Головна Стисло Ефективне енергокористування — шлях до економічного зростання району

Ефективне енергокористування — шлях до економічного зростання району

4398

Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами енергетичної політики більшості країн світу. Це обу­мовлено неминучою вичерпністю невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтернатив їх за­міни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні.

Досвід розвинутих країн і власний досвід України вказує на необхідність державного регулювання процесами енергоз­бе­ре­ження та проведення цілеспрямованої державної політики в цьо­му напрямку. Питання розвитку альтернативної енергетики та ефек­тив­ного енергокористування в регіонах займає вагоме місце в реа­лізації нових соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича. Якісне виконання поставлених Президентом України зав­дань стане наріжним каменем розвитку незалежної вітчизняної енергетики в цілому. Тільки держава шляхом виваженої законо­дав­чої, гнучкої цінової, тарифної та податкової політики може за­без­пе­чити дієздатність фінансового механізму енергозбе­ре­ження.

Саме тому підвищення енергоефективності та реалізація по­тен­ціалу енергозбереження – одне з основних завдань районної державної адміністрації. Стан впровадження енергозберігаючих тех­нологій знаходиться на контролі у голови Шацької райдер­жад­міністрації Володимира Найди. Так, на оперативній нараді велику увагу було приділено саме цьому питанню.

За інформацією начальника відділу економічного розвитку, тор­гівлі та туризму райдержадміністрації Тетяни Крат, протягом 2012 року впроваджено 11 енергозберігаючих за­хо­дів на 28 об’єктах бюджетної сфери. Для реалізації програми енер­гозбереження залучені кошти в сумі 616,153 тис. грн., за ра­хунок впровадження в районі енергозберігаючих заходів отри­мано економічний ефект в сумі 181,285 тис. грн., економія паливо-енер­гетичних ресурсів за рахунок впровадження енергозбе­рігаю­чих заходів складає 293 т умовного палива; найбільш ефектив­ними енергозберігаючими заходами є заміна вікон на мета­лоплас­тикові склопакети.

Протягом 2012 року у ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Піща та смт Шацьк, ЗОШ І-ІІ ступенів смт Шацьк та с. Смоляри Світязькі та в адмінп­риміщенні Світязької сільської ради встановлено нові опалювальні котли.

Замінено вікна на металопластикові в навчальних закладах сіл Пулемець, Затишшя, Піща, Світязь, Грабове, Смоляри Сві­тя­зькі, Пехи, Положево, Самійличі, Прип’ять, Острів’я, Ростань, Пу­льмо; в дошкільних навчальних закладах сіл Ростань, Прип’ять, Сві­тязь; в закладах культури сіл Положево, Пехи, Омеляне, фойє Бу­динку культури села Піща, в бібліотеці села Ростань, в примі­щенні Ростанської сільської ради; в ФАПах сіл Голядин, Прип’ять.

Замінено вхідні двері на металопластикові в навчальних зак­ладах сіл Грабове, Пулемець, Піща, Смоляри Світязькі, Положево, Самійличі, Пехи, Затишшя, Прип’ять, Ростань, Пульмо, Світязь; в дош­­­кільних навчальних закладах смт Шацьк, Ростань, Світязь; в ра­­­­йонному Будинку культури, в клубах сіл Пулемець, По­­­ложево, Пехи; в медичних закладах сіл Голядин, Прип’ять; в при­­­­міщенні Ростанської сільської ради.

Проводилась заміна електричних лампочок на енергозберігаючі в ди­тячій музичній школі, РБК, відновлено вуличне освітлення в се­­­лах Пульмівської сільської ради.

Протягом І кварталу 2013 року було впроваджено два енергоз­бе­­­рігаючі заходи. Зокрема, проводилась заміна вікон і дверей на ме­­­та­лопластикокі конструкції в Будинку культури с. Світязь та Пе­­­хівському сільському клубі.

На реалізацію енергозберігаючих заходів використано 13,8 тис. грн., завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів зе­ко­ном­лено 1,0 т умовного палива. Вартість економії паливно-енергетич­них ресурсів становить 2,0 тис. грн.

Слід відмітити, що Шацьким районом у 2012 році було закуп­ле­но подрібнювач деревини (55,6 тис. грн.), який дозволяє раціо­на­­­льно використовувати відходи деревини та замінювати ву­гілля на деревну щепу як альтер­нативне дже­­рело палива. Економія в 2012 році, в порівнянні з 2011 роком, по ву­гіл­лю становила 97,2 тис. грн.

Голова райдержадміністрації Володимир Найда наголосив, що ра­йон має достатньо можливостей для енергозбереження. «Про­ду­­мана та відповідальна спільна робота місцевої влади, обов’яз­ко­­вий ретельний облік витрачених ресурсів, використання міс­це­­вих видів палива, впровадження кращого досвіду у цій сфері та активна робота з інформування населення про переваги таких тех­­нологій – ось запоруки успіху енергозбереження в районі», – на­голосив керівник виконавчої влади району.

Сектор інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю РДА.