Головна Економіка Розвиток будівельної галузі – запорука соціально-економічного зростання

Розвиток будівельної галузі – запорука соціально-економічного зростання

3820

За три роки Волинь отри­ма­ла понад 1 мільярд гривень бюджетних інвестицій на роз­виток.

Зайве казати, що капітальне будівництво є стратегічною для держави та для кожного регіону галуззю, яка забезпечує на­пов­нення значної частки місцевих бюджетів розвитку. Проте за дуже короткий період у нашій країні вона була майже знище­на. Саме у будівельному сек­торі економіки найперше, ще у квітні 2008 року, розпочалася рецесія, а спад обсягів будіве­льних робіт досяг критичної ме­жі вже у вересні 2009 року. Але будівельна галузь є і серйозним важелем соціально-економіч­но­го зростання, за допомогою якого можна долати кризу в економіці. Адже будівництво створює велику кількість робо­чих місць і використовує про­дукцію багатьох галузей народ­ного гос­подарства.

Президент України Віктор Янукович неодноразово наго­ло­­шував на тому, що будіве­льна галузь є пріоритетом наці­ональної економіки. За його до­рученням уряд упродовж трьох останніх років лише збільшував капітальні видатки на будів­ниц­т­во. На прикладі Волині можемо побачити, як це відбувалося.

– Поліпшення відчулося вже у другій половині 2010-го, – кон­статує очільник ПАТ «Луцьк­сан­­техмонтаж №536», заслу­же­ний будівельник України Віктор Чорнуха. – Відбулося це завдяки активності нашого го­лови облдержадміністрації. Коли Борис Клімчук повернув­ся до керма області, він одразу ж сказав, що на Волині буді­ве­льні роботи повинні виконувати тільки волинські будівельники. У нас є хороші підприємства, вони платять податки, пра­цю­ють чесно і доброякісно. Почали надходити субвенції на будівництво.

У 2012 році Волинь з дер­жавного бюджету отримала на соціально-економічний роз­ви­ток понад 300 мільйонів гри­вень, у 2011-му – 182 мільйони (для порівняння: у 2009-му – ли­ше 13,9 мільйона гривень). Впро­довж першого півріччя 2013 року на Волині підприємства вико­нали будівельні роботи на суму 188,6 мільйона гривень. Зага­лом за три роки Волинь отри­мала понад 1 мільярд гривень бю­д­жетних інвестицій на роз­ви­ток. Відтак в області визна­чали найнагальніші соціальні об’єкти і, не розпорошуючи бюд­жетні гроші, комплексно вирі­шу­вали проблеми громад. Зок­рема, зводили школи та дитячі садочки, відкривали нові та реконструювали старі медичні, соціальні та спортивні заклади, будували інші важливі для громад об’єкти. Усе це вдалося зробити завдяки злагодженій роботі центральної та місцевої влади.

Сьогодні більше половини загальнообласних обсягів буді­вельних робіт виконують пуб­ліч­ні акціонерні товариства «Лу­цьк­сантехмонтаж №536», «Воли­нь­об­ленерго», приватне під­при­єм­ство «ВВС», товариства з обме­женою відповідальністю «Житло­буд-2», «Міліуса», «Луцьк­спец­буд», «Луцька дорожна ПМК», «Західелектромонтаж», мон­таж­не підприємство «Електро­сервіс», Волинське управління ЗАТ «Електро». Вони бу­дують, реконструюють і ка­пітально ре­монтують медичні заклади, школи, дитячі садки, осередки культури, зводять житло й інші соціально значимі об’єкти.

Активно на Волині роз­будо­вується медична га­лузь. За три роки в області модерні­зовано понад 40 медичних зак­ладів різного рівня. Зокрема, торік вве­дено в експлуатацію два довгобуди: поліклініку в смт Шацьк з денним ста­ціо­наром на 20 ліжок та пун­ктом швидкої медичної до­по­моги і блок «А» Іваничівської ЦРЛ на 124 ліжка. Модер­ні­зовано обла­с­ний госпіталь для інвалідів війни. Капітально від­ремон­товано відділення ге­мо­діалізу Луцької міської клі­нічної лікарні з територіальним розмі­щен­ням на базі Лю­бом­льської ЦРЛ, хоспісне відділення у ту­бер­кульозній лікарні с. Хотешів Камінь-Каширського району, два відділення сестринського догляду в обласній психіат­ричній лікарні №2, терапев­тичне відділення райлікарні у Берестечку, реанімаційне та дитяче відділення у Горохів­ській ЦРЛ, реанімаційне відді­лення у Луцькій ЦРЛ, після ка­пітального ремонту відкрито амбулаторію загальної практи­ки – сімейної медицини у селі Павлівка Іваничівського райо­ну. Триває реконструкція при­міщень обласного онкодиспан­серу, комунального закладу «Во­линський обласний центр екстреної допомоги та меди­ци­ни катастроф».

