Головна Конкурси Управління соціального захисту населення Шацької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:...

Управління соціального захисту населення Шацької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: головного спе­­ціаліста з питань праці

18748

Вимоги до кандидата: вища освіта відповідного професійного сп­рямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спе­ціа­ліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спе­ціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сфе­рах управління не менше 3 років; знання основ роботи на ком­п’ютері та використання відповідних програмних засобів.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи: заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заяв­ни­ка із встановленими законодавством обмеженнями щодо прий­няття на державну службу та проходження державної служби; запов­нену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додат­ками; 2 фотокартки розміром 4х6; копія документу про освіту, зас­відчену нотаріально чи в іншому, встановленому законо­давст­вом порядку; відомості про майно, доходи, витрати та зобо­в’я­зання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; ко­пію першої та другої сторінок паспорта громадянина України; до­відка про стан здоров’я; згода на проведення спеціальної пере­вірки відомостей, поданих особою, яка претендує на заняття поса­ди, пов’язаної з виконанням функцій держави або органів міс­цевого самоврядування.      

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення в пресі за адресою: 44000, смт Шацьк, вул. Природна, 24 (управління соціального захисту населення Ша­цької райдержадміністрації).

Довідки за телефоном: 2-91-84.