Головна Економіка З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України “Про зайнятість населення”

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України “Про зайнятість населення”

3887

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення» (далі – Закон), ухвалений Верховною Радою України 5 липня 2012 року.

Відповідно до норм нового Закону ста­тус безробітного на­да­ється особі за особистою заявою у разі відсутності під­ходящої ро­боти з першого дня реєст­рації у центрі зайнятості, неза­леж­но від зареєстрованого місця про­жи­ван­ня чи місця перебування.

Виплата допомоги по без­ро­біттю роз­по­чинається з восьмого дня після реєстрації у державній службі зайнятості.

Відповідно до постанови Пра­в­ління Фонду зага­льнообов’яз­кового державного соціального страхування України на випадок без­робіття від 12.04.2012 №327 «Про мінімальний розмір допо­моги по без­робіттю» міні­ма­льний розмір виплати допомоги по безробіттю становить: для зас­трахованих осіб (з 1 січня 2013 року) – 882 грн., для неза­стра­хованих осіб та для застра­хованих осіб без урахування страхового стажу – 544 грн.

Відповідно до Закону Украї­ни «Про загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страху­ван­ня на випадок безробіття» із змінами, які набрали чинності з 1.01.2013 року, максимальний розмір до­помоги по безробіттю не може перевищувати чоти­ри­крат­ного роз­міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Наталія ЧУБ, головний спеціаліст – юрисконсульт Шацького районного центру зайнятості.