У рамках Нацпроекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства», який ініціював Президент України, на Волині будується потужний обласний перинатальний центр. З початку липня цього року будівельники працюють на об’єк­ті у дві зміни. «На початку року роботи тривали за раху­нок обласного бюджету, – по­відомив голова облдерж­адмі­ністрації Борис Клімчук під час відеоселекторної наради пер­шого заступника глави Адміні­страції Президента України Іри­ни Акімової. – До речі, на Во­лині закладено 15% від за­га­льної суми коштів». Об’єкт зап­лановано ввести в експлу­а­тацію влітку 2014 року.

Завдяки бюджетним інвес­тиціям за три роки на Волині збудовано та реконстру­йо­вано 16 нових шкіл та 40 дит­садків. Так, торік за кошти дер­жави капітально відремон­товано 9 шкіл (у селах Купичів Турійського, Смідин та Чевель Старовижівського, Волошки Ковельського, Видраниця Рат­нів­ського, Мостище Камінь-Каширського, Карпилівка Ківе­р­цівського, Марковичі Лока­чин­ського районів та смт Ша­цьк). Крім того, вперше за остан­ні двадцять років Волинь почала отримувати гроші з держбюд­жету на відкриття нових дит­садків. Зокрема, торік уперше за роки незалежності відкрито три нових ДНЗ (320 місць): у селах Жидичин Ківерців­сько­го, Мельники Шацького районів та у місті Луцьку. Будуються школи у селі Любохини Старо­вижівського району та у 55-му мікрорайоні Луцька.

У 2012-му завершено бу­дів­ництво нового спортив­ного комплексу у Володимирі-Во­лин­­ському, модернізовано обла­сну ДЮСШ, ДЮСШ імені Євгена Кондратовича в Ковелі, від­кри­то тренажерний зал для спортсменів-інвалідів у Луць­ку. Крім того, за попередні два роки збудували та рекон­стру­ювали такі спортивні об’єкти: спортзал при школі в селі Кар­пилівка Ківерцівського району, спортивний зал школи в селі Смідин Старовижівського ра­йо­ну, майданчик із синте­тич­ним покриттям при школі №1 та при медичному коледжі у Луцьку; майданчик з трена­жер­ним обладнанням при школі-інтернаті «Центр освіти та соціально-педагогічної під­три­м­ки» у Володимирі-Волин­сь­кому, майданчик зі штучним по­к­риттям школи №13 міста Ко­веля, плавальний басейн шко­ли №6 Нововолинська.

Не забувають в області і про об’єкти культури. Так, торік ка­пітально відремонтовано при­міщення обласного акаде­міч­но­го українського музично-дра­ма­тичного театру ім. Т.Г. Шев­чен­ка. А цьогоріч заплановано від­крити після відновлення Ху­дожній музей у замку Любарта в Луцьку, музей-садибу компо­зитора І.Ф.Стравінського в Устилузі й Свято-Покровську церкву в селі Піддубці Луцького району. Ці об’єкти будуються на виконання доручення Прези­ден­та України Віктора Януко­вича.

У 2012 році коштом держави модернізовано ще й такі соці­ально значимі об’єкти, як Пово­рський туберкульозний дис­пан­сер та Голобський дитячий будинок-інтернат Кове­льсь­ко­го району, обласні дитяче те­риторіальне медичне об’єд­нан­ня та територіальне медичне протитуберкульозне об’єд­нан­ня, Луцький геріатричний пан­сіонат. Триває капремонт пси­хо­неврологічного інтернату у селі Руда Любомльського району.

Мешканцям Волині допома­гають у вирішенні квартирного питання. Будівельні фірми зво­дять нові об’єкти та пропо­ну­ють житло за пільговими дер­жавними програмами. Зокре­ма, у Луцьку з 2010 року вже 144 сім’ї отримали помеш­кан­ня. За січень-червень 2013 ро­ку на Волині введено в експ­лу­­а­тацію 78,2 тис. м2 загальної площі житла, що на 6,6% більше до відповідного періоду 2012 року.

У рамках соціальних ініціа­тив Президента України  уряд створив ефективний меха­нізм, завдяки якому люди мо­жуть придбати власне житло за доступною ціною. Так, на Волині ефективно діють три со­ціальні проекти. Це дер­жавна програма здешевлення вартості житла «30/70» – тобто 30% від вартості житла ком­пенсує держава, а 70% – спла­чують громадяни. Дер­жав­на програма здешевлення іпо­теч­них кредитів, за якою кредит на­дається терміном на 15 ро­ків під фактично 3% річних; ма­к­симальна ставка по кредиту – 16%, з яких 13% ком­пенсує держава. Також прог­рама на­дан­ня пільгових моло­діжних кре­дитів: видається під 3% річних на період до 30 років.

Реалізація програм доступ­ного житла вирішує не лише соціальні, а й економічні проб­леми. Здешевлюючи ку­півлю квартир для людей, дер­жава інвестує гроші в буді­ве­льну галузь, стимулює її роз­виток. Адже одне робоче місце в бу­дівельній індустрії створює ще 5 у суміжних. Такий меха­нізм активізації економіки зап­ропонований главою держави.

Володимир ПАВЛЮК.