Головна Свято Шацький дитсадок «Росинка» – окраса не лише селища, а й області

Шацький дитсадок «Росинка» – окраса не лише селища, а й області

3665

Сьогодні Шацький дошкільний навчальний заклад №1 «Ро­синка» можна вважати одним з кращих не лише в районі, а й в області. За останній рік він змі­нився до непізнаваності: за­мість понурого двоповерхового сірого приміщення тепер ра­дують очі стіни спокійно-роже­вого відтінку, перекритий чер­во­ний дах та відремонтовані на­віси, новий металевий пар­кан. Майже, як у Європі!

Але не лише зовнішні зміни стали помітні в дитсадку. Ті жи­телі селища, котрі водять своїх ді­ток у цей дошкільний навча­льний заклад, теж помічають, як поступово оновлюються меблі у групах, збільшується кількість іграшок, стають затишними ди­тячі спальні.

А з вересня у Шацькому дит­­­садку розпочала діяти ще одна група. Завдяки тому, що на початку цього року початкові класи перейшли на навчання у новозбудований корпус школи, ви­вільнилося шість кімнат, на які керівництво дитсадка та селищної ради мали свої плани. У двох кімнатах за кошти се­лищної ради було зроблено ка­пітальний ре­монт, встановлено санвузли, онов­лено коридори. В групу та­кож були закуплені нові меблі: дитячі стільці та столи, ігрові стінки, ліжечка та шафи, кухонну стінку. Придбано також най­необ­хідніші речі: рушники, по­суд, засоби побу­тової хімії. Сюди й пере­вели вихованців групи «Бар­вінок», а в їхні колишні кімнати наб­рали нову, десяту групу діток. У ще двох кімнатах, які зві­льнили школярі, облаш­ту­вали музичний та спортивний зали.

У вересні в нас змінилася мережа груп: було дев’ять, стало десять. Загалом в цьому році ми прийняли в дит­садок 62 дитини, з них 23 наб­рали у нову ясельну групу. Це та­кож дало можливість нам розвантажити інші групи, які були переповнені. Зробили музичну та спортивну кімнати, до облаштування яких до­лу­чилися батьки. Самі ба­чили, що діткам у дощову погоду займа­тися рухливими іграми у групах тісно, а тепер во­димо їх до спортзалу. Для занять з му­зики раніше викорис­то­ву­вали велику залу, але вона про­хідна, і це відволікало дітей. Тепер вони займаються з му­зич­ним керівником і не відво­ліка­ють­ся, – розповідає заві­дую­ча дитсадка Людмила Нау­міч.

На підтверд­ження своїх слі­в Людмила Ми­ко­лаївна показує від­ремонтовані за кошти се­лищ­ної ради дві гру­пи: Ана­­толію Пав­лею, на­ча­льнику гу­мані­тарного від­­ділу Шацької се­лищ­ної ради, Віта­лію Яль­ни­ць­ко­му, зас­туп­нику селищного го­лови з питань ви­конавчого ко­­мі­тету, Галині Ян­­чук, ме­то­ди­с­ту відділу ос­віти, молоді та спорту Ша­ць­кої РДА, та пред­с­та­вникам бла­го­дій­ного фонду Ігоря Палиці «Ті­льки разом» Оксані Тумік та Наталії Корінь, без фінансової до­помоги якого не обійшлося ст­­ворення комфортних умов для діток.

У групах справді світло і за­тишно, в очі відразу впа­дають нові яскраві меблі: ди­тячі стін­ки-кухні, косметичний са­лон, іграшкові стінки запов­нені різно­манітним дитячим «ре­манен­том»: котики-ведме­ди­ки-зай­чи­ки, машинки-трак­тори-мо­то­ци­к­ли, ляльки-ліжечка… На інших поличках лежать дбай­ливо скла­дені дитячі книги. Видно, що діткам тут добре. Хлопчики катаються на ма­шинах, інші складають конст­рук­­тор, дів­чат­ка ж вертяться бі­­ля ляльок, дитячої кухні та імп­­­ровізованої перукарні.

