Головна Стисло На виїзному прийомі громадян звучали стабільні питання: земля, об’єднання та проблеми Світязької...

На виїзному прийомі громадян звучали стабільні питання: земля, об’єднання та проблеми Світязької сільської ради

3999

25 квітня з виїзним прийомом громадян у селах Світязької сі­льської ради побував голова Ша­цької районної ради Сергій Карпук. Зважаючи на те, що кож­ного разу від жи­те­лів сіл звучить чимало звер­нень по зе­мельних питаннях, участь у виїз­ному при­йомі взяв Віталій Юр­чук, нача­льник управління  Дер­ж­геокадастру в Шаць­кому ра­йоні, а також головний спеціа­ліст Шацького бюро пра­вової до­помоги Роксолана Цвид.

У селах Омеляне та Підма­нове Сергій Карпук спочатку від­відав місцеві ФАПи, поцікавився їхніми проблемами. Там є необ­хід­ніс­ть проведення ремонтів, за­без­печення медикамен­тами. Про­ве­дення ремонтів в обох ме­дич­них закладах – це, як зазна­чають ме­дичні працівники, най­більша потреба. За медичними стан­дар­тами, стіни процедурних кімнат мають бути такими, аби їх мож­на було помити, необхідно замі­ни­ти електропроводку, у ФАПі с. Підманове – перему­ру­вати груб­ку. Голова районної ради попро­сив подати йому ін­формацію про те, що потрібно зро­бити і скільки це буде кош­тувати, а в район­ному бюджеті будуть шукати кошти. Він також сподівається, що до ремонтів у ме­дичних зак­ладах долучиться і сільська рада.

В обох селах протягом остан­ніх років люди не перестають скар­житися на земельні пробле­ми. Неможливість розпаювати землі колишнього колгоспу та бо­язнь того, що люди можуть за­лишитися без землі, змушує їх звер­татися до районних керів­ників та навіть в область. За сло­вами Віталія Юрчука, Світя­зька сільська рада – єдина, де кол­госпні землі не були розпайо­вані, оскільки в минулому тут виник правовий конфлікт (було ство­рено досвідне господарство, яке потім стало державним), та й самі люди зволікали з процесом паювання та згадали про це ті­льки в 2006 році. Аби якось вирі­шити ситуацію, було вирі­шено надавати землі членам кол­госпу та їхнім спадкоємцям на зага­ль­них підставах. Були складені списки та уточнені в сільській раді. На сьогодні на­дання земель для сільськогос­по­дарських пот­реб проводиться головним Уп­рав­лін­ням Держге­о­кадастру у Во­лин­ській облас­ті. А на запи­тання Світлани Хов­хун, чому дея­ким людям з обласного Держгеокадастру приходить від­повідь, що у зв’я­зку з тим, що є третя особа, за­ява про­дов­жує розглядатись, головний земельник району по­яснив: можливо, були якісь не­точності в заявах чи доку­ме­н­тах. Але на­дання земель обла­сним управ­лін­ням жителям Сві­тязь­кої сіль­ської ради продов­жують по­год­жу­вати і ситуація більш-менш врегулювалася. «На се­сію Світязької сільської ради при­їжджав наш обласний керів­ник Василь Василенко, там до­мо­ви­лись, що першочергово зем­лі надаватимуться членам кол­гос­пу та їх спадкоємцям», – наголосив Віталій Микола­йо­вич.

Говорили у Підманові й про те, аби землі для будівництва надавались місцевим, а не іно­городнім. Одна з мешканок села розповідає, що на території біля колгоспу будується чимало не­місцевих. «Ми хочемо, щоб зем­лю дали у власність нашим лю­дям, по 15 соток на кожного», – каже жінка.

На це Віталій Юрчук сказав, що розпочинати треба з виго­товлення містобудівної доку­мен­тації: плану детального плану­вання чи генплану. В сільській раді є депутати з села, тож не­хай вони й порушують перед сільським головою це питання.

