Головна Наради, сесії Весняна повінь показала, де є господар, а де – безгосподарність

Весняна повінь показала, де є господар, а де – безгосподарність

3170

15 квітня голова Шацької РДА Володимир Найда, його перший заступник Віктор Плейтух, голова районної ради Володимир Голядинець, а також керівники та працівники деяких організацій, відділів РДА взяли участь в обласній відеоселекторній нараді, яку провів заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк.

Перед розглядом питань про підсумки роботи агропро­ми­с­ло­вого комплексу області за І квартал 2013 року, де зві­тували про виконання програм фінансової підтримки сільсько­гос­подарської га­лузі з держав­ного, обласного та районних бюд­жетів, розвиток галузі тва­ринництва, збереження та на­рощування поголів’я ВРХ, Віталій Карпюк відзначив, що за обсягами виробництва область посіла 9 місце у дер­жаві, а за обсягами на одного жителя – 5 схо­динку, за темпа­ми – 12, тож до нашого регіону сьогодні у дер­жави особлива увага.

В свою чергу, начальник де­партаменту агропро­мис­ло­во­го роз­витку ОДА Юрій Гор­бен­ко наголосив, що завдяки ста­більній фінансовій підтримці маємо позитивні показники в аграрній галузі. Зокрема, з по­чатку року в область за дер­жавною програмою під­тримки галузі тваринництва надійшло понад 7 млн. грн., з яких вже за січень-лютий виплачено 3,5 млн. грн. для утримання і збе­ре­ження молодняка ВРХ та 107 тис. грн. – дотації за реалізації вели­ковагової худоби. Також на цей рік з обласного та ра­йонних бюджетів на підтримку програм агропромислового роз­витку передбачено 14 млн. грн. Незадоволений Юрій Мефо­ді­йович роботою селекційно-пле­мінних пунктів по багатьох селах області, на функці­ону­вання яких також виділялися чималі кошти. Основ­ною при­чиною такої ситуації він назвав байдужість сільських голів до цього питання, хоча по бага­тьох населених пунктах є дуже хороші результати. Не оминув увагою Юрій Горбенко і хід вес­няно-польових робіт, зокрема посівної кампанії. Так, у 2013 році заплановано засіяти ярими культурами 277,1 тис. га, тех­нічними – 42,2 тис. га, кар­топлею та ово­чами – 77,3 тис. га, кормовими культурами – 45,1 тис. га, а також мають засіяти 7,5 тис. га землі цукро­вим буряком.

«Місцеві керівники мають донести до людей повну інфо­р­мацію про низку аграр­них про­грам, що реалізо­вуються з іні­ціативи вла­ди», – під­су­мував зас­тупник голови обл­держад­міністрації Віталій Кар­пюк.

Активно обговорювалося й питання проведення протипа­водкових заходів щодо запобі­гання затопленню (підтоплен­ню) населених пунктів і тери­то­рій області, аналізу актів виконаних робіт по розчи­щен­ню внутрігосподарських мелі­ора­­тивних каналів та дре­наж­них систем, що знаходяться на балансах сільських та се­лищ­них рад. Підсумовуючи ре­зуль­тати перевірок, Віталій Ка­р­пюк наголосив, що саме не­вико­нан­ня сільськими та се­лищ­ними го­ло­вами розпо­ряд­ження го­лови ОДА Бориса Клі­м­чука що­до розчищення мелі­оративних каналів та дре­наж­них систем, які знаходяться на балансі міс­цевих рад, є голов­ними причи­нами підтоплень людських обій­сть та госп­о­да­р­ств, що вини­кають навіть там, де, згідно з документами, дренажні сис­теми упорядко­вано та розчи­щено. Ситуація з паводками на Волині показала, що більшість актів є фіктив­ни­ми, а в реа­ль­ності роботи не виконані. І поки канави та кю­вети захаращені сміттям та не можуть пропус­кати талу воду, спеціалісти ДСНС зробили вже понад 700 виїздів із залученням спецтех­ніки у кількох районах області. Заступник голови обл­­де­р­ж­­адмі­ністрації підкрес­лив, що нинішня весна показала, хто в селі є господар, а хто без­від­­­повідально ставиться до своїх обов’язків.

Говорилося на нараді і про заходи, які необхідно впро­вадити до початку пожежо­не­без­печного періоду, аби за­побігти виник­не­нню лісових по­жеж (інфор­му­вав Анатолій Свірський, зас­тупник нача­ль­ника територі­ального управ­ління з питань ре­а­гування та ци­вільного за­хисту ТУ МНС України у Во­линській області). Головне, за його словами, це активно про­водити роз’яснювальну робо­ту з населенням, якщо потрібно – до паліїв сухої трави та не­контрольованого спалення ре­ш­ток від порубок лісу зас­то­совувати штрафні санкції.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в ОДА за І квартал цього року інфор­мував керівник апарату ОДА Станіслав Ющик. За його сло­вами, керівники РДА та міст обласного значення, голови сі­льських та селищних рад по­винні активніше працювати зі зверненнями громадян. За три місяці до облдержадміністрації, в тому числі через Урядовий контактний центр, надійшло 1 455 звернень, а це – на 160 більше, ніж за відповідний пе­ріод минулого року. Домінували питання соціального харак­те­ру, комунального госпо­дарст­ва та агропромислового роз­витку. «Вирішення 31% з них на­лежить до компетенції міс­цевих органів. Тому варто при­с­кіпливіше ставитися до роботи зі зверненнями грома­дян», –  підкреслив Станіслав Ющик, і як один з прикладів роботи зі зверненнями грома­дян, де питання здебільшого уже вирішуються на місцях, назвав Шацький район.  

Говорилося також і про не­обхідність реконструювання та впорядкування спортивних май­данчиків області, а особливо – у сільській місцевості.

Протягом 2013 року на Во­лині реконструкції та впо­ряд­кування дочекаються близько 2 тис. спортивних майданчиків. Також до ладу приведуть 443 спортивних зали та 379 фут­больних полів краю. Про це по­відомив заступник голови обл­держ­адміністрації Олександр Курилюк. «В розширення інфра­структури спортивних май­дан­чиків у 2012 році з облас­ного бюджету виділили 6 млн. грн., з державного – 8 млн. грн. З місцевих бюджетів було загалом вкладено 2,5 млн. грн.  Але й цих грошей недос­тат­ньо, тому варто залучати спонсорів та меценатів, пра­цюючи в рамках державно-приватного партнерства», – підкреслив заступник голови облдержадміністрації. Олек­сандр Курилюк звернув увагу і на стан спортмайданчиків шкіл, професійно-технічних та ви­щих закладів освіти Волині. «В цьому році буде розгорнута ма­с­ш­табна інформаційна кам­­­панія, щоб якнайбільше шко­лярів зацікавилося спортом», – під­сумував Олександр Курилюк.

Віта ШЕПЕЛЯ.