Помітно змінились коридори дошкільного закладу, на стінах яких тепер «цвітуть» великі яск­раві квіти, поклеєні нові шпа­лери, на підлозі – новий ліно­ле­ум та килимові доріжки. І всюди – кімнатні рослини. «Усе це зас­луга нашого колективу. Вихова­телі та їхні помічники навіть у ви­хідні приходили на роботу, аби поклеїти шпалери, роз­фар­бувати стіни, помити та приб­рати», – розповідає заві­дуюча.

Створити комфортні умови для дітей допомагає участь у проектах, ініційованих фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» – Ша­­ць­кою районною організа­цією політичної партії «Україн­ське об’єднання патріотів – УКРОП». До співфінансу­вання проектів долучаються батьки вихованців та Шацька се­лищна рада. Так, за ба­ть­ків­ські кошти були закуплені сті­льці в му­зич­ний зал (5 тис. грн.). Співпра­цюють батьки з фондом і в групах, майже кожна з яких те­пер облаштована дитячими стінками.

Але в дитсадку дбають не лише про матеріальний ком­форт для дітей. Щодня вихова­телі займаються з дітьми на різ­номанітних заняттях. Про те, як гарно співають та декла­мують вірші вихованці дит­садка, як люб­лять Україну та її маленьку час­точку – свій край, свій дит­садок, дітки проде­монст­рували на невеличкому кон­церті. А гос­тям в знак вдяч­ності за тур­боту про заклад по­дарували ко­ро­вай.

Вперше ми не просили кош­ти у батьків на закупівлю фарби для оновлення дитячих майданчиків на вулиці, на по­бутову хімію. На це виділили гроші з бюджету селищної ради. Зараз замовили пошит­тя постільної білизни, що та­кож оплатить селищна рада. Пла­нуємо ще облаштувати спор­тивну кімнату шведською стін­кою, написавши проект з фондом «Тільки разом». Чи­ма­ло іграшок дали нам з магазинів «Глобус» та «Іграшки», що біля ТК «Велес». Хоч роботи ще ви­с­тачає: потрібно зробити освітлення, відремонтувати східці. З нового року будемо роз­починати ремонт ще двох кімнат, аби відкрити ще одну групу в дитсадку, адже маємо до 20 заяв батьків на влаш­тування дітей (до 3-річного віку). Тоді у нас повністю зник­не черга в дошкільний заклад, – каже Людмила Миколаївна.

Анатолій Павлей переко­на­ний, що відвідування дітьми дош­­кільних навчальних зак­ла­дів має бути обов’яз­ковим, особ­ливо коли цей заклад – зраз­ковий, як шацький дитсадок. Сюди навіть привозять діток із села Положево. «Діти маю­ть пе­ребувати у колективі, вчи­тися спілкуватися між собою, взаємодіяти, допома­гати один одному. Батьки повинні розу­міти, що дитсадок – це не ті­льки заклад, куди можна «поді­ти» дитину, а й заклад, де ді­тей дог­лядати­муть, навча­тимуть, го­ту­ва­тимуть до шко­ли, все­бічно роз­вивати­муть її здібності. Саме тому увага Уряду України зо­сере­джена на розвитку ме­режі дош­кілля» – переконаний Анатолій Дмитрович.

На зовнішнє утеплення стін, ремонт дашків та перил протягом 2016-2017 років використали майже 1 млн. 400 тис. грн. Ці кошти за сприяння народного депутата України Степана Івахіва виділили з Дер­жавного Фонду регіональ­ного розвитку, частину коштів виділили з бюджету Шацької селищної ради. Виділяли в цьому році кошти на ремонт кімнат для двох груп, – додає Віталій Яльницький.

Не натішиться оновленим дит­садком Людмила Науміч, яка впевнена: це спільна зас­луга людей, котрі дбають про сьо­годення і майбутнє своїх ді­ток. Вдячна вона селищній раді за розуміння проблем, вдячна фонду «Тільки разом» за під­трим­ку. Вдячна батькам за ініціативу та розуміння, бо саме їхній почин є складовою у реа­лі­зації спільних проектів.

А результатом спільної ро­боти є щасливі та усміхнені ди­тячі обличчя, спокій батьків, які упевнені в тому, що в дитсадку їхні улюбленці почувають себе безпечно, затишно і комфортно.

Віта ШЕПЕЛЯ