Головна Економіка Людині підтриму­вати здоров’я допомагає спорт

Людині підтриму­вати здоров’я допомагає спорт

3934

Скільки б не існувало людсь­ке життя, скільки б не було док­торів медичних наук, цілителів, але людський організм відчу­ває потребу в тому лікуванні, який йому найбільш прийнят­ний. Якщо комусь для виліко­вуван­ня якоїсь хвороби пот­ріб­ні лікарські пре­па­рати, то іншій людині підтриму­вати здоров’я допомагає спорт. Віктор Го­лубєв – один з тих вчи­телів фізичного виховання, який ось уже 40 років поспіль при­щеплює молоді любов до спорту. Адже спорт – це не тільки дис­цип­ліна, здоров’я і молодість, елемент ку­льтури і стиль життя – це са­ме життя, рух вперед! Сам же вчи­­тель повинен бути лю­ди­ною дієвою і працьовитою, сві­до­мо йти в ногу з сучасністю.

Мета Віктора Васильовича – в спорті все повинно бути чітко і акуратно. Таку ідеологію ще зі школи йому прищепив настав­ник Василь Маркович Семенюк. І він її чітко дотримується. За­вітав­ши у храм здоров’я, так фіз­рук називає своє робоче місце – спорт­зал Шацького лісо­вого ко­леджу, я відразу помі­тила його охайність, а найго­ловніше, різні фігурки на стінах. В ході розмови з’ясувалось, що це не просто фігури. Це відоб­ражений наочний посібник вправ з фізич­ного виховання. Сту­дент, прий­шов­ши на заняття, мо­же див­ися на цю так звану книгу на стіні і самотужки зас­вою­ва­ти вправи і рухи. Тобто задум фізрука полягав у тому, щоб по­єд­нати теорію з прак­тикою і тим самим раціонально провести урок фізичного вихо­ван­ня. Щоправда, роботи біля такої книги чимало: необ­хідно було відсканувати зображення з підручника і ві­доб­разити його проектором на стіні, після чого ручкою намалювати ес­кізи, роз­малювати. Так крок за кро­ком на стінах спортзалу по­ча­ли з’яв­лятися вправи на коор­динацію, плавання, з баскетболу, во­лейболу, легкої атлетики тощо.

Для Віктора Голубєва його спеціальність – це його стихія, і він з го­ловою у неї пірнув. Не­що­давно фізкультурники райо­ну свят­ку­вали своє профе­сійне свято – День фізкультурника, тому хочеться побажати йому подальшого трудового шляху на ниві улюбленої справи. А Віктор Васильович, в свою чер­гу, висловлює вдячність при­­­хильникам спорту, особли­во чле­нам збірної команди ко­леджу з усіх видів спорту, за допомогу у благоустрої стадіо­ну коледжу і ба­жає їм найго­ловнішого – душевного спокою.

Ліана МИСЮРИНА.