Головна Економіка Про психіатричну допомогу

Про психіатричну допомогу

3941

Верховною Радою України сх­валено Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про психіатричну до­по­могу», яким передбачено під­ви­щення розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за ін­ва­лідом 1-2 групи внаслідок пси­хічного розладу з 10% про­жит­кового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати. З січня 2013 року місячний розмір допомоги становить 1147 грн.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мініму­ма­ми на кожного члена сім’ї та серед­ньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців, але не може бути більшим, ніж міні­мальна заробітна плата.

Допомога на догляд надає­ться дієздатній особі, яка зареє­ст­рована або постійно про­жи­ває на одній житловій площі з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за вис­новком лікарської комісії медич­ного закладу потребує постій­ного стороннього догляду, і здій­с­нює догляд за ним.

Для призначення допомоги на догляд подаються такі до­ку­менти: заява та декларація про доходи та майновий стан осіб; до­кумент, що посвідчує особу, довідка про склад сім’ї; довідки про доходи кожного члена сім’ї; висновок лікарської комісії ме­дич­ного закладу щодо необхід­ності постійного стороннього до­г­­ляду за інвалідом 1 чи 2 гру­пи внаслідок психічного роз­ладу; довідки про розмір земе­льної ділянки; акт обстеження матеріально-побутових умов для підтвердження факту спі­льного проживання з інвалідом та дог­ляду за ним.

Виплата допомоги на дог­ляд при­пиняється у разі, коли ста­­ли­ся зміни у складі сім’ї; закін­чив­ся строк установлення інва­лідності; інвалід перебуває на повному державному утри­ман­ні або стаціонарному лікуванні вп­ро­­довж повного календар­но­го мі­сяця.

У разі виникнення таких обс­тавин, внаслідок яких припи­няє­ться виплата допомоги на дог­ляд, особи, яким надається до­по­­мога, зобов’язані повідомити про це наше управління.

Управління соціального

за­хисту населення Шацької РДА.