Головна Сільське господарство Всеукраїнський інформаційно-освітній проект “Три молочні продукти на день”

Всеукраїнський інформаційно-освітній проект “Три молочні продукти на день”

25830

У січні 2013 року за ініціа­тиви компаній – членів Євро­пей­ської Бізнес Асоціації – ТОВ «Данон Україна», ДП «Мілкі­ленд Україна», ПрАТ «Лакталіс Україна» ПАТ «Вімм – Біль – Данн Україна» стартував Все­у­к­­раїнський інформаційно-ос­вітній проект «Три молочні про­дукти на день», що  реалізовує­ться за підтримки Міністерства аграрної політики та про­до­во­льства України.

На сьогодні проект включає 12 молочних компаній, асо­ціа­ції та місцеві органи виконавчої влади і є успішним при­к­ладом державно-приватного партне­рс­т­ва. Проект «Три мо­лочні про­дукти на де­нь» спря­мований на попу­ля­ри­зацію споживання мо­лочних продуктів в Україні та розвиток мо­­лоч­ного ринку в ці­ло­му.

Даний проект три­ва­лістю п’ять років дозволить збі­льшити обсяги виробництва мо­лока та молочних продуктів, під­вищити рівень їхнього спожи­вання та сприятиме пок­ра­щен­ню стану здоров’я гро­ма­дян України.

За цей період були реа­лізо­вані такі ініціативи в рам­ках зазначеного проекту:

– з квітня стартувала ін­фо­р­­­маційна кампанія «Три мо­лочні продукти на день» на біл­бор­дах у містах Києві, Львові, Донецьку, Харкові, Одесі Дніп­ро­петровську;

– розпочав свою роботу ін­фор­маційний інтернет-портал (www.3dd.com.ua), що містить де­тальну інформацію про прое­кт, а також рекомендації з прави­ль­ного харчування;

– з кінця березня стартував інтернет-конкурс «Наймолоч­ні­ша родина країни», переможці якого стануть обличчям рек­лам­­ної кампанії проекту.

Мета конкурсу – знайти об­личчя для рекламної кампанії та привернути українців до необ­хідності вживати молочні про­дукти для покращення здоро­в’я.

Управління агропромислового розвитку Шацької РДА.