Головна Свято 1000 номерів “Шацького краю” – для людей і про людей

1000 номерів “Шацького краю” – для людей і про людей

3377

У ваших руках – ювілейний ти­сячний випуск районної га­зети, яка впродовж 19 ро­ків невтомно, номер за номе­ром, творить справжній літопис на­шого району – його історії, тра­дицій, соціально-еко­номіч­ного розвитку, окремих сімей і просто звичай­них людей.

Минали роки, змінювалися епо­хи, політичні погляди, наз­ва видання. Усе це знаходило своє відображення на шпальтах га­зети, але незмінними залиша­лися її головні орієнтири.

Створена газета була ще у бурхливі воєнні сорокові роки. Суто ра­дян­ською була і назва ра­йонки – «Жо­в­­тне­ва Перемо­га». Вихо­ди­ла з незмінним гас­лом «Про­ле­тарі всіх країн, єдна­й­теся!», з новинами не тільки Шацького краю, області, а й усієї країни. В редакції до сих пір збе­рігається сторінка «Жовтневої Перемоги» 53-річної давнини – за 16 лютого 1960 року, на пер­шій шпальті якої – інформація про перебу­вання Голови Ради Міністрів СРСР Микити Хрущова в Індії. Друга рясніє заголовками про співробітництво і дружбу радян­ського народу з китайцями та кубинцями: «Велике братерство ра­дянського і китайського наро­дів», «Спільне радянсько-кубин­ське комюніке». А ось цитати із ру­б­­рики «Робсількори пові­дом­ля­ють»: «Нещодавно відбулося за­сі­дання вуличного комітету, ство­реного при Піщанській сільській Раді, … на якому було вирішено про­­сити правління артілі та сіль­ську Раду побудувати зразкові дитячі ясла та баню в селі»; «Уча­с­ники художньої самоді­яльності РБК готують п’єсу на три дії «У наших Журавлинах». Ця п’єса-комедія незабаром бу­де поставлена на сцені Будинку культури…». А ще – новини з колгоспів району, інформація про виробничі досягнення ри­ба­лок, поради старшого зем­левпорядника Ша­ць­кого райо­ну Є.Ланіна про те, як прави­льно користуватися сі­нокосами…

Та виходила у світ газета ли­ше до 1963 року, до того часу, доки існував і сам район… Тож усю інформацію жителі озер­ного краю відтоді читали на сто­рінках уже Лю­бомльської газети «Радянське життя» (тепер – «Наше життя»).

Друге дихання районне дру­коване видання отримало з від­новленням діяльності району як окремої адміністративно-тери­торі­альної одиниці. З виходом у світ 1 січня 1994 року першої лас­тівки районної громадсько-політичної газети «Шацький край» знову почався відлік но­ме­рам газет, яких за 19 років назбиралося аж 1000!

Спробуємо навести вам, ша­новні наші читачі, деякі ста­тистичні дані. Наприклад, якщо на один випуск газети витра­чається майже 16 кг паперу та 1 туба фарби вагою 1 кг, то на тисячу номерів пішло 16 тонн (!) паперу, а також 1 тонна фар­би. Якщо з самого початку ви­ходу газети в кожному номері двома кореспондентами було напи­са­но в середньому по дві статті, то за весь період в газеті над­руковано майже 4 тисячі ста­тей на різноманітну те­матику самих лише корес­пон­дентів. Якщо в середньому в одному номері дру­кувалося 20 різно­манітних статей, то за 19 років їхня кількість дорів­нює 20 тисячам. Погодь­теся, ці циф­ри вражають.

За роки дещо змінювався колектив редакції, першим ре­дак­тором якої був нині покій­ний Юрій Косенко. Кореспон­де­н­та­ми на той час працювали Ва­лентина Сакура та Олек­сандр Шу­мук, який згодом став вико­нувати обов’язки редактора. З 1997 року колектив очолив Вік­тор Грицюк. В різний час корес­пондентами працювали Ната­лія Гурко (Голядинець) та Лю­д­мила Максимчук. Сьогодні діалог з чи­тачами ведуть Мирос­лава Цю­п’ях та Віта Шепеля. Май­же з самого початку ство­рення га­зети працює її нез­мінний відпові­да­льний секретар Ліана Мисю­рина, біль­ше 16 ро­ків редак­цій­ного трудо­вого ста­жу має її бух­галтер Еле­онора Ро­манович, яка раніше обій­ма­ла по­саду оператора ко­м­п’ютер­ного набо­ру та верстки. Більше року нат­хненно працює опе­ра­тором ко­м­п’ю­тер­ного на­бору та верстки молодий пра­цівник – Андрій Цюп’ях. На щиру подяку заслу­говують ко­лишні працівники ре­дакції – бухгалтери Григорій Карпук, Ва­лентина Карпук, Люд­мила Хо­міч, оператор ком­п’ю­тер­ного на­бору Олександр Хропот.   

Нині газета під керівництвом Віктора Грицюка веде систе­ма­тичну і послідовну творчу робо­ту з висвітлення діяльності органів влади та місцевого са­моврядування, а також тру­до­вих колективів, їх здобутків і проб­лем, широко відображає ба­­гатогранне життя району, його людей, інформує про події в області та країні. В останні роки побільшало матеріалів на різ­номанітні теми, розповіді про незвичайні долі запам’я­тову­ються, знаходячи відгуки у пе­ред­платників. А віднедавна на­ші читачі вже можуть озна­йо­митися з новинами озерного краю, зайшовши на інтернет-сайт газети, який почав працю­вати з січня цього року. Тож про­симо вас, наші шановні читачі, озна­йомившись з інтернет-вер­сією районки, залишати свої ко­ментарі, відгуки на статті, події та новини.

Адреса сайту: shackijkraj.com

Безперечно, наша газета не бу­ла б такою популярною і без активної участі в її творенні гро­мадськості, профспілкових, ве­те­ранських організацій, бага­тьох керівників трудових колек­тивів – всіх друзів «Шацького краю». Костянтин Чесноков, Во­лодимир Носуліч, Ольга та Во­лодимир Матвіюки, Олеся Ку­ліш, Володимир Фадєєв, Віра Ковальчук, Ніна Верешко, Надія Приймук, працівники бібліотек району, вчителі загальноосвітніх шкіл – це ті активні дописувачі, які допомагають редакційному колективу творити справді на­родну газету, вписуючи свої ряд­ки в наш часопис, а значить, і в літопис району. Всі вони, в тій чи іншій мірі, знайшли своє місце в нашій газеті, а значить, і у вдяч­ній пам’яті наших читачів.

Тисячний випуск газети – це свято не лише працівників ре­дакції, її дописувачів, але й всіх жителів Шацького краю, де жи­вуть справжні трударі зі своєю славною історією, сьогоденням і, переконана, з гарним майбутнім.

Тож сподіваємось, і надалі будемо гостями в ваших осе­лях, ша­­новні читачі, з різно­манітною інформацією, жит­тєвими ситу­аціями і люд­ськими долями, з Вірою, Надією і Любов’ю.

За дорученням колективу редакції, з повагою до читачів

Віта ШЕПЕЛЯ.