Головна Свято Щоб гарний врожай мати, про посіви треба дбати

Щоб гарний врожай мати, про посіви треба дбати

2284

З настанням весни гарний господар дбає про вибір якісного на­сіннєвого матеріалу. Одним з критеріїв якісного насіння є від­сут­ність шкідників, збудників хвороб та насіння бур’янів. Бо­ро­тись із шкідливими організмами важко, набагато легше попе­редити їх появу. Вирішувати цю проблему необхідно на початковій стадії, тобто при виборі насіннєвого матеріалу.

Контроль за фітосанітарним станом насіння здійснює Дер­жавна фітосанітарна інспекція Волинської області, яка утворена шляхом об’єднання двох державних установ: інспекції з карантину та інспекції захисту рослин. Головним завданням новоствореної установи є охорона рослинних ресурсів від небезпечних видів шкід­ників, збудників хвороб рослин, бур’янів та здійснення дер­жав­ного контролю за дотриманням регламентів зберігання, тран­с­портування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин.

Згідно з вимогами Закону України «Про карантин рослин», реа­лізація об’єктів регулювання (насіннєвий, посадковий ма­теріал) здійснюється після проведення фітосанітарного контролю (перевірка рослин та рослинної продукції на наявність шкідників, хвороб та бур’янів з метою вс­­та­новлення придатності їх для продажу населенню).

Проводять фітосанітарний ко­нтроль насіннєвого мате­ріа­лу державні фітосанітарні інс­пек­тори та спеціалісти фітосані­тар­них лабораторій. За результатами прове­дення огляду та аналізу, суб’єкту госпо­да­рювання надається акт фітосанітарного конт­ролю та висновок фітосанітарної експертизи. В нашій області відділення Державної фіто­санітарної інспекції розташовані у всіх районах, також функціонує 2 фітосанітарні лабораторії в м. Луцьк та м. Любомль. Фітосанітарні доку­менти (карантинний сертифікат, висновок фіто­санітарної експертизи, акт фітосанітарного кон­т­­ролю) засвідчують фітосанітарний стан насін­нє­вого матеріалу та дозволяють покупцеві от­ри­мати інформацію про засміченість насін­нє­вого матеріалу бур’янами, шкідниками та зара­же­ність хворобами.

Проте часто шкідливі організми потрап­ляють на сільськогосподарські угіддя протягом веге­та­ційного періоду. З метою захисту сільсько­гос­подарських культур від шкідників, хвороб та бур’янів вико­рис­товується значна кількість хімічних препаратів, неконт­рольо­ва­не використання яких може привести до негативних наслідків.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про пестициди та аг­ро­хі­мікати», ст. 18 Закону України «Про захист рослин» підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобо­в’я­за­ні допускати до робіт, пов’язаних із транспортуванням, зберіган­ням, застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які пройшли спеціальну підготовку та мають на те відповідне пос­­відчення і допуск, які щороку видаються Державною фітоса­ні­тарною інспекцією Волинської області.

З метою запобігання негативних наслідків при роботі з пести­ци­дами та покращення роботи товаровиробників Державна фі­то­санітарна інспекція Волинської області організовує в м. Луцьк та в районах навчання працівників, робота яких пов’язана із зас­то­­суванням, зберіганням та торгівлею пестицидами та агрохі­мі­ка­тами.

Організації (установи) та фізичні особи – підприємці для отри­мання допуску, посвідчення повинні подати відповідальним осо­бам Волиньфітоінспекції в районі заяву встановленої форми з такими підтверджуючими документами: копію медичної книж­ки згідно з формою, що визначена постановою КМУ України за №746 від 18 вересня 1995 року; а також з метою підтвердження особи, якій видається допуск, посвідчення: копію паспорта; копію доку­мента, що підтверджує місце роботи та посаду особи (тру­дова угода, наказ на призначення, свідоцтво підприємця тощо).

Після проходження навчання та позитивного складання іспитів видаватимуться допуск та посвідчення на право роботи з пес­ти­цидами та агрохімікатами. Навчання буде проводитися бе­зоплатно з 9.00 до 18.00 год. кожного другого та чет­вер­того вів­торка щомісяця за адре­сою: Шацька селища рада (ак­товий зал).

З метою гарантування без­­­пеки здоров’я людини та охо­рони довкілля при здійсненні заходів щодо захисту рослин, недопущення забруднення про­дукції рос­лин­ного походження і довкілля за­собами захисту рос­лин, державними фітоса­нітарними інспек­торами здійснюватиметься ви­дача серти­фі­катів по застосуванню пести­цидів. Для одер­жання сертифіката відпо­від­ності сільськогос­по­дарської продукції та си­ровини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кіль­кості пестицидів, агро­хімікатів та важких ме­та­лів, особа повинна по­­дати заяву, до якої до­даю­ться результати ана­­літичних досліджень, проведених спе­ціалізованими терито­ріаль­ни­ми лабораторіями Держветфітослужби або Держ­санепідслужби. Для одержання сертифіката про дотримання регламентів застосування пес­тицидів та аг­ро­хімікатів у сільсько­госпо­дар­­ській продукції та сировині рослинного походження особа повинна подати заяву, до якої додаються: результати аналітичних досліджень, про­ве­де­них вищезазначеними лабораторіями, журнал обліку пестицидів і а­грохімікатів та сертифікати якості засобів захисту рослин, що зас­тосовувались під час виробництва сільсько­господарської про­дукції та сировини рослинного походження.

Більш детальну інформацію про проведення навчання та видачу до­пусків, посвідчень, сертифікатів ви можете отримати за адресою: смт Шацьк, вул. Шевченка, 20. Тел. 2-00-52.

Василь МАКСИМЮК, начальник

Державної фітосанітарної інспекції Волинської області.