Головна Економіка Життєдіяльність Шацького району за 6 місяців 2018 року – крізь призму звітності

Життєдіяльність Шацького району за 6 місяців 2018 року – крізь призму звітності

3281

20 серпня під головуванням Василя Голядинця, голови Ша­цької райдержадміністрації, від­булося засідання колегії Шаць­кої райдержадміністрації. У роботі взяли участь заступник голови Шацької РДА Володимир Бугайчук та голова Шацької ра­йонної ради Сергій Карпук.

На засідання колегії за­про­шу­валися керівники структур­них підрозділів райдержадмі­ністрації, підприємств, установ і організацій району, керівники міжрайонних уста­нов, се­лищ­ний та сільські голо­ви, пред­с­тавники засобів ма­со­вої інфо­р­мації.

На порядок денний засідання колегії виносились важливі для розвитку району питання.

Любов Кубай, заступник на­ча­ль­ника управління фінансів райдержадміністрації, поінфор­мувала усіх присутніх про під­сумки виконання бюджету ра­йону за І півріччя 2018 року. Зокрема у своєму виступі во­на зауважила, що за два квар­тали 2018 року до загального фонду бюджету району надій­шло 53 млн. 268 тис. 900 грн. податків, зборів та інших обо­в’язкових платежів з враху­ван­ням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що ста­новить 98,4% до затверджених показників доходів бюджету, визначених для району на звіт­ний період.

За власними надходження­ми до загального фонду міс­цевих бюджетів району до затверджених на 6 місяців 2018 року місцевими радами показ­ників зведений бюджет вико­нано на 141,1%, понад план надійшло 1 млн. 928 тис. грн. доходів.

За 6 місяців туристичного збору надійшло 1 млн. 700 тис. грн. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресур­сів склала 285 тис. 400 грн. За заготівлю ягід до доходів сіль­ських рад надійшло рентної пла­ти в сумі 48 тис.100 грн.

Крім власних надходжень, до бюджету району надійшло: субвенції з державного бюд­жету на виплату пільг, субсидій і інших допомог в сумі 20 млн. 679 тис. 800 грн.; освітньої суб­венції в сумі 13 млн. 857 тис. 800 грн.; медичної суб­венції в сумі 3 млн. 533 тис.800 грн; базової та додаткової дотації 4 млн. 551 тис. грн.; інших субвенцій 4 млн. 78 тис. 400 грн.

Районний бюджет за зага­льним фондом по власних доходах виконаний на 140,1%. Перевиконання становить 1 млн. 104 тис. 600 грн. Забезпе­чено виконання всіх заплано­ваних в районному бюджеті платежів.

Із загального фонду про­ве­дено видатків на суму 49 млн. 797 тис. 200 грн. або 94,3% до запланованого. Протягом 2018 року проведено оплату кому­нальних послуг та енергоносіїв на суму 902 тис. 500 грн., на придбання товарів та послуг 2 млн. 413 тис. 300 грн.

Про стан виконання деле­гованих повноважень органів виконавчої влади та дотри­мання чинного законодавства виконавчим комітетом Світя­зької сільської ради, а також про стан забезпечення вико­нання актів законодавства, указів, розпоряджень та до­ручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та рай­держадміністрації, реагування на запити й звернення народ­них депутатів і депутатів міс­це­вих рад за І півріччя 2018 ро­ку звітувала Вікторія Кужель, керівник апарату рай­держ­адміністрації.

Інформуючи про стан роботи із зверненнями громадян у ра­йонній державній адміністрації за І півріччя 2018 року, Вікторія Олександрівна відзначила, що найчастіше жителів району тур­бують питання аграрної політики та земельних відносин (вне­сен­ня змін в розпорядження, на­дання дозволу на виготовлення проектів із землеустрою, зат­вер­дження технічної докумен­тації), а також питання соціаль­ного захисту (надання однора­зової грошової матеріальної допомоги малозабезпеченим гро­мадянам, учасникам АТО та членам їх сімей, особам, які за­раховані на військову службу за контрактом).

Про підсумки виконання Про­грами економічного і соціального розвитку району за І півріччя 2018 року інформувала Галина Носуліч, начальник відділу регі­онального розвитку, екології та залучення інвестицій райдер­ж­адміністрації.

Детально проаналізувавши питання, з якими виступили до­по­відачі, голова райдержадмі­ністрації Василь Голядинець та члени колегії внесли ряд від­по­відних зауважень та про­позицій.

По кожному питанню прийняті відповідні рішення колегії.

На завершення Олена Гуж, головний спеціаліст відділу орга­нізаційного забезпечення, внут­рішньої політики та інформа­ційної діяльності, ознайомила при­сут­ніх з програмою проведення уро­чистих заходів з нагоди Дер­жавного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України, які відбудуться 23 та 24 серпня.

Відділ організаційного забезпечення, внутрішньої політики та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації