Головна Наради, сесії В пріоритеті влади – комплексна розбудова сільських територій

В пріоритеті влади – комплексна розбудова сільських територій

2669

З 18 по 22 лютого на базі санаторію «Лісова пісня» про­водилося навчання заступ­ників голів райдержадміністрацій з питань агропромислового роз­витку, начальників управлінь АПР, керівників сільськогос­по­дарських підприємств, голів фермерських господарств Во­лин­ської області. У роботі за­ходу також взяли участь пред­ставники профільних обласних управлінь, фахівці з Київської області, Мазовецького воєвод­ства Республіки Польща та Брестської області Республіки Білорусь. Шацький район на семінарі представляв Воло­ди­мир Найда, голова Шацької РДА, та Галина Носуліч, началь­ник управління АПР Шацької РДА. В перший день перед господарниками і працівниками АПК виступила Людмила Пет­риканин, зас­туп­ник директора де­пар­таменту АПР Волинської ОДА, озвучивши по­каз­ники розвитку га­лузі сільського гос­подарства. За тем­па­ми ви­робни­ц­тва сільгосппродукції Волинська обла­сть займає шосте місце в Україні. Зро­сли валове ви­робництво зер­но­вих культур, цукро­вих буряків, овочів, обсяг виробництва м’яса і молока; збільшилися посівні площі. Зі слів Людмили Фе­дорівни, радує те, що на Полісся приходить інвестор. На реалізацію регіональних цільо­вих програм у минулому році з місцевих бюджетів було виді­лено 11,7 млн. грн., що вдвічі більше, ніж у 2011-му. Другий рік успішно діє програма підтримки селян, які утримують три і бі­льше корів. Таких родин на 1 січня цього року – 2723. За кошти місцевих бюджетів про­тягом 2011-2012 років закуп­лено і передано сільським гос­подарям понад 2 200 доїльних апаратів.

Під час тижневого семінару обговорювались новації подат­кового, пенсійного, трудового, земельного та екологічного за­конодавства, а також йшлося про дотримання вимог при ве­денні сільськогосподарського виробництва.

– Волинь є лідером в державі з впровадження аграрних реформ. Ми маємо хороші нап­рацювання і високі показ­ники розвитку сільського господарства. Інші регіони переймають досвід Воли­ні, а Уряд на основі наших результатів роботи ініціює загальнодержавні про­грами. В пріоритеті влади – комплексна розбудова сільських територій. Упро­довж трьох років ми ство­рюємо сприятливі умови для агробізнесу, адже це – наш шанс потрапити до Європи. Наші обласні про­грами підтримки сільсько­го господарства, які вже себе зарекомендували, й надалі працюють для людей. Днями на сесії обласної ради депутати проголосували за 27 програм АПК. На їх реалізацію в обласному бюджеті передба­чено близько 20 млн. грн. Люди отримають компенсацію за по­сіяне жито або ж селекційно-племінну роботу, доїльні апа­рати. Сільські ж ради залужать землі, – зазначив у виступі пе­ред учасниками семінару го­лова облдержадміністрації Бо­рис Клімчук.

Інформуючи про наміри та завдання на 2013 рік, губер­на­тор також акцентував на ство­ренні нових робочих місць, осо­б­ливо на селі; доступності та підвищенні якості медичних пос­луг, розвитку вугільної галу­зі, завершення усіх підготовчих робіт у реформуванні земель­них відносин.

У свою чергу, заступник го­лови облдержадміністрації Ві­та­лій Карпюк розповів про пер­спективи розвитку агропро­мис­лового комплексу.

– Учасники навчання і я осо­бисто за тиждень почерпнули для себе багато нової, корисної інформації, запозичили цікаві ідеї, які реально можна втілити в нашому районі. З великим інте­ресом слухали виступи по­льських колег, які розповіли про новітні технології сільсько­гос­подарського виробництва. В новий сільськогосподарський рік входимо з вірою в те, що зможемо, особливо за умови потужної підтримки обласної влади, виконати всі поставлені завдання і покращити мину­ло­річні показники, – поділилася враженнями від навчання Гали­на Носуліч, начальник управ­ління АПР Шацької РДА.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.