Головна Економіка Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи

Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи

3686

Управління соціального за­хисту населення Шацької рай­дер­жадміністрації інформує, що згідно із Порядком організації оз­доровлення громадян, які пост­раждали внаслідок Чорноби­ль­ської катастрофи, затверд­же­ного постановою Кабінету Міні­ст­рів України від 27.03.2013 року, постраждалі особи та потерпілі діти забезпечуються такими пу­­тівками: особи, які відно­сять­ся до категорії 1 та категорії 3 (ті­льки у випадку, передба­ченого пунктом 13 частини пер­шої стат­ті 22 Закону «Про статус і соціальний захист гро­ма­дян, які постраждали внас­лідок Чорнобильської катас­трофи» (далі – Закон), – сана­торно-курорт­ними путівками безоплатно; осо­би, які відно­ся­ть­ся до категорії 2 – санаторно-курортними пу­тів­ками або пу­тів­ками на від­по­чинок безоп­латно; особи, які відносяться до категорії 3 (крім випадку, перед­баченого пунк­том 13 частини пер­шої статті 22 Закону) – пільговими сана­торно-курор­тними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 30% вартості путівки за рахунок влас­них коштів; осо­би, які віднесені до категорії 4 – пі­льговими са­наторно-курорт­ни­ми путівками або путівками на відпочинок з доплатою 50% вар­тості путівки за рахунок влас­них коштів; по­терпілі діти – санаторно-ку­рор­тними путів­ка­ми або путівками на відпо­чи­­нок безоплатно.

Термін перебування у са­на­торно-курортному закладі за санаторно-курортною путів­кою становить: для постраж­да­лих осіб – 18 днів, для інвалідів з числа постраждалих осіб із захворюваннями нер­во­вої системи (з наслідками тра­в­м і захворюваннями хреб­та та спин­ного мозку) – до 45 днів; для потерпілих дітей – від 21 дня до двох місяців.

Термін перебування пост­раж­далих осіб та потерпілих ді­тей у закладі відпочинку за пу­тівкою на відпочинок стано­вить 14 днів.

Для взяття на облік для за­без­печення путівкою у наступ­ному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої ди­тини або особа, яка їх за­мі­нює, подає до 15 жовтня по­то­ч­ного року управлінню со­ціа­льного захисту населення: (для одержання санаторно-курортної путівки постраж­да­лою особою) – заяву із зазна­ченням бажаної пори року заїз­ду; видану в установленому Мі­ніс­терством охорони здоров’я по­рядку довідку для одер­жан­ня путівки на санаторно-ку­ро­рт­не лікування за формою 070/0; копію посвідчення постраж­да­лої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наяв­ності); копію паспорта; у разі по­дання заяви за місцем про­живання, відмінним від місця реє­страції, особою додатково по­дається, видана місцевим органом за місцем реєстрації, довідка про те, що пост­раж­дала особа не пе­ребуває на об­ліку для забез­печення в нас­туп­ному році са­наторно-курорт­ною путівкою; (для одержання са­наторно-ку­ро­рт­ної путівки по­тер­пілою ди­ти­ною) – заяву для одержання пу­ті­вки такою дитиною у складі організованої групи чи разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із заз­аченням бажаної пори року заїзду; видану в установ­ле­ному Міністерством охорони здо­ров’я порядку довідку для одержання потерпілою ди­ти­ною путівки на санаторно-ку­ро­рт­не лікування за формою 070/0; видану в установ­ле­ному Міністерством охорони здо­ров’я порядку довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на са­на­торно-курортне лікування за формою 070/0 (у разі наяв­ності); копію посвідчення по­тер­пілої дитини разом із від­по­відними вкладками (у разі їх наявності); копію посвідчення пост­аждалої особи одного з ба­тьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності); копію свідоцтва про народження або копію пас­порта потерпілої дитини; копію пас­порта одного з батьків по­терпілої дитини або особи, яка їх замінює; у разі подання заяви за місцем проживання потер­пі­лої дитини, відмінним від міс­ця її реєстрації, одним із батьків по­терпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково по­дає­ться довідка місцевого ор­гану за місцем реєстрації по­тер­пілої дитини про те, що вона не перебуває на обліку для за­без­печення у наступному році путівкою.

Для взяття на облік для за­безпечення путівкою на відпо­чинок постраждала особа чи один із батьків потерпілої ди­тини або особа, яка їх замінює, по­дає всі перелічені доку­мен­ти, крім виданої в установленому Міністерством охорони здо­ро­в’я порядку довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/0.

Антоніна ПИЛИПОВЕЦЬ,  керівник управління  соціального захисту населення.