Головна Наради, сесії Спільні напрацювання – задля покращення благоустрою зон відпочинку

Спільні напрацювання – задля покращення благоустрою зон відпочинку

3166

26 липня під головуванням Віктора Плейтуха, першого зас­тупника голови Шацької РДА, відбулося розширене засідання міжвідомчої  робочої групи Ша­ць­кої райдержадміністрації з питань легалізації, виплати за­ро­бітної плати та зайнятості на­селення, в якому взяли участь підприємці – фізичні особи, що здійснюють діяльність на тери­торії району, а також ке­рівники деяких підприємств та уста­нов. Як відомо, до скла­ду міжві­домчої групи, яка створена у 2011 році відповідно до розпо­рядження голови РДА, входять представники управління соці­а­льного захисту населення, Ша­цького відділення Ковель­сь­кої ОДПІ, районного центру зай­ня­тості, управління Пенсій­ного фон­ду України в Шацькому ра­йоні, державний інспектор праці територіальної інспекції праці Волинської області в Ша­цькому районі та ін. За словами Віктора Плейтуха, комісією було обсте­жено більше 50 торгових та розважального характеру то­чок (в тому числі й тимча­со­вих), які розміщені переважно в зо­нах масового відпочинку лю­дей.  Результати цих обсте­жень засвідчили, що ситуація з лега­лізацією робочих місць, благо­устрою, безпеки праці є не зов­сім задовільною. Усі копії до­ві­док з результатами обсте­жен­ня, складених комісією, були нап­равлені у відповідні інстан­ції, які зобов’язані відреагувати на такі порушення.

«Позитивним моментом є те, що з року в рік у нашому ра­йоні все більше розвивається під­при­ємництво, завдяки чому ство­рюються робочі місця для міс­це­вого населення, випла­чу­є­ть­ся їм відповідна заробітна пла­та, сплачуються податки. Сьо­годні органами місцевого само­врядування, владою району та області робиться усе можливе для того, аби впорядкувати міс­ця та зони торгівлі, покра­щи­ти благоустрій територій. А від при­ватних підприємців та власників закладів, які обслуговують на­се­лення, вимагається дотри­ман­ня вимог трудового законо­дав­ства у питанні легалізації ро­бо­чих місць, слідкувати за еле­мен­тарним порядком та чистотою біля закладів (дотримання сані­тарних норм), також безпеки умов праці як дорослих най­маних працівників, так і дітей. Особливо на це потрібно звер­тати увагу перед початком літ­нього сезону відпочинку, а не то­ді, коли він почався», – заз­начив Віктор Павлович. 

Про особливості процедури укладення трудових угод між працедавцем та найманим пра­цівником розповіла Лідія Шеме­тило, головний спеціаліст від­ділу взаємодії з роботодавцями Шацького районного центру зай­нятості. Загалом у центрі зай­нятості цього року було заре­є­стровано 138 тимчасових та пос­тійних трудових угод (ми­ну­лого – 160). Після того, як робочою групою було прове­дено обстеження, укладено ще 19. Ці угоди, в першу чергу, є гарантією захисту прав не тільки працівників, а й робото­давців, вбережуть останніх від небажаних штрафів та санкцій контролюючих служб.

Алла Пех, в.о.начальника служби у справах дітей Шацької РДА, докладно ознайомила під­приємців з особливостями укла­дення трудових договорів з не­повнолітніми, що регулю­ються Кодексом законів про працю. Так, неповнолітніх осіб (до 18 років), які влаш­товуються на роботу, мають право працевла­штовувати ли­ше за письмової згоди батьків та після проход­ження медогляду. Не­повно­літ­нім гарантовано відпо­відно до віку скорочений ро­бо­чий день, відпустка, не менше 31 дня, нарахування заробітної плати у тому ж розмірі, що й повнолітнім особам. Забо­ро­ня­ється вико­рис­товувати працю непов­ноліт­ніх на небезпечних та шкідливих для здоров’я об’єк­тах. За пору­шення норм цього законо­дав­ства на робо­тодавців чекає штраф від 15 до 17 неопо­дат­ко­вуваних мініму­мів доходів гро­мадян (від 255 до 850 грн.).

