Головна Освіта Зберегти природу на землі

Зберегти природу на землі

2805

Рятуємо чисте повітря. Рятуємо воду – в морях, в океанах. В малих і великих річках. Рятуємо рідкісних птахів – не всі ще породи, а ті, що зникають в полях, у лісах, у лугах. Рятуємо злаки, а потім рятуємо квіти. Рятуєм світанки – від кіптяви, гару й димів, рятуємо тишу, щоб в тиші мовчати й радіти. Рятуємо вулицю від голосних двигунів, рятуємо землю, а також рятуємо небо. Рятуємо мрії, кохання солодкий мотив, рятуємо ніжність… Від кого рятуєм? Від себе. Поки ще не пізно і можна хоч щось зберегти… (Євген Гуцало).

Ось таким епіграфом можна розкрити природоохоронну дія­ль­ність людини, яка усвідом­лює величезну й важливу нео­б­хідність сьогодення – збе­рег­ти природу на землі.

Учнівська молодь нашого ра­­йону теж не стоїть осто­ронь цих завдань. В школах і Бу­динку дитячої та юнацької твор­чості екологічне вихо­ван­ня здій­снюється в гуртках та ди­тя­­чих об’єднаннях. Свою діяль­ність вони висвітлюють в різ­но­­ма­нітних конкурсах, заходах та акціях екологічного спряму­ван­ня. Один з них – районний кон­курс колективів екологічної просвіти, організований відді­лом освіти та БДЮТ, відбувся 10 квітня в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світя­зь. Тема конкурсу «Збережемо пер­­воцвіти» дала змогу коман­дам-учасницям розкрити таєм­ниці найніжнішої, найпрекрас­нішої час­тинки природи – пер­ших  вес­няних квітів, проде­мон­ст­ру­ва­ти конкретні справи по приро­до­охоронній діяльнос­ті.

Присутні в залі не лише по­бачили емоційні театралізовані виступи колективів, а й отри­ма­ли підтвердження їхніх при­ро­до­охоронних справ у му­ль­ти­медійних презентаціях, на яких милували око чарівні клю­чики весни – первоцвіти: про­ліс­ки; ма­­ле­нькі, тоненькі, але такі врод­ливі шафрани; сором’яз­ливі жовтаві клубочки мати-й-ма­чу­хи; нерозлучні подруги, яких дуже полюбляють бджоли – фі­а­л­ки й медунки, пухнасті фіо­ле­тові голівки сон-трави. На ра­ху­нку природолюбів багато доб­­­рих конкретних справ: при­ро­доохоронна, а також роз’яс­ню­вальна робота, проведення тра­диційних свят зимуючих пта­­­хів, квітів, Дня Землі, еко­ло­гіч­них акцій «Зелений клас», «Ми – за чисте дов­кілля», «Збе­режи яли­нку», «Мій го­лос я від­даю на за­хист при­ро­ди», «Збе­ре­жемо пер­воцвіти», конкурсів ма­­люнків, газет, плакатів та фо­­­тографій, те­матичних екс­кур­сій у при­ро­ду, активної учас­ті в різ­номаніт­них конкурсах, вік­то­ри­нах, заходах.

Члени журі – Галина Янчук, ме­тодист РМК відділу освіти, та Василь Матейчик, заступник ди­ректора з наукової роботи ШНПП, підсумували результати вис­ту­пів та нагородили пере­мо­ж­ців. Кращими стали колек­тиви еко­ло­гічної просвіти «Діти Землі» (вихованці гуртка «Квіт­­ни­­карі-аранжувальники» БДЮТ, учні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь) (на фо­то) (ке­рів­­ники Світлана Шумук та Аліна Дзя­дук) – І місце, «Про­лісок» (учні НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитя­чий садок» с. Мель­ники) (ке­рів­ник Галина Заяць) – ІІ, «Зелена планета» (учні ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк) (керів­ни­ки Любов Бог­дан та Юлія Лісов­ська) – ІІІ. Решта учас­ників – ко­­лективи «Росинка» (учні ЗОШ І- ІІІ ст. с. Прип’ять), «Зем­ля – природи ім’я» (учні ЗОШ І-ІІ ст. с. Пу­ле­мець) та «Паросток» (ви­хо­ванці гуртка «Знай, люби, бе­режи» БДЮТ, учні ЗОШ І-ІІ ст. с. Під­манове), отримали гра­моти відділу освіти Шацької РДА за ва­гомий внесок в еко­лого-про­с­вітницьку та  приро­доо­хо­рон­ну діяльність.

Ніна КОРЕЦЬ, методист БДЮТ.