Головна Культура Маємо виробити ефективну модель культурної політики

Маємо виробити ефективну модель культурної політики

2900

1 жовтня для працівників сі­льських клубних закладів на базі Будинку культури с. Пульмо був проведений семінар на тему «Ді­яльність закладів культури в умовах складної політичної обста­новки в державі». В рам­ках проведення семінару пра­цівники РБК спільно з сільсь­ки­ми клубниками визначили прі­ори­тетні напрямки своєї діяль­ності в умовах, коли в країні ведуться бойові дії. Значну ува­гу було приділено питанню виховання патріотизму у насе­лення району засобами уста­нов культури клубного типу.

Не викликає сумнівів те, що в сучасних умовах мінімізації ре­сурсів саме сфера культури ви­явиться найбільш уразли­вою. Тому працівникам культури, що відповідають за її розвиток, до­ведеться активно боротися за «ресурс виживання» і само­стій­но шукати нові моделі ді­яльності, які дозволяють куль­турі в умо­вах складної полі­тичної обста­новки в державі не тільки не вмерти, але й розви­ватися.

Суттєвою проблемою зали­ша­ється забезпечення доступу населення до культурно-мис­те­цьких цінностей. Відчутно по­силюються процеси духовної де­градації суспільства. У зв’яз­ку із цим актуальним стає пере­осмислення державної політики щодо забезпечення необхідних умов для підтримки вітчизняної культури.

За період з початку 2014 ро­ку Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України не було схвалено жодного закону або прийнято урядового рішен­ня, які б визначали стратегічні напрями розвитку культурної сфери. Тому доводиться кон­ста­ту­вати, що вищі органи дер­жавного управління недооці­нюють значення культурної по­літики. Доречно згадати пози­цію Президента України, який, виступаючи 9 березня 2015 року на церемонії вручення На­ціональної премії України ім. Тараса Шевченка, зазначив, «щоб вести дієву боротьбу з агре­сором, утверджувати неза­ле­ж­ність, маємо виробити ефек­тивну модель культурної полі­тики… модерна культурна по­літика стане і зброєю для пере­моги над ворогом, і інстру­мен­том реформ».

Важливим є питання розпо­ділу відповідальності за фінан­сування закладів культури в умовах об’єд­нання громад. Згі­д­но з нормами Бюджетного ко­дексу України утримання міс­це­вих закладів культури пере­дано на баланс місцевих бюд­жетів. Відповідно, органам са­мо­врядування нада­є­ться пра­во оптимізувати мере­жу зак­ла­дів культури. В цьому плані про­б­лематичним, особливо в умовах відсутності належного фінансування, є збереження ме­режі культурних закладів на місцях.

Перед учасниками семінару виступив Пульмівський сіль­сь­кий голова Федір Гловацький, який поділився своїм баченням розвитку культури, озвучив про­бле­ми утримання установ куль­тури, наголосив на необхідності діяльності  клу­бів у малих селах.

На завершення семінару ку­льтпрацівники Пульмівсь­ко­го Будинку культури презенту­вали присутнім тематичний за­хід «Хо­робрі серця», який був при­свя­чений мужнім учасни­кам АТО. З патріотичними творами виступили аматори мистецтва закладу Марія Черевко, Наталія Кушнір, Аліна Базилюк та дитячі колективи. З нагоди Дня людей похилого віку на захід були за­прошені і жителі села.

Культпрацівники району та районний Будинок культури щи­ро дякують сільському голо­ві  Федору Гловацькому, дирек­тору місцевого Будинку куль­ту­ри Віталію Бондаруку та ху­дожньому керівнику закладу Віталію Кінаху за допомогу у про­веденні семінару та цікаво організований захід.

Валентина ХАНЗЕРУК, директор Шацького РБК.