Головна Стисло На берегах Шацька активісти “Кемпус”-а обмінювали цигарки на чупа-чупс

На берегах Шацька активісти “Кемпус”-а обмінювали цигарки на чупа-чупс

3889

Днями на пляжах озера Світязь були помічені дивні люди: легко вступали в роз­мову з відпочивальниками, грали з ними в ігри, прибирали при­бережну територію і навіть забирали цигарки в затятих курців. І все це робилося з ус­міш­ками, теплими словами та по­зитивними емоціями. Молоді люди виявилися студентами київ­ських і донецьких вищих нав­чальних закладів, яких об’єд­нала українська громад­ська студентська організація «КЕМПУС». Один з її лідерів Бог­дан Зубцов розповів, що організація допомагає віт­чизняним студентам роз­виватися за чотирма такими напрямками: фі­зичним, соціальним, інте­лек­туальним і духовним. Влітку члени «КЕМПУСу» теж не сидять склавши руки. Донедавна пос­тій­но їздили в Крим, де працю­вали з досить цікавим кон­тингентом з країн ко­лишнього Союзу: алко­голе- та тютюнозалеж­ними людьми. З огляду на останні події в країні, на південь цьогоріч не пої­хали. Натомість делега­ція у складі 62 чоловік при­­була зі своєю тра­ди­ційною місією на зна­ме­ниті шацькі озера. Окрім того, що чудово відпо­чили на Світязі, то ще й скільки корисних справ для Ша­цького району та його людей зро­били! Пропа­гуючи здоровий спосіб життя, провели серед відпочива­ль­ни­ків акцію «Стоп наркотик!». Кож­ному, хто курив, пропону­вали обміняти цигарку на цу­керок чупа-чупс. В біль­шості, зі слів Богдана, реакція була адек­ватною, тому з усьо­го пляжу наз­бирали чимало ко­робок з тю­­тюновими виробами, які од­разу ж знищили. Орга­ні­зову­вали з туристами день сі­мей­них ігор, вечір амери­кан­сь­кої ку­льтури, розповідали, як віра в Бога допомогла їм поз­бутися різних шкідливих зви­чок. А ще прибирали пляж, допо­магали матеріально людям по­хилого віку і багатодітним сі­м’ям. Ста­ре­ньким із Шацька і Світязя ск­ла­дали дрова, проводили дрі­бні ремонти, заготовляли сіно. А на­самкінець і подарунками усіх своїх нових знайомих пора­ду­вали: 21 пенсіонеру і 3 багато­діт­ним сім’ям вручили про­дук­тові набори, побутову хімію та ба­­гато іншого.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.