону здійснюють прямі заку­півлі через ТзОВ «Шацький мо­ло­козавод» молочної продукції (молоко, масло), а сир на цьому підприємстві чомусь через при­­ватного підприємця, що майже в два рази збільшує його вар­тість. Людмила Степанівна ска­зала, що розбереться з цим пи­танням.

Також на нараді розглянули питання щодо організації роботи пунктів по заго­тівлі грибів та ягід в районі, про що інфор­му­вала Галина Носу­ліч. Створена районна постійно діюча комісія з організації державного конт­ролю за заготівлею друго­ряд­них лісових матеріалів, здійс­нення побічних лісових корис­ту­вань та використання ко­рис­них властивостей лісів. Лі­міт на заготівлю ягід чорниці на 2017 рік становить 470 тонн по ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство». Заго­тівля лісових ресурсів у 2017 році буде здійснюватись від­по­відно до Порядку видачі спеціа­льних дозволів і встановлення лімітів на заготівлю друго­ряд­них лісових матеріалів та здій­с­нення побічних лісових корис­тувань, затвердженого рішен­ням обласної ради. Виконко­мам селищної та сільських рад, пос­тійним лісокористувачам від­по­відно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» потрібно забезпечити облік заготівлі лісових ресурсів у період сезону заготівлі. Зав­дання з перевірки роботи пунк­тів заготівлі на території насе­лених пунктів, відповідно до чинного законодавства Ук­раї­ни, здійснюється посадовими особами, уповноваженими на те виконавчими комітетами сі­льських, селищної рад та упов­новаженими посадовими осо­бами органів внутрішніх справ. Контроль за заготівлею покла­дається на створену райдер­жад­міністрацією комісію та ут­ворені нею мобільні робочі гру­пи. До складу мобільних робо­чих груп входять представ­ники державної лісової охорони, поліції, державної податкової служби в районі, управління фінансів РДА.

У минулому році від заго­тівлі ягід і грибів сільські та селищна ради отримали чималі поступлення у свої бюджети. Як буде у цьому році, покаже час. Головне – в цій ро­боті не ловити гав.

Розглядалися на нараді й інші питання, що не входили до по­рядку денного оперативної на­ради. Це інвентаризація земель пансіонату «Шацькі озера», облік об’єктів, що надають пос­луги з відпочинку людей, вклю­чаючи і житловий сектор (Ша­цьк, Світязь, Пульмо), недобір районом грошей із туристич­ного збору (людей приймають, а податки не сплачують), по­рушення клієнтами казна­чей­ського обслуговування. Хоча, як на мене, то не розумію  си­туацію, коли і податкова, і органи місцевого самов­ряду­вання, які персоніфікують себе із державою Україна, не мо­жуть або не бажають зібрати по­датки. Ну просто, не розу­мію!!! Бо правду сказав на цій опе­ративці Віктор Плейтух: «Підп­риємці повинні заробляти гроші, але й зобов’язані сплачу­вати податки від своєї діяль­ності».

Віктор ГРИЦЮК

та прес-служба Шацької РДА.