У селі Підманове Сергій Кар­пук відвідав місцеву школу, ог­лянув приміщення нав­чаль­ного закладу та запитав про по­т­реби школи. Він також агітував вчителів взяти участь у ра­йон­ному конкурсі проектів, який буде оголошено найближ­чим ча­сом після затвердження від­по­відного положення на сесії ра­йонної ради. На реалізацію проектів з енеогоефективності та енергозбереження буде виді­лено з районного бюджету 200 тис. грн.

Запитували педагоги й про перспективи об’єднання гро­мад, на що Сергій Вікторович  відповів, що Світязька грома­да сама не витримає фінансу­вання шкіл та садочка. За пер­ший квартал бюджет сільради отримав 490 тис. грн. власних надходжень, коли витрати обчи­слюються значно більшими су­мами. А район в цьому плані та­кож мало чим зможе допо­могти, адже цього року вирі­шення багатьох пи­тань ски­нули на районний бюд­жет: ут­ри­мання обслуговую­чого пер­соналу шкіл, вирішення госпо­дар­ських проблем, опла­та ко­му­нальних послуг та інше.

Питання утримання школи по­рушували й педагоги Світя­зької школи. Зокрема, директор Віра Озімок категорично проти того, аби в їхній школі відбу­ло­ся скорочення ставок обслуго­вуючого персоналу та непеда­гогічних працівників. «У нашій школі діловод, психолог, біблі­отекар, соціальний педагог повинні працювати на повних окладах на ту кількість дітей та кла­сів-комплектів, яка є. Нато­мість нам пропонують ще скорочення. Я на таке кате­го­рично не погоджуюся», – говорить директор.

У відповідь Сергій Карпук пояснив: коли в минулому році освітня субвенція повністю роз­поділялася на усі цілі між школами, то в цьому році кош­ти з державного бюджету спря­мовуються лише на заробітну плату вчителям. На плечі міс­цевих бюджетів лягло утри­мання навчальних закладів, опла­та комунальних послуг, за­робітна плата техпрацівників та інше. На це дали 2 млн. 300 тис. грн. додаткової дотації при пот­ребі більше 5 мільйонів. Тоб­то кошти, яких бракує, пот­рібно знайти в місцевих бюд­же­тах. От відділ освіти, молоді та спор­ту і прораховує усі мож­ливі варіанти.

Та не лише цим стурбовані світязькі вчителі. Вони проси­ли роз’яснити, чому Пульмів­ську, меншу за кількістю учнів, нижчу за рейтингом у районі школу, хочуть зробити опор­ною? За якими кри­теріями це виз­началось?

«Відділ освіти подавав свої пропозиції по опорних школах, визначали їх відповідно до норм. Наприклад, у них визначено, що опорною школою може бути нав­чальний заклад, де нав­чає­ться не менше 200 дітей та є мінімум три філії. Якщо по кі­лькості учнів Світязька школа в це вписується, то по кіль­кос­ті філій – аж ніяк (в та­кому разі філією буде лише одна школа села Підманове). Проте вчителі мають повне право доводити свою позицію керів­ництву освіти», – зазна­чив го­лова районної ради.

Серед проблем школи – не­достатня кількість підручників та художньої літератури, про що говорила бібліотекар Марія Морозюк. Учні школи, особливо молодші класи, дуже полюб­ля­ють читати художні книги, які у бібліотеці – переважно старі та підлягають списанню. Не вис­та­чає на класи й підручників. «Коли на один клас, де 15 дітей, замовляєш кількість підруч­ни­ків, бо більше не можна, то вже на наступний рік для класу у 20 учнів книги доводиться по­зичати у інших шкіл», – розпо­відає бібліотекар. Чому така ситуація – обіцяв з’ясувати Сер­гій Карпук, адже кошти на під­ручники виділяються із місце­вих та районних бюджетів, а не державного.

Користуючись нагодою, Віра Озімок розповіла й про інші про­б­леми школи: заміни потребує система опалення (батареї та труби), оскільки вони не міня­ли­ся з часів побудови закладу – 40 років; облаштування потре­бує і їдальня. Вчителі також спо­діваються, що завдяки участі у проекті фасад їхньої школи буде повністю утеп­лений, і в класах стане набагато тепліше.

Віта ШЕПЕЛЯ.