Про важливість та необхід­ність сплати податків до бюд­жетів наголосив у своєму вис­тупі Віктор Челак, начальник Ша­ць­кого відділення Ковель­ської ОДПІ. Він також висловив спо­дівання, що наступного літньо­го сезону платники податків бу­дуть більш свідомими та сум­лінними в цьому плані.

Про те, що свої плани та про­позиції стосовно розміщення об’єктів торгівлі, благоустрою території приватним підпри­ємцям потрібно подавати ще за кілька місяців до початку сезону відпочинку, зазначив Світя­зький сільський голова Микола Цвид. Це дасть можливість сі­льській раді впорядкувати роз­міщення торгових точок та інших об’єктів відповідно до норм чинного законодавства, зобов’язати їх власників слідку­вати за порядком та чистотою, а після літнього сезону за­лишати місця впорядкованими – без сміття та зайвого не­потребу. На думку Миколи Цви­да, підприємці, котрі бажають здійснювати підприємницьку діяльність на території сільської ради, повинні вкладати кошти в її благоустрій та розвиток, сплачуючи, як мінімум, усі необ­хідні податки та збори, надаючи різноманітну спонсорську допо­могу. Завдяки цьому облашто­вуватимуться належним чи­ном місця для торгівлі, органі­зовуватиметься вивіз сміття та зробиться ще чимало ко­рисних справ.

Про те, що такий підхід до організації підприємницької діяльності стосується не тільки Світязької сільської ради, а й Пульмівської та Шацької се­лищ­ної, зазначив наостанок і Віктор Плейтух. До підприємців він звернувся з проханням дбати про чистоту території не тільки перед закладами, а й за ними. Адже біля багатьох з них немає елементарних сміттє­вих баків з кришками, деякі то­р­гові контейнери на ринку мають неестетичний вигляд, за якими – сміття та зарослі. Тож висновки про підготовку до нас­тупного сезону потрібно ро­бити уже сьогодні, активно до­лучивши до цієї справи під­приємців.

Від автора. Нещодавно до­велося побувати у Світязі, пройтися центральним пля­жем, ринком. Враження від по­баченого двоякі. Місцями берег чистий, без сміття. Але поде­ку­ди всіяний недокурками, пла­с­тиковим непотребом. Також по землі прокладено дріт до якоїсь торгової точки, що зна­ходиться на тому ж таки пляжі. Чи безпечно це для людей?

Стан ринку не викликає яки­хось особливих негативних вра­­жень. Місцеві жіночки про­понують відпочивальникам до­машню випічку, рибу на будь-який смак… Усе сміття – в ба­ках, але за деякими торговими контейнерами, зарослими тра­вою, дійсно було його чимало. Видно це просто з дороги. Біля одних магазинів стоять неве­личкі смітники, біля інших – немає, тож це і спонукає людей кидати сміття просто на тро­туар, не турбуючись про те, чи зможе хтось за ними прибрати. Вигляд одного з магазинів мож­на було б назвати ідеальним, але рівчак, котрий знаходиться одразу за ним, засмічений (при­наймні, таким він був у той день). Можливо, прибирати там пра­ців­ники магазину не зобо­в’я­зані, але…

Нові контейнери від фірми «АVЕ» для роздільного збору сміття, що стоять обабіч дороги, були повними або майже повними. Проте біля них – чис­то. Заповненими були й кон­тей­нери для пластикових пля­шок. Виявляється, людей мож­на потрохи вчити роздільного збору сміття, та й узагалі ви­кидати його у смітники, а не на тротуар, ліс чи вулицю. Для цьо­го потрібно принаймні ство­рити умови. Звичайно, вча­ться цьому не всі і не всюди. Приклад цьому – зупинка нав­проти табору «Чайка», всере­дині якої недокурків – як мако­вого на­сін­ня, кілька обгорток від моро­зива, чипсів та печи­ва. Що спонукає людей кидати сміття собі під ноги, коли з обох боків зупинки знаходяться сміт­ники?

Від побаченого зробила вис­новки: до Європи з її чистотою нам ще дуже далеко, бо, в пер­шу чергу, потрібно вчити людей не смітити. А вони чомусь вчи­ти­­ся не поспішають чи не хочуть. 

Віта ШЕПЕЛЯ.