Головна Цікаво В Шацьку змагалися мисливські собаки

В Шацьку змагалися мисливські собаки

1653

25-26 вересня в Шацьку бі­ля озера Велике Чорне відбу­лися Всеукраїнські змагання мис­ливських собак норових по­рід по лисиці і борсуку у П-по­дібній норі. Організаторами зма­гань стали Волинська обла­с­на організація Федерації мис­ливського собаківництва Ук­­­раїни (голова Ігор Жмурко) та Міжнародний плідник німе­ць­ких ягдтер’єрів «Чорне уз­ліс­ся».

Урочисто відкрив змагання Ігор Жмурко, який привітав всіх учасників та побажав гар­них виступів. За традицією, мис­­ливський дует ріжкарів, у ск­ладі Василя Куська та Мак­сима Ви­ровича, зіграли мис­лив­ські ме­лодії, а органі­затори уро­­­чисто запалили вог­ни­ще.

Першого дня відбулися змагання САСТ (чемпіон зма­гань) і САСІД (кан­ди­дат в міжнародні чем­піони) по ли­сиці. Незва­жаючи на дощ, було 100 пус­­ків. Оцінювали со­бак суддя Анатолій Дементій (Пол­­тавська обл.) та но­р­­майс­тери Ігор Ха­велко (Во­лин­­ська обл.) і Андрій Стасюк (Во­­лин­сь­ка обл.). Допо­магали суд­дям сту­­­денти Ша­ць­кого лісо­во­го ко­­леджу Катя Ста­сюк, Олек­сан­дра Бугайчук, Андрій Мацюк та Назар Жмурко, а секретар ко­леджу Оксана Яков­чук забез­пе­чувала доку­мен­тально-тех­ніч­ну сторону змагань.

В Шацьк з’їхалися собако­води з Сербії, Польщі, Чехії та Сло­ваччини. Україну на цих зма­ганнях представляли дре­сирувальники собак зі Львова, Києва, Луцька, Ковеля, Трус­кавця та Шацька. 55 собак-учас­ників було заявлено до участі, це жорсткошерсті такси, німецькі мисливські тер’єри та вельштер’єри. Найстаршому учаснику змагань було майже 10 років, наймолодшому – мен­ше року. 

Власники собак із задово­лен­ням розповідали про своїх улюбленців. Такси і тер’єри – со­баки дуже спокійні, як сказав пан Філіп з Польщі – «ґречні» і під­­ходять лише для полю­ван­ня. Ду­же лагідні до людей, не гав­кають, а спокійно дозво­ляють підійти, погладити. Про­те на тва­­рин реагують дуже агре­сивно. 

Розказували мисливці-соба­ководи і цікаві випадки. Воло­димир Єрмолюк повідав про те, як довелося 6 метрів ко­пати, щоб звільнити свою так­су з бор­сукової нори. Собака про­був там майже 8 годин. Збіг­нєв Нєдєльські, мисли­вець з 28-річним стажем, роз­по­відав, що коли полювання про­ходить з декількома соба­ками, вони працюють у ко­манді. Одна, до прик­ладу, під­ходить ззаду тва­рини, інша – спереду. «Однак – каже пан Збіг­нєв, – це за­няття для лю­дини сильної як фізично, так і психічно».

Другого дня, в неділю, відбувалися змагання САСТ та САСІД по бор­суку. Деякі собаки брали участь в змаганні як по ли­сиці, так і по борсуку (бу­ло 32 пуски). Мислив­ці ка­жуть, що охота на бор­сука ви­магає дуже хо­ро­ших трену­вань для со­баки, ад­же борсук – дуже си­льна тва­рина, її ще нази­вають «малим ведме­дем».

У неділю були оголошені ре­зультати і відбулося нагород­ження переможців. По лисиці (ранг САСІТ) Dona-ema (НМТ) Ігоря Жмурка із Шацька вибо­рола ІІ місце.

Ірина ХВИСЮЧИК.

Фото: Сергія ЦЮРИЦЯ.